جدول 3-1- مقادير ثابت ومتغير درنظر گرفته شده براي فرمول هاي توليدي 19
جدول 3-2- تعداد آزمونهاي قابل انجام روي فراورده 21
جدول 3-3- مشخصات تجهيزات ومواد مورد استفاده در توليد محصول 22
جدول 3-4- مشخصات تجهيزات مورد استفاده در آزمون هاي نمونه 23

جدول 3-5- مشخصات مواد مورد استفاده در انجام آزمون هاي نمونه 24
جدول 3-6- برنامه دمايي دستگاه GC 33
جدول 4-1- ميانگين و انحراف معيار ارزيابي حسي 4 فرمول مختلف ناگت ميگو در روز توليد 36

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول4-2- ميانگين و انحراف معيار آزمون کامپرشن و وارنر نمونه هاي نيمه سرخ شده 38
جدول4-3- ميانگين و انحراف معيار آزمون کامپرشن و وارنر نمونه هاي سرخ شده 39
جدول 4-4- ميانگين و انحراف معيار ميزان چربي4 فرمول مورد بررسي در روز توليد و 120 40
جدول 4-5- ميانگين و انحراف معيار ميزان رطوبت 4 فرمول مورد بررسي در روز توليد و 120 41
جدول 4-6- ميانگين و انحراف معيار انديس پراکسيد 4 فرمولاسيون مختلف طي 4 ماه 42
جدول 4-7- ميانگين و انحراف معيار انديس TBA 4 فرمولاسيون مختلف طي 4 ماه 43


پاسخ دهید