سرويس مبتني بر تقاضا
مشتري مي تواند به صورت يک طرفه امکانات و خدمات محاسباتي همچون سرور و فضاي ذخيره سازي در شبکه را به هنگام نياز از هر فراهم کننده اي به صورت خودکار و بدون نياز به دخالت انسان به دست آورده و از آنها استفاده کند. به عبارت ديگر، براي مديريت زيرساخت ابر نيازمند استخدام مديران شبکه يا Admin به صورت تمام وقت نيستيم. بيشتر سرويس هاي ابر، پورتال هاي سلف سرويس دارند که به آساني مديريت مي شوند.
دسترسي وسيع به شبکه
توانمندي هاي موجود بر روي شبکه، از طريق مکانيزم هاي استاندارد که استفاده از روش هاي ناهمگون پلتفرم هاي کلاينت، مانند تلفن هاي موبايل، لپ تاپ ها و PDA ها، را ترويج مي کنند، قابل دسترسي هستند.
ائتلاف منابع
منابع محاسباتي فراهم کننده جمع آوري شده اند تا با به کارگيري مدل چند مشتري به چندين مشتري خدمت رساني کنند. اين کار به وسيله منابع فيزيکي يا مجازي مختلف که به شکلي پويا و بنابر درخواست مشتري واگذار و پس گرفته مي شوند، صورت مي گيرد. در اينجا حالتي از عدم وابستگي به مکان وجود دارد که در آن مشتري معمولاً کنترل يا دانشي درباره محل دقيق منابع فراهم شده ندارد ولي ممکن است در سطوح بالاتر انتزاعي بتواند محل را تعيين کند، مثل: کشور، استان يا مراکز داده. براي نمونه منابع شامل فضاي ذخيره سازي، توان پردازشي، حافظه، پهناي باند شبکه و ماشين هاي مجازي مي شود.
انعطاف پذيري سريع
مي توان امکانات را به سرعت و با انعطاف، در بعضي موارد به صورت خودکار، به دست آورد تا به سرعت گسترش داده شده( از ديد مقياس) يا درجا آزاد شوند و خيلي سريع به مقياس کوچکتري دست يابند. از ديد مشتري امکاناتي که براي به دست آمدن در دسترس هستند اغلب نامحدود به نظر مي آيند و مي توانند به هر مقدار و در هر زمان خريداري شوند.
سرويس اندازه گيري شده
سيستم هاي ابري منابع را خودکار کنترل و بهينه مي کنند. اين کار با به کارگيري توانايي اندازه گيري در سطحي از تجريد که مناسب گونه آن خدمت ( مثل: فضاي ذخيره سازي، توان پردازشي، پهناي باند و شمار کاربران فعال) است انجام مي شود. ميزان استفاده از منابع مي تواند به شکلي شفاف هم براي مشتري و هم براي فراهم کننده زير نظر گرفته، کنترل شده و گزارش داده شود.
معماري سرويس گرا15
معماري مبتني بر سرويس در واقع يک مجموعه اي از سرويس ها است که با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند. حين اين ارتباط ممکن است داده هايي را بين يکديگر پاس کاري کنند و همچنين ترکيب دو يا چند سرويس با هم يک کار انجام دهد. در اين جا چند مفهوم اتصال بين سرويس ها مورد نياز است. برخلاف دهه هاي گذشته که نرم افزارها قائم به خود و انفرادي بودند، در حال حاضر روند تکامل نرم افزارها به سوي معماري مبتني بر سرويس مي رود. رشد انفجاري تکنولوژي هاي اينترنت و تعداد کاربران آن موجب شده که فروش نرم افزار جاي خودش را به اجاره نرم افزار بدهد. شرکت هاي بزرگي مانند مايکروسافت، گوگل، سان و حتي آمازون به اين سمت مي روند که به جاي فروش مستقيم نرم افزار به کاربر خدمات نرم افزاري را ارئه دهند. معماري مبتني بر سرويس معماري نرم افزار يا سيستمي است که امکاناتي چون کامپوننت ها، استفاده مجدد، توسعه پذيري و راحتي را در اختيار ما قرار مي دهد. اين ويژگي ها براي شرکت هايي که به دنبال کاهش هزينه هستند و به جاي فروش به اجاره سرويس هاي نرم افزار تاکيد دارند، الزامي است[9].
مدلهاي سرويس
در مدل سرويس، انواع گوناگون ابر بيانگر قالبي هستند که زير ساختها در آن قرار ميگيرد. اکنون محدوده شبکه، مديريت و مسئوليتها به پايان ميرسد و امور مربوط به بخش سرويسدهندهي ابر آغاز ميشود. با پيشرفت محاسبات ابري فروشندگان، ابرهايي را با سرويس هاي مختلف مرتبط به کار خود عرضه مينمايند. با سرويسهايي که عرضه ميشوند مجموعه ديگري از تعاريف به نام مدل سرويس در محاسبات ابري مطرح ميشود. براي مدلهاي سرويس، نامگذاريهاي بسياري صورت گرفته که همگي به فرم زير تعريف شده اند:
XaaS,or “<something>as a Service”
در حال حاضر در جهان سه نوع سرويس به صورت متداول شناخته مي شود:
زير ساخت به عنوان سرويس16
زير ساخت به عنوان سرويس يا IaaS ماشينهاي مجازي، فضاي ذخيرهسازي مجازي، زير ساخت هاي مجازي و ساير سخت افزارهاي کاربردي را به عنوان منابع براي مشتريان فراهم ميآورد. سرويسدهندهي IaaS تمامي زير ساختها را مديريت مينمايد و در حالي که مشتريان مسئول باقي جنبههاي استقرار ميباشند. از جمله سيستم عامل، برنامهها و تعاملات سيستم با کاربر و غيره.

در جدول 2-1 تعدادي از سرويس دهندگان شناخته شده در حوزه IaaS به همراه توصيفي کوتاه از نوع سرويس ارائه شده آنها آورده شده است.
جدول2-1 : سرويس دهندگان زير ساخت به عنوان سرويس
سازمانسرويس/ ابزارتوصيفلايه-سطحآمازونElastic Compute Cloudسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيDynamoسيستم ذخيره سازي مبتني بر کليد-ارزش17IaaS- سرويس زيرساخت پيشرفتهSimple Storage Serviceسيستم ذخيره سازي دسته ايIaaS- سرويس زير ساخت پايهSimpleDBپايگاه داده به عنوان سرويسIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهCloudFrontتحويل محتواIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهSQSسرويس صف و زمانبنديIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهAppNexusAppNexus Cloudسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيگوگلGoogle Big Tableسيستم توزيع شده براي ذخيره سازيIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهGoogle File Systemسيستم- فايل توزيع شدهIaaS- سرويس زير ساخت پايهاچ پيiLOمديريت خاموشي سرورIaaS- سرويس منبع فيزيکيTycoonسيستم مديريت منابع محاسباتي در کلاسترهاIaaS- سرويس منبع مجازيJoyentAcceleratorسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيConnectorسرور مجازي از قبل تنظيم شدهIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهBingoDiskديسک ذخيره سازيIaaS- سرويس زير ساخت پايهBluelockBluelock Virtual Cloud Computingسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيBluelock Virtual Recoveryبازيابي مصيبت و شکستIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهEmulabEmulab Network Testbedبستر آزمايش شبکهIaaS- سرويس منبع فيزيکيENKIENKI Virtual Private Data Centersمنابع ديتا سنتر مجازي بنابر تقاضاIaaS- سرويس منبع مجازيEU Resevoir ProjectOpen Nebulaموتور مجازي زيرساخت(متن باز)IaaS- سرويس منبع مجازيFlexiScaleFlexiScale Cloud Computingسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيGoGridCloud Hostingسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيCloud Storageفضاي ذخيره سازيIaaS- سرويس زير ساخت پايهNirvanixNirvanix Storage Delivery Networkديسک ذخيره سازيIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهOpenFlowOpenFlowشبيه سازي شبکهIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهRackSpaceMasso Cloud Sitesسرور مجازي از پيش تنظيم شدهIaaS- سرويس زير ساختMasso Cloud Storageديسک ذخيره سازيIaaS- سرويس زير ساخت پايهMasso Cloud Seversسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيSkytapSkytap Virtual Labمحيط آزمايشگاه مجازي فناوري اطلاعاتIaaS- سرويس زير ساختTerremarkInfinistructureسرور مجازيIaaS- سرويس منبع مجازيUCSBEucalyptusنسخه متن باز EC2 آمازونIaaS- سرويس منبع مجازي10genMongo DBپايگاه داده براي ذخيره سازي ابريIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفتهBabble Application Serverسرور برنامه هاي تحت وب براي استقرار ابريIaaS- سرويس زير ساخت پيشرفته
سکو به عنوان سرويس18
سکو به عنوان سرويس ياPaaS ، ماشينهاي مجازي، سيستمهاي عامل، برنامهها، سرويسها، چارچوبهاي توسعه، تراکنشها و ساختارهاي کنترلي را فراهم ميآورد. مشتري ميتواند برنامههاي خود را بر روي زير ساخت ابر قرار دهد و يا اينکه از برنامههايي استفاده کند که با استفاده از زبانها و ابزارها نوشته شدهاند و توسط سرويس دهندهيPaaS پشتيباني مي شوند. سرويسدهنده زيرساخت ابر، سيستمهاي عامل و نرمافزارهاي فعالسازي را فراهم ميآورد. مشتري مسئول نصب و مديريت برنامههايي که قرار داده است، ميباشد.
در جدول 2-2 تعدادي از سرويس دهندگان شناخته شده در حوزه PaaS به همراه توصيفي کوتاه از نوع سرويس ارائه شده آنها آورده شده است.
جدول2-2 : سرويس دهندگان سکو به عنوان سرويس
سازمانسرويس/ابزارتوصيفلايه-سطحAkamaiEdgePlatformتحويل برنامه کاربردي، محتوا و سايتPaaSمايکروسافتAzureمحيط توسعه و اجرا براي برنامه هاي کاربردي مايکروسافتPaaSLive Meshبستري براي به هنگام سازي، اشتراک و دسترسي به دامنه وسيعي از دستگاه هايي با سيستم عامل مايکروسافتPaaSفيس بوکFacebook Platformبستر آزمايش شبکهPaaSگوگلApp Engineمحيط اجرايي قابل گسترش براي برنامه هاي تحت وب نوشته شده در زبان پايتونPaaSNetSuiteSuiteFlexجعبه ابزاري براي سفارشي سازي برنامه هاي کاربردي کسب و کار آنلاين همين شرکتPaaSSalesforceForce.comساخت و تحويل برنامه هاي کاربردي در کلاس کسب و کارPaaSSunCarolineبستر قابل گسترش افقي براي توسعه و استقرار سرويس هاي تحت وبPaaSZohoZoho Creatorجعبه ابزاري براي ساخت و تحويل برنامه هاي کاربردي در کلاس کسب و کار و به شکل بنابر بر تقاضاPaaS
نرمافزار به عنوان سرويس19
نرمافزار به عنوان سرويس يا SaaS يک محيط کاملاً عملياتي براي مديريت برنامهها و واسط کاربري است. در مدل SaaS برنامه از طريق يک برنامه واسط (معمولاً مرورگر) به مشتري سرويس ميدهد و مسئوليت مشتري با ورود داده شروع و با مديريت داده و تعاملات کاربري پايان مييابد. همه چيز مربوط به برنامه تا زير ساخت در حوزهي مسئوليت فروشنده است.
در جدول 2-3 تعدادي از سرويس دهندگان شناخته شده در حوزه SaaS به همراه توصيفي کوتاه از نوع سرويس ارائه شده آنها آورده شده است.
جدول2-3 : سرويس دهندگان نرم افزار به عنوان سرويس
سازمانسرويس/ابزارتوصيفلايه-سطحگوگلGoogle Docsبسته نرم افزاري آفيس آنلاينSaaSGoogle Maps APIرابط برنامه نويس سرويس نقشه گوگل به توسعه دهندگان اين امکان را مي دهد تا نقشه گوگل را در سايت هاي خود جاسازي کنندSaaS- سرويس سادهOpenID FoundationOpenSocialيک رابط برنامه نويسي کاربردي مشترک براي برنامه هاي شبکه هاي اجتماعيSaaS-سرويس مرکبOpenIDيک سيستم توزيع شده که به کاربران اين اجازه را مي دهد تا تنها با يک شناسه ديجيتال بتوانند از سايتها مختلف استفاده نمايند.SaaS- سرويس سادهمايکروسافتOffice Liveبسته نرم افزاري آفيس آنلاينSaaSSalesforceSalesforce.comبسته نرم افزاري مديريت روابط مشتريانSaaS
اين سه مدل متفاوت سرويس به نام مدل SPI 20 محاسبات ابري شناخته ميشوند. گرچه تاکنون از مدلهاي سرويس بسياري نام برده شد، staas 21 فضاي ذخيرهسازي به عنوان سرويس؛ idaas 22 هويت به عنوان سرويس؛ cmaas 23 توافق به عنوان سرويس؛ و غيره، با اين وجود سرويس هاي SPI تمامي باقي سرويسهاي ممکن را نيز در بر ميگيرد. IaaS داراي حداقل سطوح عامليت مجتمع شده و پايين ترين سطوح مجتمع سازي ميباشد و SaaS داراي بيشترينها است. يک PaaS يا سکو به عنوان سرويس خصوصيات مجتمع سازي، ميانافزارها و ساير سرويسهاي هماهنگساز را به مدل IaaS يا زير ساخت به عنوان سرويس ميافزايد. هنگامي که که يک فروشندهي محاسبات ابري، نرمافزاري را بر روي ابر عرضه ميکند، با استفاده از برنامه و پرداخت فوري، يک عمليات SaaS انجام مي گيرد. با SaaS مشتري برنامه را در صورت نياز استفاده ميکند و مسئول نصب، نگهداري و تعمير برنامه نيست.
مدل‌هاي پياده‌سازي
در تعريف NIST (انستيتوي ملي استاندارد ها و فناوري ها) مدل هاي استقرار ابر به چهار صورت زير است:
شکل 2-2 : الگوي استقرار ابر[29]
ابر عمومي24
ابر عمومي يا ابر خارجي توصيف کننده محاسبات ابري در معناي اصلي و سنتي آن است. سرويس‌ها به صورت ديناميک و از طريق اينترنت و در واحدهاي کوچک از يک عرضه کننده شخص ثالث تدارک داده مي‌شوند و عرضه کننده منابع را به صورت اشتراکي به کاربران اجاره مي‌دهد و بر اساس مدل محاسبات همگاني و مشابه صنعت برق و تلفن براي کاربران صورتحساب مي‌فرستد. اين ابر براي استفاده همگاني تعبيه شده و جايگزين يک گروه صنعتي بزرگ که مالک آن يک سازمان فروشنده ي سرويس هاي ابري مي باشد.
ابر گروهي25
ابر گروهي در جايي به وجود مي‌آيد که چندين سازمان نيازهاي يکسان دارند و به دنبال اين هستند که با به اشتراک گذاردن زيرساخت از مزاياي محاسبات ابري بهره‌مند گردند. به دليل اينکه هزينه‌ها بين کاربران کمتري نسبت به ابرهاي عمومي تقسيم مي‌شود، اين گزينه گران‌تر از ابر عمومي است اما ميزان بيشتري از محرمانگي، امنيت و سازگاري با سياست‌ها را به همراه مي‌آورد.
ابر ترکيبي26
يک ابر ترکيبي متشکل از چندين ارائه دهنده داخلي و يا خارجي، گزينه مناسبي براي بيشتر مؤسسات تجاري مي‌باشد. با ترکيب چند سرويس ابر کاربران اين امکان را مي‌يابند که انتقال به ابر عمومي را با دوري از مسائلي چون سازگاري با استانداردهاي شوراي استانداردهاي امنيت داده‌هاي کارت هاي پرداخت آسان تر سازند.
ابر خصوصي27
ابر خصوصي يک زير ساخت محاسبات ابري است که توسط يک سازمان براي استفاده داخلي آن سازمان به وجود آمده‌است. عامل اصلي که ابرهاي خصوصي را از ابرهاي عمومي تجاري جدا مي‌سازد، محل و شيوه نگهداري از سخت افزار زيرساختي ابر است. ابر خصوصي امکان کنترل بيشتر بر روي تمام سطوح پياده سازي ابر (مانند سخت افزار، شبکه، سيستم عامل، نرم افزار) را فراهم مي‌سازد. مزيت ديگر ابرهاي خصوصي امنيت بيشتري است که ناشي از قرارگيري تجهيزات در درون مرزهاي سازمان و عدم ارتباط با دنياي خارج ناشي مي‌شود. اما بهره گيري از ابرهاي خصوصي مشکلات ايجاد و نگهداري را به همراه دارد. يک راه حل ميانه براي دوري از مشکلات ابرهاي خصوصي و در عين حال بهره مند شدن از مزاياي ابرهاي خصوصي، استفاده از ابر خصوصي مجازي است. به عنوان نمونه مي‌توان از ابر خصوصي مجازي آمازون نام برد.
مشخصات محاسبات ابري
مشخصات کليدي توسط ابر در شکل 2-3 نشان داده شده است و در قسمت زير مورد بحث و بررسي قرار گرفته است:
شکل 2-3 : مشخصات محاسبات ابري[28]
مجازي شده28 : منابع (يعني محاسبه کردن، ذخيره سازي و ظرفيت شبکه) در ابرها تصور مي شوند و اين روش در سطوح مختلف مثل 29vm و سطوح بسته بدست مي آيد[9]. اصلي ترين آن در سطح ماشين مجازي است که در آن برنامه هاي کاربردي متفاوت در سيستم هاي عملکردي با همان ماشين فيزيکي اجرا مي شوند. سطح سکو باعث نقشه برداري برنامه هاي کاربردي در يک يا چند منبع مي شود که توسط فراهم آورندگان زيرساخت ابري پيشنهاد شده است.
سرويس گرا: ابر با استفاده از الگوي زيرساخت سرويس گرا به کار مي رود که در آن همه اجزا در شبکه به عنوان يک سرويس در دسترس هستند، چه نرم افزار باشد، چه سکو يا هر زيرساختي که به عنوان سرويس پيشنهاد مي کنند.
انعطاف پذيري30 : منابع (يعني محاسبه کردن، ذخيره سازي و ظرفيت شبکه) براي برنامه هاي کاربردي ابر موردنياز هستند که مي توانند به صورت پويا و مختلف مقرر مي شوند. يعني افزايش يا کاهش در زمان اجرا بستگي به نيازهاي 31QOS کاربر دارد. فراهم کنندگان ابر اصلي مثل آمازون حتي سرويس هايي را براي توسعه عمودي و توسعه افقي در براساس نيازهاي برنامه هاي کاربردي ميزبان دارد.
پويا و توزيع شده: گرچه منابع ابر، مجازي شده اند، آنها اغلب در عملکردهاي بالا يا سرويس هاي ابر قابل اطمينان توزيع مي شوند. اين منابع انعطاف پذير و مي توانند بر طبق نيازهاي مشتري سازگاري يابند مثل: نرم افزار، پيکربندي شبکه و غيره[10].
اشتراك (اقتصاد مقياسي)32: زيرساخت ابرها هر جايي است که منابع هاي متعدد از خود کاربر بر طبق نيازهاي برنامه کاربردي خود استفاده مي کنند، مشترك مي شوند. اين الگوي اشتراکي به عنوان الگوي اجاره چندگانه33 نيز مي باشد. به طور کلي، کاربران نه داراي کنترل مستقيم بر منابع فيزيکي هستند و نه از تخصيص منابع و اينکه با چه کساني مشترك شده اند، خبر دارند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بازارگرا (پرداخت – در ازاي – ميزان استفاده): در محاسبات ابري، کاربران براساس پرداخت – در ازاي – ميزان استفاده براي سرويس ها پرداخت مي کنند. الگوي قيمت گذاري مي تواند با توجه به انتظار برنامه هاي کاربردي در کيفيت سرويس متفاوت باشد. فراهم آورندگان ابر IaaS مثل منابع قيمت ها در آمازون از الگوهايي بازاري مثل الگوهاي قيمت گذاري کالاها يا زمان پرداخت آنها استفاده مي کنند. يک الگوي قيمت گذاري توسط Thualsiram و Allenofor براي منابع مجهز پيشنهاد شده است که مي تواند به عنوان اساسي براي منابع ابر استفاده شوند. اين خصوصيت، بعد بهره برداري از محاسبات ابري را بيان مي کند. يعني، سرويس هاي ابري به عنوان سرويس هاي سنجيده شده34 هستند که در آن فراهم کنندگان داراي الگوي محاسباتي براي اندازه گيري کاربردها از سرويس ها هستند که به توسعه برنامه هاي قيمت گذاري متفاوت کمک مي کند. الگوي محاسباتي به کنترل و بهينه سازي از منابع کمک مي کند.[16]
خودمختار35 : براي فراهم کردن سرويس هاي قابل اطمينان در حد بالا، ابرها رفتاري مستقل را با مديريت خودشان در دگرديسي36 عملکرد يا شکست نشان مي دهند.
مزاياي محاسبات ابري

کارمان را با بيان مزاياي متعددي که توسط محاسبات ابري ارائه مي شود آغاز مي کنيم. وقتي شما به سمت استفاده از ابر مي رويد، به چيزهاي زير دست پيدا مي کنيد:

هزينه هاي کامپيوتري کمتر: شما براي اجراي برنامه هاي کاربردي مبتني بر وب، نيازي به استفاده از يک کامپيوتر قدرتمند و گران قيمت نداريد. از آن جائي که برنامه هاي کاربردي بر روي ابر اجرا مي شوند، نه بر روي يک کامپيوتر رو ميزي. کامپيوتر روميزي شما نيازي به توان پردازشي زياد يا فضاي ديسک سخت که نرم افزارهاي دسکتاپ محتاج آن هستند ندارد. وقتي شما يک برنامه کاربردي تحت وب را اجرا مي کنيد، کامپيوتر شما مي تواند ارزان تر، با يک ديسک سخت کوچک تر، با حافظه کم تر و داراي پردازنده کارآمدتر باشد. در واقع، کامپيوتر شما در اين سناريو حتي نيازي به يک درايو CD يا DVD هم ندارد زيرا هيچ نوع برنامه نرم افزاري بار نمي شود و هيچ سندي نياز به ذخيره شدن بر روي کامپيوتر ندارد.
کارآيي توسعه يافته: با وجود برنامه هاي کم تري که منابع کامپيوترشما، خصوصاً حافظه آن را به خود اختصاص مي دهند، شما شاهد کارآيي بهتر کامپيوتر خود هستيد. به عبارت ديگر کامپيوترهاي يک سيستم محاسبات ابري، سريع تر بوت و راه اندازي مي شوند زيرا آن ها داراي فرآيندها و برنامه هاي کم تري هستند که به حافظه بار مي شود.


پاسخ دهید