ويژگي هاي طراحي ساختمان28
ويژگي هاي تاسيسات ساختمان29
ساختمان اداري شهرداري تبريز31
ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين34
ساختمان اداري سويس ري38
مراحل طراحي بنا39
فصل سوم: مباني نظري طرح
از بلديه تا ساختمان اداري شهر43
ضرورت تغيير سيستم‌ها و روشهاي انجام کار دستگاههاي اداري45
نقش روشهاي نوين و مکانيزه اداري در بهبود نظام اداري45
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزاي سازماني در مجموعه‌هاي اداري46
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداري46
بررسي کميت سطوح در يک ساختمان اداري48
برنامه کالبدي يک ساختمان اداري48
تقسيم بندي 4 گانه بر اساس الگوهاي کلي ارتباطي49
الگوي ناحيه اي49
الگوي خطي49
الگوي شعاعي49
الگوي حياط مرکزي50
فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سايت
استان ايلام54
بررسي موقعيت شهرستان ايلام54
وضعيت اقتصادي54
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام55
آب و هواي منطقه55
پراكندگي بارش در استان ايلام57
دماي هوا در استان ايلام58
ميزان بارندگي58
روزهاي يخبندان58
بادهاي مسلط58
رطوبت نسبي59
ادبيات قومي استان59
صنايع دستي59
فصل پنجم: استانداردها و ريز فضاها
مساحت، جمعيت اداري و مساحت سرانه62
مساحت زير بنا62
جمعيت اداري62
مساحت سرانه62
مساحت سرانه زير بنا62
مساحت سرانه زيربنا62
مساحت سرانه خالص زير بنا63
ضريب گردش طبقات تيپ63
سهم تاسيسات از زير بنا63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سرانه مصرف گرما (سرما)63
سرانه پارکينگ( سرپوشيده)64
ضرايب گردش64
ضريب گردش افقي64
ضريب گردش عمودي64
مساحت سرانه ناخالص زيربنا65
ملاحظات برنامه ريزي65
فضا و مصالح66
ساختارهاي سقف67
طراحي مدولار69
شبکه هاي طراحي69
شبکه هاي شکل دهي عمودي70
ستون ها70
شبکه شکل دهي افقي70
شبکه هاي اثاثيه70
شبکه هاي ساختماني و تاسيساتي71
تعيين قطعات منظم براي فضاهاي کار71
سيرکولاسيون73
راهروها73
پلکان ها74
مبلمان اداري74
وسايل و لوازم کار اداري77
الف) موقعيت ها77
ب) انتخاب اثاثيه77
وسايل کار درايران77
ملاحضات در چيدمان78
تنظيم فضا با تغييرات79
طراحي محل و ميدان کار از ديدگاه آنتروپومتري80
عملکرد فضائي و محدوديت ها80
آثار عوامل طبيعي بر انسان81
دماي محيط81
سرو صدا81
نور82
نور طبيعي82
نور مصنوعي83
رنگ84
بافت86
ديد هاي خارجي و داخلي87
زيبا شناسي89
فرم89
حفاظت و امنيت89
الف) حفاظت89
ب) توصيه هاي حفاظت و ايمني90
اقدامات آکوستيکي90
توصيه‌هاي روان شناسي محيط کار91
ازدحام و مسائل مربوط به فضاي شخصي93
فصل ششم: سير تکوين ايده وروند طراحي
شهرايلام96
سايت انتخاب شده96
تحليل سايت97
سيرتکوين ايده97
فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاوير مربوط
منابع وماخذ115
چکيده
نظام اداري با توجه به نقش خدمات رساني به جامعه اداري پيچيدگيهاي فراواني دارد و لازم است در کنار نيروي انساني ورزيده و آموزش ديده از تکنولوژي، بعنوان يک ابزار کارآمد استفاده نمائيم و روشهاي مکانيزه را به خدمت بگيريم، زيرا روشهاي مکانيزه تا حدود زيادي مي تواند در تحول و افزايش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزاي سازماني در مجموعه‌هاي اداري يکي از معضلات نظام اداري کشور روشهاي اجراي آن مي‌باشد اين روشها از آنجا که اغلب قديمي بوده و هيچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باساير سازمانها مورد بررسي قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گرديده که سازمانهاي اداري کشور با روشهاي فعلي پويايي لازم را نداشته و داراي کارايي لازم با نيازهاي جامعه نباشند . بررسي روشهاي اداري کشور و بکار بردن روشهاي نوين بجاي روشهاي قديمي و سنتي از اموري است که جهت تحول سيستم اداري لازم بنظر مي رسد.
طرح جا و مکان از اولين موضوعاتي است که در تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روشهاي اداري مورد نياز در يک مجتمع اداري – خدماتي پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظايف يک سازمان باعث کندي و تراکم در کارها مي‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحيح طرح جا و مکان مي‌توان به بهبود روشهاي انجام کار و افزايش کارآيي اثربخش سازمان کمک کرد، بطوريکه طراحي صحيح و تخصيص فضاي مناسب به کارکنان مي تواند نتايج مثبت زير را به همراه داشته باشد :
ايجاد رفاه و راحتي براي کارکنان در محل کار
افزايش بازدهي و سهولت انجام کار
کاهش زمان انجام کار
جلوگيري از تراکم و وقفه در کارها
کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي
حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهيل جريان امور
ايجاد تسهيلات و ارائه خدمات بهتر و بيشتر به ارباب رجوع
فصل اول:
تعاريف وكليات
اداره
دير زماني نيست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جايگاه فيزيکي و يا نوعي ساختمان شده است. اين ادارات قالب فيزيکي معيني براي عملکرد خود ندارند. در اين گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق مي يابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعي خاص که براساس آن عده اي از افراد بشر به منظور نيل به يک سلسله هدف هاي نسبتاً مشخص با يکديگر همکاري مي کنند. بدين معني که تصميم هايي اتحاذ مي نمايند و تصميم هايي را به مرحله اجرا در مي آورند.
نظام يا سيستم
مجموعه اي از افراد است که با ارتباط و همبستگي متقابل مجموعه واحدي را تشکيل مي دهند و نقش معيني را ايفا مي کنند. هر نظامي در درون خود از خرده نظام هايي تشکيل مي شود.
تاريخچه نظام اداري در جهان
سيستم سازماندهي اداري اولين بار در مصر ايجاد گرديد. دولت جهت کنترل امور زير بنايي عمومي و راههاي ارتباطي خصوصاً عبور و مرور از رود نيل نيازمن وضع مقررات و ايجاد تشکيلات اداري بود.
در چين باستان نيز با استفاده از تعاليم کنفوسيون در خصوص وظايف دولت شالوده امور بروکراتيک بنا نهاده شد که اين تعاليم مورد استفاده و تقليد پاره اي از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدريج با پيشرفت جوامع و گسترش فعاليت هاي گوناگون اجتماعي ضرورت ايجاد قوانين و سازماندهي در اين جوامع امري اجتناب ناپذير شد و رفته رفته ادارات دولتي و خصوصي شکل گرفت. نظر عموم بر اين است که تاريخ ظهور ساختمان هاي اداري بزرگ به اوايل قرن 19 در اروپا و امريکا باز مي گردد.
نگاهي به ساختار نظام اداري در ايران
تاريخ تحولات نظام اداري ايران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسيم مي شود.
دوران قبل از اسلام
دوران پيش از اسلام داراي يک سيستم اداري بسيار ساده بوده که خود داراي مراحلي بشرح زير است:
نظام اداري مادها
مادها در اواخر قرن هفتم(ق.م) حکومتي مقتدر با تشکيلات اداري و نظامي نيرومند و متمرکز به رهبري و فرمانروايي واحد و به شيوه استبدادي بوجود آوردند و اين سيستم مقتدر تا آمدن اسکندر به ايران ادامه يافت.
دوران هخامنشيان
دولت متمرکز هخامنشي با مديريت سياسي برتر، تکثر پذيري بالا و به ويژه ديوان سالاري بي نظير خود، الگو و بنيان جديدي رادر شيوه و سازمان حکومت گري و فرمان روايي به جهان باستان عرضه داشت، آن گونه که در طول سده هاي بعد، نظام اداري حکومت هاي سلوکي، اشکاني، ساساني، روم و حتي عباسي با پيروي و بر پايه شيوه ها و الگوهاي آن برپا و پايدار گشت. در اين دوره اقدامات اداري عظيم و شايسته تقدير داشت. اقدامات اداري وي را مي توان به اختصار بيان نمود:
دستگاه اداري فعال
ارتباطات سريع
رسيدگي سريع به امور از طريق ادارات مرکزي
دستگاه بازرسي بسيار منظم
مداخله نظامي سريع در صورت وقوع شورش
در زمان داريوش کشور به 20 ايالت تقسيم گرديد و براي ادارات هر ايالت يک ساتراپ(استاندارد) وجود داشت. يک فرمانده قشون و يک دبير از طرف حکومت مرکزي براي هر ايالت، تعيين مي گرديد. زير نظر دبير و ساتراپ عده اي کارمند اداري به کار مشغول بودند که وظايف اداري را اجرا مي کردند و در مواقع سازمان بروکراسي ايران را تشکيل مي دادند.
دوران تسلط مقدوني ها بر ايران
در اين دوره مرکزيت اداري ايران از بين رفت و روش ملوک الطوايفي و نيمه مستقل جانشين آن گرديد. مقدونيان چون فاقد نفوذ و تکيه گاه ملي بودند براي اداره اين امپراطوري وسيع ناگريز شدند اساس سازمان اداري را که در زمان داريوش پايه گذاري شده بود، ادامه دهند.
دوره اشکانيان
در اين دوره که از 250 ق.م آغاز شد تا حدودي نظام اداري ايران سامان دهي شد ولي هرگز نتوانست به پاي هخامنشيان برسد. اشکانيان مرکزيت سياسي زمان هخامنشيان را از بين بردند و سيستم اداره امپراطوري را به 7 حکومت تقسيم نمودند و هر حکومت، خود چند اميرنشين داشت.
دوران ساسانيان
در اين دوره درخشان تاريخ باستان ايران، اداره عمومي را چندين اداره به نام ديوان بر عهده داشتند که از هفت ديوان: ارتش، راه ها، مسکوکات، نامه ها، دادرسي، امتيازات دولتي، ماليات، اوزان و مقادير نام برده اند. اين ديوان ها با تشکيلات و سازمان هاي منظم و ترتيب کامل، ادرات آن دوره را تشکيل مي دادند.
سيستم اداري ايران بعد از ورود اسلام
در زمان خلفاي راشدين حکومت وسيله اي براي اجراي اصول و احکام ديني به شمار مي رفت. در آن دوران تشکيلاتي که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و همه امور جامعه با مداخله مستقيم پيشواي اسلامي انجام مي شد.
دوران امويان
در اين دوران نظام اداري اسلام دستخوش تغيير و تحول زيادي شد. در اين دوران از 4 ديوان خراج، مستغلات، خاتم و رسايل نام برده اند. ضمناً ديوان الشرطه يا حرس(شهرباني کل) نيز براي اولين بار در عصر امويان (معاويه) تاسيس شد.
دوران عباسيان
در دروه عباسيان خلافت، صورت ايراني پيدا کرد. عباسيان براي بسط قدرت به توسعه سازمان هاي اداري پرداختند و به تقليد از ايرانيان مقام و منصب وزارت را به عنوان يکي از پايگاه هاي مهم حکومتي رسميت دادند. د راين دوران 2 وزارت تفويض و تنفيذ وجود داشت. از ديوان هاي جيش، رسالت، عرضي، بريد، نفقات، خراج، استيفا، وظايف، اقطاعات، حرس، حسبه، اوقاف، مظالم و ديوان اشراف در اين دروه نام برده اند.
دوران تيموريان
در اين دوران مرکزيت امور از بين رفت و عدم تمرکز بشکل ملوک الطوايفي، حکمفرما گرديد. در اين دوران تعداد وزرا به 7 نفر رسيد.
دوران صفويان
شاهان صفوي با تشکيل دولت واحد و مستقل توانستند يک سيستم اداري مقتدر تشکيل دهند و نظام ملوک الطوايفي را از بين بردند.
دوران افشاريان
با ظهور نادر شاه، دوران صفوي از لحاظ سياسي به پايان رسيد ولي اوضاع اداري و اجتماعي آن تغيير نکرد.
دوران قاجاري ها
سيستم اداري دوران قاجاري ها نيز تا حدودي از دوران صفويه، اقتباس شد. در اين دوران بر اثر افزايش تعداد مشاغل دولتي و لزوم نگهداري حساب ها و ساير احتياجات سلطنتي، سازمان اداري توسعه يافت. براي اولين بار در دوران فتحعلي شاه 4 وزارت خانه: دول خارجه، ماليه، مداخله و قواعد عامه به شکل سازمان هاي مشابه دولت هاي خارجي، مامور اجراي وظايف دولت شدند.
دوران پهلوي
در زمان پهلوي کيفيت و کميت وظايف دولت تغيير کرد و توجه خاص وي به ايجاد نظم و قانون منجر به ايجاد سازمان هاي جديد دولتي شد و شالوده اي متفاوت در تشگيلات اداري مملکت و نحوه اجراي وظايف و هدف هاي هر وزارتخانه بنيان گذارده شد.
جمهوري اسلامي ايران
بر اساس قانون اساي، حکومت ايران، جمهوري اسلامي اعلام شد که در راس کليه امور ولايت فقيه قرار گرفت و اداره امور بر عهده قواي سه گانه گذارده شد. تشکيلات فعلي دولت جمهوري اسلامي ايران شامل 21 وزارتخانه، 5 سازمان وابسته به نهاد جمهوري اسلامي است.
تاريخ ايجاد ساختمان هاي اداري بزرگ در ايران به اوايل قرن 14 هجري شمس باز مي گردد.
پيشينه فضاها و بناهاي عمومي
پيشينه فضاها و بناهاي عمومي در جهان
آگورا
انسان جدا از فضاهاي فردي در زندگي نيازمند فضايي است که در آن خود را با ديگران ببيند و اجتماعي بودن خويش را بيازمايد و به نمايش بگذارد و از آن بهره ببرد. ير اساس اين نياز است که انسانها يکجا نشين و سازمان يافته در طول تاريخ همواره فضايي همگاني داشته اند تا در آن خواسته هاي اجتماعي خود را عنوان کنند و انديشه ها و هنرها و فرهنگ خود را در جمع بيازمايند و به داد و ستد فرآورده هاي خود با ديگران بپردازند. از اينرو مي توان گفت که سنت گردهمايي در مجتمع هاي زيستي به تاريخ و شکل گيري نخستين مجتمع هاي زيستي انسان برمي گردد و از گذشته هاي دور تا به امروز در شهرها همواره فضاهايي براي اجتماع مردم و گفتگو در زمينه مسائل شهر وجود داشته است. نخستين فضاهاي ساخته شده و تدوين يافته که انسانها براي برگزاري رابطه هاي جمعي خويش بنا کرده اند آگوراها و فوروم ها هستند.
آگورا در يونان فضايي محدود و مشخص براي وقوع فعاليت هاي اجتماعي شهر و يرگزاري آزادانه رابطه هاي اجتماعي و فرهنگي ميان شهروندان بوده است. به طوري که برخورد اجتماعي با هم و مداخله آنام در امورسياسي، اقتصادي و حتي فضايي و نيز فکري آنان در اين فضا صورت مي گرفت. اين ميدان هاي عمومي شهر نخستين بار در منطقه اي که به طور طبيعي چند خيابان به هم مي رسند شکل گرفت.
اين فضاها يک فرم هندسي خاص را دنبال نمي کرد، بلکه با گذشت زمان به شکل هاي منظم هندسي مي رسيد.
فوروم
فوروم ها را روميان در هماهنگي با نظام اداري شهرهاي خود و در جهت پاسخگويي به نيازهاي خاص زندگي جمعي شان ساخته بودند. فوروم ها در هر شهر شکل مستقلي داشتند و فعاليت هاي اصلي از جمله امور اداري، تجاري، سياسي، اجتماعي و گاهي مذهبي شهر در آنها صورت مي گرفت و محل مهمترين مراکز شهري کانند بازارها، معابد، دادگستري و … بود و قلب تپنده شهر به شمار مي رفته است.
پياتزا
پياتزا در فارسي در مقابل کلمه ميدان قرار گرفته که مکان گسترده اي در شکل هاي متنوع و منظم و نامنظم هندسي است. حاصل گردهم ساخته شدن بناهايي است که هر يک شاخص نهادي اجتماعي و فرهنگي، مذهبي يا نقطه عطف نيازهاي شهري هستند که معمولا در نقاط مرکزي شهر قرار مي گرفتند. در اين فضا گردهمايي هاي آزاد و بيشتر فعاليت هاي عمومي شکل مي گيرند و فضاي ساختماني که دور تا دور بناي اصلي و مشرف به پياتزا را احاطه کرده محدوديت و هويت کالبدي خاصي ندارد.
امروزه نيز قرن ها پس از يونان و روم باستان، انديشه هاي مردم سالارانه اي که از گذشته بسيار دور در غرب زاده شده و پرورش يافته بودند، در قالب فضاهاي عمومي ديگري همچون تالار شهر نمود يافته اند. و در حال حاضر اين فضاها نيز جزء جدايي ناپذير شهرهاي امروزي محسوب مي شوند. تالار شهر که در تمام دنيا به عنوان مردم مدارترين ساختمانهاي عمومي شهر، از شان و منزلتي والا برخوردار است و مکاني براي انجام تمامي امور اجتماعي شهر است؛ تالار شهر در درجه نخست فضايي براي استقرار يکي از مردم سالارترين نهادهاي شهري، يعني انجمن ها و شوراهاي شهر و سپس مرکزي براي گردهمايي هاي عمومي و ارتباط و تعامل ميان مردم در عرصه مسائل شهري است. نقش اين فضا در اکثر شهرهاي دنيا گردهم آوري شهروندان و ترغيب آنها به همکاري با يکديگر و مشارکت در امور شهر است. به همين جهت تالار شهر بايستي به همه شهروندان و فعاليتهاي جمعي شهر تعلق داشته باشد. تالار شهر به مفهوم عام محلي است متعلق به مردم شهر و شوراي شهر به عنوان نماينده مردم در آن امور اجتماعي شهر را حل و فصل مي کند. به دليل ارتباط تنگاتنگ اين سازمان با شهرداري اغلب تالارهاي شهر در کنار شهرداري ها بنا مي شوند و جزء مجموعه شهرداري محسوب مي شوند. امروزه در اکثر شهرهاي دنيا بنايي با نام تالار شهر وجود دارد که ساختمان هاي بسياري از آنها از قدمت تاريخي برخوردارند. از جمله تالار شهر منچسار که توسط Alfred Waterhouse معمار انگليسي طراحي شده، ساختماني به سبک گوتيک ويکتورين است که در سال 1877 ساخته شده است. در داخل تالار، نقاشي هاي ديواري Ford Madox Brown نقاش انگليسي، تصاوير گوياي شهر منچستر را در معرض ديد شهروندان قرار داده است.
فصل دوم:
بررسي نمونه هاي مشابه
ساختمان توسعه فرمانداري شهر مشهد
ساختمان توسعه در زميني به مساحت 1100 مترمربع شامل دو طبقه زيرزمين با پارکينگ، انبار و موتورخانه، 5 طبقه همکف الي چهارم با کاربري اداري و طبقه پنجم تقريباً معادل نصف سطح طبقات زير آن که فضاي هوارسان ها مي باشد. زير بناي کل ساختمان با توجه به توضيحات فوق معادل 7700 مترمربع و سطح محوطه سازي اطراف آن 3700 مترمربع مي باشد.
ساختمان فرمانداري شهر مشهد يکي از پروژه هاي ويژه نوسازي ميدان شهدا مي باشد که در مرکز شهر مشهد و در ضلع جنوبي ميدان شهدا در مجاورت ساختمان موجود شهرداري واقع شده است. به همراه محور صاحب الزمان و پارک هشت آباد در فاصله سالهاي 1381 و 1382 مطالعات شهري آن انجام و نتايج به تاييد کميسيون ماده 5 شهر مشهد رسيد و يکي از پروژه هاي موضوع مسابقه طراحي بوده که نهايتاً مهندسين مشاور تجير برنده مسابقه طراحي انتخاب و در چهارچوب قرارداد، فعاليت هاي مطالعاتي و طراحي خود را آغاز نموده است.
ساختمان شهرداري مشهد
همچنين ساير مشخصات و ويژگي هاي ساختمان به شرح ذيل مي باشد:
سال ساخت: شروع آبان ماه سال 1383 – خاتمه دي ماه سال 1385
کاربري: اداري
زيربناي ساختمان: 7700 مترمربع
مصرف انرژي:0/18 Kwh/m2
ميزان انرژي مصرفي سالانه جهت گرمايش و آب گرم مصرفي: 0/04 Kwh/m2
ماه هاي سرد سال: آبان ماه الي فروردين ماه – شش ماه
ماه هاي گرم سال: ارديبهشت الي مهر – شش ماه
نوع سوخت جهت گرمايش: گاز طبيعي
نوع انرژي جهت سرمايش: برق
نوع سيستم گرمايش: هواساز
نوع سيستم سرمايش: هواساز
موقعيت جغرافيايي: محل ساختمان واقع در ميدان شهدا در مرکز شهر مشهد و در استان خراسان مي باشد.
معرفي شهر اقليم
ساختمان فرمانداري شهرمشهد در مجاورت ساختمان قديم شهرداري مشهد در مرکز شهر واقع در ميدان شهدا احداث گرديده است.
در خصوص تاثير معماري اقليمي در طراحي پروژه به منظور رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي، يکي از عوامل موثر در کاهش مصرف انرژي ساختمان، سازگاري بنا با شرايط آب و هوايي و جغرافيايي منطقه مي باشد که در اين راستا طرح اوليه و معماري ساختمان نقش بسزايي در بهينه سازي مصرف انرژي دارد.
عوامل مورد توجه در معماري ساختمان که در رابطه با شرايط اقليمي منطقه در ساختمان توسعه شهرداري مورد توجه قرار گرفته اند به شرخح زير مي باشند:
1- چون شهرستان مشهد در منطقه اي قرار گرفته است که نياز به انرژي گرمايي در آن زياد مي باشد، معماري اين ساختمان به طور کلي و بيشتر براي پاسخگويي به اين نياز طراحي شده است، گرچه که مسائل ديگر نيز با توجه به اهميت آنها در بهينه سازي هرچه بيشتر مصرف انرژي ساختمان در نظر گرفته شده اند.
2- ساختمان فرمانداري شهر به منظور کسب هرچه بيشتر انرژي خورشيد در فصول سرد، در راستاي جغرافيايي شمال- جنوب ساخته شده و از جداره هاي خارجي ضلع جنوبي آن که بيشترين سهم را به نسبت ساير اضلاع به خود اختصاص مي دهد؛ در ساعات 9 صبح الي 3 بعداز ظهر قادر به کسب مقدار زيادي از انرژي تابشي خورشيد مي باشد.
3- با توجه به جهت غالب وزش طبيعي باد در مشهد که به صورت غرب- شرق مي باشد، طول اضلاع ساختام در جهت شرقي و غربي تا حد ممکن کاهش يافته اند و اين ساختمان در زمستان در معرض کمترين اثر بادهاي نامطلوب قرار دارد.
4- با توجه به طرح کلي ميدان شهدا و وضعيت موحود ساختمان قديم شهرداري و موقعيت ساختام ن توسعه نسبت به ان در طرح مصوب، به منظور کاهش انتقال حرارت از جداره هاي خارجي، تا حد امکان سختمان طوري طراحي شده که نسبت چوسته خارجي ساختمان به زيربناي مفيد آن حداقل باشد.
5-با توجه به طراحي کل معماري ساختمان و قوسي وبدن آن، سطح جداره هاي نورگذر در اضلاع نامطلوب سرد که شامل اضلاع شمالي، شرقي و غربي هستند، بسيار کاهش يافته و اين جداره در ضلع جنوبي باري کسب هرچه بيشتر انرژي بيشترين حالت را به خود اختصاص داده است.
6- پنجره ها به طور کلي از نوع دو جداره استاندارد با قاب الومينيومي مجهز به سيستم ترمال بريک بسيار مرغوب و با درزبندي مناسب ساخته شده اندو به منظور درزبندي فضاي بين پنجره ها و ديوارها از عايق با روکش آلومينيم استفاده شده است.
7- رنگ شيشه ها در قسمت خارجي تيره و در قسمت داخلي شفاف هستند که اين مورد باعث نفوذ کمتر موج تابشي خورشيد در تابستان خواهد شد.
8- به منظور کاهش بيشتر تابش نور خورشيد از حداره هاي نورگذر به داخل ساختمان و همچنين با در نظر گرفتن زواياي تابش خورشيد در اوقات گرم، در ضلع جنوبي از سايبان آلومينيومي استفاده شده و در اضلاع غربي و شرقي نيز با فرورفتگي جداره هاي نورگذر نسبت به جداره هاي غيرنورگذر باعث جلوگيري از تابش نور خورشيد به داخل ساختمن شده است که نتيجه اين امر کاهش بار برودتي در فصل تابستان خواهد بود.
9- با توجه به اتلاف بسيار زياد انرژي از بام ها در فصول سرد در مناطق سردسير، پشت بام اين ساختمان کاملا عايق کاري شده است و زير بام نيز سقف کاذب اجرا شده است. وجود اتاق مربوط به دستگاه هاي هخواساز در بام که سطح نسبتاً زيادي از پشت بام را به خود اختصاص داده است باعث کاهش هرچه بيشتر اتلاف انرژي گرمايي از بام در اوقات سرد سال شده است.
10- عايق کاري بام، اجراي سقف کاذب در بام و ايجاد سايبان(اتاق هواساز) در قسمت وسيعي از بام همان طور که در زمان هاي سرد باعث کاهش اتلاف انرژي گرمايي مي گردند در اوقات گرم سال نيز از گرم شدن ساختمان در اثر تابش خورشيد به بام جلوگيري کرده و موجب کاهش بار برودتي ساختمان مي گردد.
11-با توجه به اينکه استفاده از فضاهاي ساختمان به صورت منقطع مي باشد، در اين ساختمان در جداره هاي داخلي و خارجي از مصالح با اينرسي حرارتي زياد استفاده نشده و جداره هاي خارجي نيز به گونه اي عايق کاري شده اند که انرسي حرارتي کمي براي ساختمان ايجاد کنند و در مجموع ساختمان از نظر وزن سطحي سبک اجرا شده است.
12- اين ساختمان به منظور استفاده از جريان طبيعي هوا براي خنک شدن در اوقات گرم، بازشوهاي مقابل هم، در تمام اضلاع و بخصوص در راستاي شمالي و جنوبي دارد و در تابستان مي تون با بازکردن پنجر ها، از جريان طبيعي هوا براي سرد کردن ساختمان استفاده کرد.
13- به منظور جلوگيري از نفوذ هواي سرد به ساختمان در فصول سرد از طريق درب هاي ورودي، اين دربها به صورت زوج و با فاصله مناسب از هم اجرا شده اند و براي درب سمت خارج، پرده هاي هوا نيز پيش بيني شده است.
ضمناً مشخصات شهر مشهد و نوع اقليم و اطلاعات هواشناسي آن به شرح زير مي باشد:
طول جغرافيايي(درجه، شرق يا غرب): 38?و 59?
عرض جغرافيايي(درجه، شمال): 16?و 36?
ارتفاع از سطح دريا(m):970 متر
فشار هواي متوسط (ميلي بار): 900
متوسط دماي سالانه و همچنين متوسط دماي هر ماه:(C)
متوسط دماي حداقل روزانه7?C
متوسط دماي حداکثر روزانه21?C
حداقل دماي هوا-21?C
حداکثر ماي هوا37?C
روز درجات گرمايش(بر اساس 18?C)165
روز درجات سرمايش)بر اساس 18?C) 130
متوسط نسبت رطوبت(1bm water/1bm dry air) درصد (21/5+89)?2=55/25
متوسط سرعت باد(m/s)25
جهت باد غالب: غرب به شرق
روزهاي آفتابي سال: 342 روز
ويژگي هاي طراحي ساختمان
در طراحي معماري ساختمان فرمانداري شهر مشهد ضمن رعايت مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 431/13.ط مورخ 15/12/79 موضوع تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري و تخصيص فضاهاي مناسب و کاهش هزينه هاي تامين اين نوع ساختمان ها و نشريه شماره 178 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موضوع ضوابط طراحي ساختمن هاي اداري پيشوست بهش نامه شماره 1917/54-2206-102 مورخ 4/5/77، ايدئوگرام سازمان فضايي کميسيون ماده 5 شهر مشهر تهيه شده توسط مهندسين مشاور باوند به هوراه مدارک تهيه شده توسط اين مهندسين مشاور براي مسابقه طراحي و ابلاغ هاي کارفرما و مديريت طرح در هدايت موضوع قرار داد لحاظ گرديده است با توجه به هدف استقرار کليه مديريت هاي عمومي شهرداري مشهد و به دليل کمبودفضا در ساختمان موجود شهرداري، ساختمان فرمانداري شهر جهت توسعه و سرريز فعاليت هاي اداري شهرداري مشهد و با در نظر گرفتن خصوصيات زير طراحي و اجرا گرديده است.
1- سيستم باز اداري(open office)براي ايجاد انعطاف فضايي و تغييرپذيري چيدمان فضاها منبعث از تغيير وظايف و مامورت هاي سازمان در آينده.
2- دسترسي روان مراجعين(visitor fluency) براي تسهيل در مراجعات فراوان مردمي به اين ساختمن با سرعت بخشي به آن و ايجاد کيفيت هاي فضايي مناسب
همچنين ساختمان جديد مي بايست از سويي فرم فضايي ساختمن موجود فرمانداري را کامل نموده و از سويي ديگر آن را نقض نکند به عبارت ديگر ساختمان جديد اگرچه نوساز است ولي در ترکيب با ساختمان قديمي مي بايست معرف مجموعه کالبدي واخدي براي شهرداري مشهد باشد به اين منظور ساختمان توسعه شهرداري با فرم آزاد در پلان، معرف دستاوردهاي نوين معماري کشور و در تداوم بازوهاي کشيده ساختمان قديمي(به صورت شکل لوبيايي مقعر نسبت به ساختمان موجود) طراحي و اجرا شده تا هدف هاي زير تخقق بهشد:
– ايجاد حياط مرکزي يکپارچه بين دو ساختمان براي ايجاد وحدت دروني مجموعه
– تکميل فرم w شکل ساختمان قديمي و ارائه يک مجموعه کالبدي واحد
– در برداشتن فضاهاي باز قابل تغييرات چيدمان، راهروهاي عريض جهت حرکت روان مراجعين
– نورگيري مستقيم و طبيعي فضاها و …
ضمناًٌ ميزان ظرايب انتقال حرارت و سطوح و نسبتهاي آنها و سايان و نوع آن به شرح ذيل مي باشد:
ضريب انتقال حرارت کف: 0/64 ?w/m?^2 k
ضريب انتقال حرارت سقف نهايي:0/38 ?w/m?^2 k
ضريب انتقال حرارت ديوارهاي جانبي:0/59 ?w/m?^2 k
ضريب انتقال حرارت پنجره ها: 2/4 ?w/m?^2 k
مساحت پنجره هاي ساختمان:940 m^2
مساحت پنجره هاي جنوبي ساختمن:425 m^2
زيربناي کل ساختمان:7700 m^2
زيربناي طبقات همکف الي چهارم(بدون زيرزمين ها و فضاهاي هوارسان ها در طبقه پنجم) 4850m^2
نسبت مساحت پنجره هاي جنوبي ساختمان به کل پنجره ها:0/45
نسبت مساحت پنجره هاي جنوبي ساختمنا به زيربناي ساختمان(طبقات همکف الي چهارم):0/09
سايبان و نوع آن: در جنوب لوور آلومينيومي و در شرق و غرب عقب نشيني پنرجه به ميزان حدود يک متر نسبت به امتداد نما
ويژگي هاي تاسيسات ساختمان
تاسيسات اين ساختمان، شامل تاسيسات مکانيکي و الکتريکي به شرح زير مي باشد که با توجه به بهينه سازي مصرف انرژي طوري طراحي شده اند که بتوان با اعمال کنترل هاي لازم به نحو چشم گيري در مصرف انرژي صرفه جويي هاي لازم را به عمل آورد.
تأسيسات مکانيکي و الکتريکي شامل: الف) سيستم سرمايش و گرمايش
اين سيستم با توجه به کاربري ساختمان مجهز به دستگاه هاي هوارسان به صورت تهويه مطبوع مرکزي و هماهنگي با کاربري و ساعت کاري فضاهاي مختلف طراحي شده اند. با استفاده از اين روش مي توان دماي داخخل را به صورت مرکزي در دماهاي توصيه شده و در مبحث نوزدهم نگه داشت و از کنترل دما به صورت انفرادي و سليقه اي و ايجاد دماهاي متفاوت در فضاهاي گوناگون و زمان هاي کاري متفاوت جلوگيري نمود.
در ضمن با توجه به مرکزي بودن اين سيستم امکان نصب هرگونه تجهيزات کنترل مدرن بر روي آن مسير خواهد بود که به طور مثال هم اکنون کليه تجهيزات کنترلي که در دستگاههاي هوارسان اين ساختمان نصب شده اند مجهز به حسگر دماي هواي خارج مي باشند که نصب آن بر روي اين سيستم ها در مبحث نوزدهم مقرارت ملي ساختمان تاکيد شده است و در سيستم سرمايش از ترموستات هاي مرحله اي و سنسور هواي خارج به اين منظور استفاده شده است.
ب) سيستم آب مصرفي
– در اين قسمت از سيستم بوستر پمپ با مکانيزم دور متغير استفاده شده است که با توجه به مصرف آب در دبي و زمان هاي مختلف، فشار ثابتي را براي سيستم تأمين مي کند و کاربرد درايو دور متغير و تابلو کنترل هوشمند اين سيستم از مصرف بيهوده انرژي در روشن و خاموش شدن هاي زياد پمپ ها در پيک باري اين سيستم جلوگيري مي نمايد
– در سيستم آب گرم مصرفي ساختمان همان طور که در مبحث نوزدهم مقرارت ملي ساختمان تأکيد شده از منابع ذخيره آب گرم که کاملاً عايق کاري شده اند و مجهز به ترموستات براي کنترل درجه حرارت آن مي باشند استفاده شده است.
– همچنين براي تامين آب گرم مصرفي در تابستان از يک دستگاه ديگ با ظرفيت متناسب به صورت جداگانه استفاده شده که اين امر باعث مي شود تلفات حرارتي در ديگ هاي بزرگ و کارکرد مشعل هاي بزرگ در تأمين مصارفجزئي از بين برود.
– به منظور کاهش مصرف آب گرم، اجراي لوله کشي برگشيت آن تا نزديکترين نقطه به محل مصرف انجام شده است.
پ) سيستم تعويض هوا
اين سيستم براي تعويض هوا در سرويس هاي بهداشتي، پارکينک ها، موتورخانه به صورت مرکزي در نظر گرفته شده تا امکان کنترل کارکرد آنها وجود داشته باشد.
ت) عايق کاري
به منظور رعايت صرفه جويي در مصرف انرژي عايق کاري تجهيزات و سيستم هاي تاسيساتي به شرح زير انجام گرديده است:
– بدنه کليه دستگاه هاي هوارسان به صورت دو جداره و با عايق در نظر گرفته شده لست که بدين ترتيب اتلاف حرارتي از بدنه دستگاه ها به حداقل ممکن رسيده است.
– کليه کاناهاي هوارسان رفت و برگشت و لوله هاي آب رساني و تهويه مطبوع در داکت ها، سقف هاي کاذب و فضاهايي کهخ به صورت نمايان اجرا شده اند عايق کاري گرديده اند.
منابع ذخيره آب گرم مصرفي در موتورخانه عايق کاري شده اند.
ث) جلوگيري از اتلاف هواي تهويه شده:

به منظور جلوگيري از اتلاف هواي تهويه شده در ورودي هاي ساختمان امکان نصب پرده هوا پيش بيني شده است. به اين منظور ورودي و خروجي هاي اصلي ساختمان مجهز به درهاي اتوماتيک دو مرحله اي هستند.
ج) سيستم روشنايي:
در اين سيستم خط بندي چراغ ها و سربندي آنها در تابلويي که به اين منظور پيش بني شده به صورتي طراحي شده که امکان کنترل و روشن و خاموش شدن چراغ ها د رزمان ها و مکان هاي مختلف به صورت مرکزي وجود دارد.
طرح اين بنا به صورت پلن باز مي باشد و فضاهاي داخلي به وسيله پارتيشن تقسيم بندي شده اند. اسکلت اين
ساختمان اداري شهرداري تبريز
ساختمان شهرداري1 در ميدان ساعت شهر واقع است و به سال 1314 در گورستان متروك كوي نوبر و با نظارت مهندسان آلماني ساخته شد و نقشه آن دقيقاً مشابه ساختمان هاي آلمان در خلال دو جنگ جهاني اول و دوم است.
ساختمان شهرداري تبريزدر ميدان ساعت شهر واقع است
زيربناي اين ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است و برج ساعت آن، كه به “بيگ بن لندن” شباهت زيادي دارد، داراي 4/30 متر ارتفاع بوده و طرح بنا، عقابي در حال پرواز است
(ساختمان شهرداري تبريززيربناي اين ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است.)
کاخ شهرداري تبريز در مرکزي‌ترين نقطه شهر تبريز و در ميدان شهرداري (ساعت) اين شهر واقع شده‌است.
کاخ شهرداري تبريز از ابتداي احداث تاحال، به‌عنوان ساختمان شهرداري شهر تبريز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه باتقسيم شهر تبريز به‌هشت منطقه، اين بنا به‌عنوان شهرداري مرکزي شهر تبريز محسوب مي‌شود. البته امروزه نيز، اکثر امور عمراني و اداري شهرداري تبريز در اين تالار و عمارت متمرکزشده‌است.
(ساختمان شهرداري تبريزدر ميدان ساعت شهر واقع است)
ساختمان شهرداري تبريزدر ميدان ساعت شهر واقع است
کاخ شهرداري تبريز داراي يک برج ساعت چهارصفحه‌اي است که باطنين موزون زنگ‌هايش، هر ?? دقيقه يک‌بار، گذشت زمان را به‌گوش مردم تبريز مي‌رساند.
نماي خارجي اين بنا از سنگ تراشيده‌شده‌است و نقشه ساختمان شبيه به‌طرح يک عقاب درحال پرواز مي‌باشد که با نمونه ساختمان‌هاي کشور آلمان، قبل از جنگ جهاني دوم مطابقت دارد.
ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين2
(ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
طرح از دو بخش يا دو ساختمان مجزا تشکيل شده. ساختمان اصلي در برگيرنده استديوهاي پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداري و … است، ارتفاع آن???متر و مساحت آن ??????متر مربع مي باشد. و به شکلي نمادين (از نظرمقياس شهري) بهصورت دو برج طراحي شده است که در ارتفاع به يکديگر مي رسندو مکعبي را تکميل مي کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائيني) در سمتيديگر ساخته اند.
دو قطعه از سازه انتهايي اين ساختمان که به صورت بر ج هاي دو قلو ساخته شده، در آسمان به هم متصل شده است. وصل کردن اين دو قطعه از برج هاي دو قلو باعث به هم متصل شدن اين دو برج به صورت متمايل شده به طوري که شکل اين برج در نهايت عدد ? را نشان مي دهد. اين برج بعد از مقر تلويزيون ملي چين CCTVمي باشد. دو بازوي اين برج هاي دوقلوي ??? متري، تا ?? متر در آسمان به سوي هم متمايل مي شوند تا در نهايت به هم برسند. مهندسان اين سازه که اکثرا آلماني هستند، هر روز تنها يک ساعت در آستانه سحر فرصت داشتند تا عمليات متصل کردن بازوهاي اين دو برج را انجام دهند. تنها در اين ساعت از روز است که ساختمان سازه کمترين تاثير را از تغييرات درجه هوا مي گيرد. در ساعات ديگر شبانه روز، تغييرات ايجاد شده در سازه فلزي ساختمان و انبساط فلز در صورت گرماي خورشيد، عمليات پيچيده متصل کردن بازوي برج ها را دشوار مي کند. اسکلت بيروني اين سازه عجيب از ??هزار قطعه ميله فلزي تشکيل شده است. اين ساختمان چنان عجيب و پيچيده است که هيچ کدام از قوانين ساختمان سازي در چين شامل آن نمي شود. به همين دليل مقامات شهر پکن پيش از شروع کار ساخت اين سازه در سپتامبر سال ????، يک گروه ?? نفره از مهندسان چيني را مسوول بررسي شرايط ساخت اين ساختمان کردند. اين گروه بعد از ? سال بررسي، سرانجام نظر مساعد خود را اعلام کرد و مقامات شهر پکن هم اجازه شروع کار را دادند. بازوهاي اين برج هاي دوقلو به وسيله يک سايه بان که ?? طبقه از اين ساختمان را پوشش مي دهد به هم متصل مي شود. الي شيهان، مهندس آلماني شرکت متروپليتن در سال ???? در رقابت بين المللي براي طراحي و ساخت اين ساختمان برنده شد و کار طراحي و بعد ساخت آن را شروع کرد.
ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين مساحتي بالغ بر ?????? متر مربع دارد که O.M.A (دفتر و تيم طراحي رم کولهاس) آن را طراحي نموده است.
اين طرح از دو بخش يا دو ساختمان مجزا تشکيل شده. ساختمان اصلي در بر گيرنده استديوهاي پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداري و … است، ارتفاع آن ???متر و مساحت آن ?????? متر مربع مي باشد. و به شکلي نمادين (از نظر مقياس شهري) به صورت دو برج طراحي شده است که در ارتفاع به يکديگر مي رسند و مکعبي را تکميل مي کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائيني) در سمتي ديگر ساخته اند.
ساختمان دوم که3 O.M.A آن را طراحي کرد در بر گيرنده هتل، سالن آمفي تئاتر و فضاي نمايش است که در کنار برج اصلي و به صورت يک تک برج با مقطع سهمي شکل خود نمايي مي کند. مساحت اين ساختمان ?????? متر مربع مي باشد.
به علت هواي آلوده و پر از گرد و غبار پكن براي مقاومت بيشتر سعي شده كه از شيشه هاي با تركيبات خاص براي نما استفاده شود . نماي ساختمان از كرتين وال است
(ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
طراحي لابي اين ساختمان كه پذيراي روزانه 30000 نفر باشد بسيار مهم بوده و اين ساختمان شامل 99 آسانسور مي باشد .
(ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)
(سايت ساختمان جديد مرکز تلويزيوني چين)


پاسخ دهید