2- 7 – 1 چيلر ها33
2- 7 – 2 فن کوئل ها38
2- 7 – 3 دستگاه هواساز39
2- 7 – 4 برج خنک کننده40
2- 7 – 5 کولر گازي41
2- 7 – 6 کولر آبي41
2- 7 – 7 پکيج سرمايي42
2- 8 نرم افزار هاي مورد استفاده در محاسبات بار هاي برودتي و انتخاب سيستم ها42
2 – 9 محاسبات مصرف انرژي در سيستم هاي سرمايشي43
فصل 3: محاسبه مصرف انرژي سالانه سيستم هاي برودتي و ارزيابي اقتصادي اين سيستم ها49
3-1- مقدمه50
3-2- تکنيک هاي اقتصاد مهندسي و کاربرد آنها51
3-2-1 روش ارزش فعلي51
3-2-2- روش يکنواخت ساليانه51
3-2- 3 روش نرخ بازگشت سرمايه52
3-2- 4 روش نسبت منافع به مخارج52
3-2- 5 – روش دوره بازگشت سرمايه53
3-2- 6- روش ارزش آينده 53
3-3- روش پيشنهادي محاسبه و ارزيابي سيستم هاي برودتي ساختمان53
3-3-1- محاسبه ارزش واقعي هزينه ها53
3-3-1- 1 يک بارپرداخت54
3-3-1-2 پرداخت ساليانه54
3-3- 2 محاسبه هزينه چرخه عمر سالانه سيستم هاي برودتي ساختمان55
3-3- 3 عمر مفيد و ارزش اسقاطي59
3-3- 4 سايرپارامتر هاي موجود در محاسبات59

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-4 تاثير عوامل مختلف بر هزينه هاي توليد برودت60
3-4-1 تاثيراقليم هاي آب و هوايي60
3-4-2 تاثير کاربري60
3-4-3 تاثيرديدگاه انرژي61
3-4-4 تاثير آلايندگي زيست محيطي62
3-5 محاسبات هزينه هاي نهايي در سيستم هاي برودتي63
3-6 محاسبات مصرف انرژي در سيستم سرمايش64
فصل 4 جمع بندي و پيشنهادات 69
4-1 مقدمه70
4-2 پاسخ به سوالات تحقيق72
4-3 جمع بندي و نتيجه گيري83
4-4 پيشنهادات85
مراجع86
پيوست(1)88
Abstract91
فهرست اشکال
شکل (1-1) ميزان مصرف انرژي در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجنماعي کشور…………………………3
شکل (1-2) درصدمصرف انرژي در قسمت هاي مختلف ساختمان4
شکل (2-1) شماتيک يک سيستم تهويه مطبوع16
شکل (2-2) حلقه هاي انتقال حرارت در يک سيستم برودتي16
شکل (2-3) شماتيک يک سيستم تهويه مطبوع18
شکل (2-4) شماتيک يک سيستم تهويه مطبوع يک کانالي……………………………………………………….19
شکل (2-5) شماتيک سيستم هاي هوايي دو کانالي تهويه مطبوع………………………………………………..20
شکل (2-6) شماتيک يک سيستم تهويه مطبوع از نوع پکيج24
شکل (2-7) شماتيک يک سيستم تهويه اتاقي25
شکل (2-8) نقشه تقسيمات اقليمي ايران از نظر شرايط آب و هوايي 31
شکل (2-9)اصول کار چيلر تراکمي 35
شکل (2-10) شماتيک يک چيلر جذبي37
شکل (2-11)شکل ظاهري يک مدل چيلر جذبي 38
شکل (2-12)شماي کلي انواع فن کوئل مورد استفاده در سيستم برودتي 39
شکل (2-13)شماي کلي يک برج خنک کننده مورد استفاده در سيستم برودتي40
شکل (2-14)ميزان مصرف انرژي اجزاي اصلي تاسيسات تهويه مطبوع 45
شکل (2-15)ميزان مصرف انرژي تجهيزات برودتي در آمريکا 46
شکل (3-1)تاثيرکاربري بر هزينه توليد برودت در سيستم هاي سرمايشي در شهرتهران 64
شکل (3-2)تاثير ديدگاه عرضه انرژي بر هزينه توليد برودت در سيستم هاي سرمايشي 65
شکل (3-3)تاثير آلودگي بر هزينه هاي زيست محيطي انواع سيستم هاي برودتي 66
شکل (4-1)نمودار مقايسه اي مصرف انرژي در ايران در مقايسه با کشور هاي اروپايي 74
شکل (4-2)الگوي طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع برودتي 82
فهرست جداول
جدول(1-1) نرم افزار هاي مورد استفاده جهت طراحي و انجام محاسبات مصرف انرژي تاسيسات11
جدول (2-1) انواع سيستم هاي برودتي مورد استفاده در ساختمان در ايران26
جدول (2-2) تقسيم بندي کلي مناطق آب و هوايي ايران30
جدول (2-3) نرم افزار هاي موجود طراحي و محاسبه انرژي در دنيا43
جدول (3-1) عمر مفيد و ارزش اسقاطي سيستم هاي برودتي63
جدول (3-2)ظرفيت حرارتي و هزينه انواع سوخت67
جدول (3-3)راندمان سيستم هاي سرمايشي رايج در ايران69
جدول (4-1) ميزان مصرف انرژي در کشور هاي مختلف جهان76
جدول (4-2) سرانه مصرف انرژي در کشور هاي مختلف جهان78
جدول (4-3) وضعيت انرژي مصرفي ساختمان80

فصل 1
1-1 مقدمه
يکي از نياز هاي اساسي هر ساختماني تامين سرمايش آن در فصول گرم سال ميباشد.استفاده از سيستم هايي با هزينه نصب و راهبري پايين و مصرف انرژي کم و ارزان قيمت از جمله خواسته هاي اوليه کليه استفاده کنندگان سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشد که سازندگان بزرگ اين صنعت با استفاده از فن آوري هاي پيشرفته روز در تلاشند تا امکان تحقق هر چه بهتر اين خواسته ها را فراهم آورند .
در کشور ما صنايع تهويه مطبوع قدمت زيادي ندارد ولي با وجود نوپا بودن اين صنعت پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه توليد دستگاههاي حرارتي و برودتي و سيستم هاي مختلف هواساز و تهويه مطبوع داشته ايم .
کشور ما از وسعت قابل ملاحظه اي برخوردار است که تنوع آب و هوايي گسترده اي در درون خود دارد . بي هيچ ترديدي ايران داراي مناطق آب و اويي گوناگون ميباشد و هر منطقه نيازمند سيستم هاي تهويه مطبوع خاص خود ميباشند. ابتدا بايد اطمينان حاصل کنيم که هر منطقه نيازمند چه نوع سيستم تهويه اي ميباشد و ميزان آن چقدر است سپس اقدام به بکار گيري آن نماييم در ابتدا به تعريف دماي راحتي انسان مي پردازيم. دماي راحتي دمايي است که افراد در هنگام قرار گيري در آن احساس سردي و يا گرمي خاصي نمي نمايند . دماي راحتي طبق استاندارد بين المللي ASHREA (انجمن مهندسي تاسيسات و تهويه آمريکا) بين 24 تا 26 درجه سانتيگراد ميباشد.
با توجه به اينکه حدود 98% شهر هاي ايران( طبق جداول شرايط طراحي تابستاني شهر هاي ايران که توسط دفتر تدوين ضوابط و معيار هاي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه گرديده است) دمايي بيش از 30 درجه سانتيگراد دارند که بر اساس دماي راحتي نياز به سيستم هاي برودتي دارند.
از طرفي نزديک به40 درصد انرژي کشور در ساختمان ها مصرف ميگردد که در حدود 50 در صد اين مقدار در بخش سيستم هاي برودتي ساختمان ها مصرف مي گرددشکل(1-2).در آمريکا در حدود 25% انرژي مصرفي ساختمانها در بخش تهويه مطبوع مصرف ميگردد(EIA.Annual Energy Outlook1998)
با توجه به نمودار جريان انرژي سال 1387 ارائه شده توسط دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيروسالانه معادل1/1115 ميليون بشکه نفت خام در کشور انرژي مصرف ميشود که از اين مقدارمعادل4/417 ميليون بشکه نفت خام انرژي در بخش خانگي، تجاري و عمومي کشور مصرف شده است و معادل 8/254 ميليون بشکه نفت خام انرژي در بخش صنعت مصرف شده است. در شکل (1-1) درصدميزان مصرف انرژي در بخش هاي مختلف کشور در سال 1387 مشخص شده است.
شکل (1-1)ميزان مصرف برق در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي کشور[27].
شکل (1-2) درصد مصرف انرژي در قسمت هاي مختلف ساختمان[31]
با توجه به تاثير پارامترهاي مختلف فني، اقتصادي و زيست‌محيطي بر هزينه توليد برودت در انواع سيستم‌هاي سرمايشي و براي امكان پذيري مقايسه انواع سيستم‌هاي تراكمي و جذبي با تغيير شرايط تاثيرگذار، انتخاب سيستم مناسب و ظرفيت برودتي آن در پهنه هاي آب و هوايي كشور براساس كاتالوگهاي شركتهاي سازنده و قيمت تجهيزات اساسي انتخاب شده، سرمايشي تراكمي و جذبي پس از آناليز اقتصادي براي ظرفيت،كاربري و محل مورد نظر رتبه بندي مي‌كند.
عوامل اصلي در انتخاب يک سيستم تهويه مطبوع
مهمترين عواملي که درانتخاب يک سيستم تهويه مطبوع موثرند; عبارتند از
1- مقدار سرمايه موجود.
2- فضا يا ساختمان شامل; هدف از به کارگيري آن، محل آن، موقعيت، جهت و شکل آن.
3- وضعيت خارجي ساختمان شامل درجه حرارت، رطوبت،باد و غيره.
4- بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان.
5- ضرورت و ظرفيت پيش راه اندازي سيستم تهويه مطبوع.
6- جنبه هاي فيزيکي ساختمان در ارتباط با محل دستگاهها،سازگاري سيستم و موازنه بارهاي جزئي.
7- تصوير خريدار از محيط دلخواه او.
1-2 تعريف تبريد و تهويه مطبوع
از نظر لغوي تبريد به معني ايجاد محيطي سردتر از محيط اطراف است. تعاريفي که بعضي از دانشمندان براي تبريد ارائه داده اند، در ذيل مي آيد: N.R.Sparks تبريد را به صورت زير تعريف مي کند.خارج کردن گرما به نحوي که در يک جسم يا در يک حجم دمائي کمتر از آنچه در شرايط عادي مي داشت به وجود آيد . يا آن طور که AShREA تبريد را تعريف مي کنند
تبريد ، علم ايجاد يا حفظ دماهايي کمتر از دماي محيط کمتر از شرايط موردنظر ما باشد، بايد عمل گرمايش صورت گيرد . وسيله اي که عمل گرمايش را انجام مي دهد ، پمپ حرارتي نام دارد. تفاوت اصلي ما بين سيستم تبريد و پمپ حرارتي را مي توان اينگونه توضيح داد که سيستم تبريد حرارت را محيط سيستم پمپ مي کند .
در حالت کلي تهويه مطبوع به صورت زير تعريف مي شود .
کنترل همزمان دما ، رطوبت ، پاکي و سرعت هوا ، بسته به نياز ، تهويه مطبوع به دو شاخه تقسيم مي شود که عبارتند از : تهويه مطبوع تابستاني و تهويه مطبوع زمستاني ، در سيستم تهويه مطبوع تابستاني ، رطوبت گير استفاده مي شود . در حاليکه در سيستم تهويه مطبوع زمستاني از يک پمپ حرارتي و يک رطوبت زن استفاده مي شود .
علاوه بر تقسيم بندي فوق مي توان تهويه مطبوع را به دو شاخه تهويه مطبوع صنعتي و تهويه مطبوع غيرصنعتي تقسيم نمود . در تهويه مطبوع غير صنعتي آسايش انسان ها مطرح است که در آن بايد کنترل سر و صدا را مد نظر قرار داد . در حاليکه در تهويه مطبوع صنعتي هدف ايجاد محيطي مناسب براي محصولات صنعتي، آزمايشگاهها ، لابراتورهاي صنعتي ، کارخانجات توليد ابزارهاي دقيق صنعتي ، کارهاي چاپي ، عکاسي ، سردخانه ها و داروخانه ها، کامپيوترها ، سدها وغيره مي باشد.
اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع
بررسي سيستم‌هاي خنك‌كننده(برودتي) به‌عنوان يكي از عوامل ايجاد كننده پيك شبكه از نظر مديريت باروزارت نيرو از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. بر اساس بررسي‌هاي انجام گرفته (دفتر برنامه‌ريزي برق وزارت نيرو) بر روي منحني بار شبكه سراسري كشور در حدود 20 درصد پيك بار ساليانه (در حدود 6000 مگاوات) در ماه‌هاي تابستان را بار سرمايشي تشكيل مي‌دهد و پيك‌سايي آن بدون داشتن اطلاعات دقيق فني و اقتصادي سيستم‌هاي سرمايشي ناممكن است. لذا اين تحقيق با هدف مقايسه سيستم‌هاي برودتي تراكمي و جذبي از لحاظ فني، اقتصادي و زيست محيطي و تاثير شرايط بر تغيير اولويت انتخاب اين سيستم‌ها به عنوان سيستم بهينه انجام شده است.
همچنين با توجه به اينکه ميزان مصرف انرژي در بخش تهويه مطبوع در ايران بيسار بالاتر ازميزان مصرف انرژي در کشور هاي توسعه يافته همچون آمريکا ميباشد بنابراين لازم است در اين بخش بررسي هاي دقيقي در خصوص علت اين امر انجام شود.
هدف، سوالات اصلي و جنبه نوآورانه تحقيق
4 – 1 اهداف تحقيق
1-4-1-1 بررسي ميزان مصرف انرژي تجهيزات تهويه برودتي
ارائه مدلي جهت انتخاب تجهيزات برودتي در ايران
1-4- 2 سوالات اصلي تحقيق
با توجه به اينکه در الگوي مصرف انرژي ايران بيشترين مصرف در بخش مسکوني و تجاري ميباشد و يکي از اين بخش ها استفاده انرژي در بخش تاسيسات برودتي ساختمان ها ميباشد چه راهکاري در انتخاب اين تاسيسات ميتوان بکار برد تا از نظر اقتصادي به صرفه و توجيه پذير باشد
ميزان مصرف واقعي انرژي در اين بخش تفاوتي با استاندارد هاي جهاني دارد.
4 – 3 جنبه نوآورانه تحقيق
طرح رويکردي جديد به اين مسئله
بهبود چهار چوب و تکنکيک هاي جديد در حل اين مشکل
تلفيقي جديد از برخي تکنيکها، مفاهيم و روشهاي موجود
معرفي کاربردي جديد از مفاهيم، روشها، مدلها و تکنيکهاي موجود
مرور ادبيات کامل و نو همراه با دسته بندي و تحليل
انجام مقايسه در مورد مفاهيم، روشها، مدلها و الگوريتم هاي موجود از منظرهاي مختلف
ارائه دسته بندي جديد از مفاهيم حوزه مطالعاتي
5 فرضيه هاي تحقيق
توسعه روز افزون ساختمان سازي و همچنين توسعه سسيستم هاي برودتي در ساختمان ها باعث افزايش بي رويه مصرف انرژي شده است
با بروز پديده مصرف انرژي
سرانه هزينه مصرف انرژي ساکنين آپارتمان ها افزايش ميباشد.
قيمت انرژي افزايش پيدا خواهد نمود
قدرت رقابت پذيري توليد کنندگان داخلي کاهش خواهد يافت.
بخش هاي صنعت تضعيف خواهد شد.
توليد ناخالص داخلي کاهش خواهد يافت.
دولت مجبور به واردات انرژي خواهد شد.
دولت مجبور به پرداخت يارانه انرژي خواهد شد بنابراين سرمايه گذاري در طرح هاي زير بنايي کاهش خواهد يافت.
6 روش تحقيق
روش تحقيق کلي اين پروژه، روش تحقيق مطالعاتي است. حوزه جستجو، حوزه انرژي و ساختمان خصوصا حوزه مصرف انرژي در بخش تاسيسات کشور بوده و از مقالات مجله اي و کنفرانسي، گزارشهاي پژوهشي و کاري (Working Paper, Research Report) استفاده شده است. مکان هاي جستجو شده کتابخانه هاي داخل کشور، موتور جستجوي عمومي گوگل، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي1، پايگاه جهاني پژوهش هاي اقتصادي2 RePEc، بانک اطلاعاتي ، موسسات بين المللي انرژي ميباشد.
شيوه مطالعاتي در پاره اي از موارد مطالعه اجمالي و در مواردي ديگر تفصيلي بوده است.
مطالعات صورت گرفته غير نقادانه و تطبيقي بوده است. در اين تحقيق به لحاظ جامع بودن، عميق و تحليلي بودن از تحقيقات انجام توسط آقايان Detlef WestPhalen ,Scott Koszalinski جهت دپارتمان انرژي آمريکا و همچنين تحقيقات انجام شده در گروه انرژي پژوهشگاه نيرو مربوط به وزارت نيروي ايران در خصوص مديريت مصرف برق اقتباس شده است. ليکن در اين تحقيق مصرف انرژي در هر بخش بصورت جامع و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و آب و هوايي ايران بررسي شده است و مدلي بروز ارائه شده است.
7 ساختار گزارش

در اين گزارش تحقيقي پس از مطالعه ادبيات و آشنائي با مفاهيم مهم و پايه اي متغير هاي تحت تاثير اين از جمله نرخ انرژي واقعي و هزينه هاي مربوطه خصوصا در خصوص هزينه هاي خريد و هزينه هاي نگهداشت به بررسي مصرف انرژي در بخش تاسيسات ساختمان در ايران با رويکرد تشريحي و رياضي خواهيم پرداخت. در رويکرد مدل سازي رياضي از يک مدل ساده و مينينم سازي هزينه ها بهره خواهيم برد. پس از بررسي مصرف انرژي با استفاده از مجموع مقالات معتبر که به شکل تفصيلي مورد مطالعه قرار گرفته اند و همچنين با کمک ادبيات انرژي و مصرف استراتژي يا راه کارهائي را براي حل مشکل مصرف انرژي و انتخاب صحيح تاسيسات ارائه خواهيم نمود. در بخش ادبيات موضوع سيستم هاي تهويه مطبوع و تاريخچه آن، مصرف انرژي و هدر رفتن انرژي در بخش تاسيسات و مرتبط با آنها بررسي خواهد شد. اين تحقيق مطالعه جامعي را بر ادبيات موضوع انجام داده است.
آنچه در اين تحقيق از آن مي توان به نوآوري آن اشاره نمود. ترکيب ايده هاي مختلف در مقابله با اين مشکل در ايران و بومي سازي مدل انتخاب صحيح تجهيزات و دستگاهها با شرايط اقتصادي ايران و مدل سازي رياضي جديد با بهره گيري از متغير هاي معنا دار و مهم و موثري مي باشد که حاصل مطالعه تفصيلي بيش از 50 مقاله معتبر و ترکيب الگو هاي مناسب با هم مي باشد.
1-8 تحقيقات مشابه داخلي و خارجي
امروزه با توجه به اهميت و جايگاه انرژي در دنيا استفاده از سيستم هاي تهويه مطبوع و برودتي بر اساس محاسبات دقيق اقتصادي و فني صورت مي گردد و مقايسه ميزان مصرف انرژي در ايران با ساير کشور ها نشان دهنده اين موضوع ميباشد در آمريکا انجمن مهندسين تاسيسات و تهويه مطبوع اقدام به تهيه دستور عمل ها و استاندارد هاي مختلفي در خصوص استفاده از تاسيسات ارائه نموده ضمن اينکه محاسبات دقيق اقتصادي نيز بايستي در هنگام طراحي تاسيسات مد نظر قرار گيرد همچنين تحقيقاتي نيز توسط آقايان Detlef WestPhalen ,Scott Koszalinski جهت دپارتمان انرژي آمريکا انجام شده که به صورت سه جلد ارائه گرديده و در اين تحقيق از نتايج تحقيقات ايشان نيز استفاده گرديده است.
در ايران نيز طي چند سال اخير و با توجه به روند روبه رشد مصرف انرژي تحقيقاتي از سوي وزارت نيرو صورت گرفته که با توجه به بررسي هاي بعمل آمده نيز تحقيقات بر اساس انرژي و انواع يارانه ها صورت پذيرفته است در جدول شماره(1-1) تعدادي از نرم افزار هاي معتبر که در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد آورده شده وليکن اين نرم افزار ها بر اساس شرايط خاص ايران و قيمت هاي انرژي طراحي نشده است و همين مسئله باعث مي شود که نتوان از اين نرم افزار ها جهت مناطق مختلف ايران استفاده نمود.
جدول(1-1) نرم افزار هاي مورد استفاده جهت طراحي وانجام محاسبات مصرف انرژي تاسيسات ساختمان
عنوانسالقابليت هاEnergy Plus3-2001شبيه سازي انرژي،محاسبات بار،محاسبات مصرف انرژيHeed2003شبيه سازي انرژي،محاسبات بار ،محاسبات انرژيASEAM2001شبيه سازي انرژي ساختمان ها و سيستم ها،محاسبات بار،محاسبات مصرف انرژي، تحليل جايگزين سيستم هاHAP1987شبيه سازي انرژي،محاسبات بار هاي سرمايشي،تعيين ظرفيت تجهيزات(Hourly Analysis Program)REScheck2003مقررات عملکرد در ساختمان هاي مسکونيRHVAC2003محاسبات مصرف انرژي،طراحي و محاسبه سيستم هاي سرمايش و گرمايش ساختمان هاي مسکونيSolArch1996محاسبات مصرف انرژي گرمايش، معماري خورشيدي،جداول طراحي ساختمان هاي مسکونيComfar1978بررسي اقتصادي پروژه ها
فصل 2
مروري بر ادبيات موضوع
مقدمه
تا حدود 30 سال پيش انتخاب چيلرها کار ساده اي بود و نتايج مربوطه تقريبا قابل پيش بيني بودند و در اکثر موارد انتخاب سيستم هاي برودتي شامل انتخاب چيلر به دو نوع رفت و آمدي (کمپرسوري ) و يا چيلرسانتريفوژ محدود مي گرديد(( با توجه به اينکه چيلر ها اصلي ترين تجهيزات در سيستم برودتي ساختمان ميباشند)) که با کندانسور هوايي يا آبي کار مي کردند . مايع مبرد هر دو نوع چيلر از گازهاي فريون CFC و يا HCFC مي باشند، در موارد خاصي نيز از چيلر چرخ دنده اي و يا چيلرهاي جذبي استفاده مي گرديد. ولي در دهه 70 ( 1970 ميلادي) اتفاقاتي رخ داد که تحول عظيمي در بازار چيلر بوقوع پيوست و انتخاب چيلر را براي طراحان سيستم هاي تهويه مطبوع مشکلتر نمود.
اولين واقعه بالا رفتن شديد و مداوم قيمت برق بود. دو برابر شدن و حتي چند برابر شدن قيمت نفت در جهان باعث گرديد که اکثر دولتهاي اروپايي و آمريکايي و ژاپن قيمت برق را متناسبا افزايش دهند
نتيجه مستقيم اين اقدام، بالا رفتن سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي نگهداري تاسيسات تهويه مطبوع بود که باعث محدود شدن ساعات کار اين سيستم ها و در بعضي از موارد منجر به تغيير و تعويض کلي اين تاسيسات گرديد .
وارد شدن عامل ” هزينه انرژي ” و عدم اطمينان از مقدار آن در آينده ، محاسبات اقتصادي انتخاب سيستم هاي برودتي را براي طراحان سيستم هاي تهويه مطبوع مشکل نمود. علاوه بر عامل انرژي ، اثر گازهاي HCFC, CFC بر تخريب لايه ازن ، اگر چه از سال 1976 بطور مشکوک توسط دانشمندان عنوان شده بود، در سال 1985 بطور رسمي و غيرقابل انکار اعلام و آينده سيستم هاي تهويه مطبوع جزو يکي از داغ ترين بحث هاي روز گرديد . حالا ديگر طراحان علاوه بر پارامترهاي اقتصادي هزينه برق مي بايست در انتخاب مايع مبرد چيلرها نيز تحقيق نموده و عواقب آتي استفاده از انواع مبردها را در انتخاب چيلر ملحوظ بدارند.
اگر چه از نظر تئوري مي توان هر سيستم تهويه مطبوعي را براي هر ساختماني استفاده کرد ولي در عمل به دليل وجود عواملي چون هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري ، محدوديت هاي فضا و مکان ، طرح معماري موقعيت محلي ساختاماني و ارزيابي و تجربه مهندسي طراح ، تعداد سيستم هاي تهويه مطبوع مناسب براي هر ساختمان محدود خواهد بود . معمولاً در ساختمان هايي که سيستم هاي برودتي آن ها ساده و ظرفيتشان مناسب است ؛ هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري نسبتاً کم خواهد بود. کاربردهاي تهويه مطبوع معمولاً در ساختمان هاي عمومي و تجاري ( ساختمان هاي اداري ، کتابخانه ها ، مراکز حمل و نقل )، ساختمانهاي تجمعي ( آمفي تاترها ، استوديوم ها ) ساختمانهاي آموزشي ( مهد کودک ها ، دانشکاها ، مدارس ) ساختمانهاي اقامتي ( خوابگاه ، هتل ها ) ساختمان هاي مسکوني ( تک واحدي ، چند واحدي ، آپارتماني ) ، مراکز بهداشتي و درماني ( بيمارستانها ) ، و غيره است که به نوع سيستم ها در ساختمان مسکوني مي پردازيم و نوع سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان هاي مسکوني متاثر از عوامل محلي و کاربردي است . عواملي محلي عبارتند از : منابع موجود در انرژي وقيمت آن ها ، شرايط آب و هوايي ، ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي و دسترسي به نيروي متخصص جهت نصب و تعميرات نوع ساختمان مشخصه هاي فني ساختمان و مقرارت و ضوابط ساختمان هاي مسکوني، عوامل کاربردي 3 هستند .
در اين فصل ابتدا به تاريخچه سيستم هاي برودتي و انواع اين سيستم ها و سپس ميزان مصرف انرژي در تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي برودتي مي پردازيم سپس به مراحل طراحي و محاسبه يک پروژه تهويه مطبوع ميپردازيم و همچنين به تحقيقاتي که توسط شرکت هاي مختلف در خصوص انتخاب نوع سيستم شده مي پردازيم.
2-2 تاريخچه سيستم هاي برودتي
تاريخچه صنعت تبريد مربوطه به هزاران سال پيش مي باشد از زماني که توليد و نگهداري يخ با شيوه هاي ابتدائي توسط هندي ها ، مصري ها ، ايراني ها ، چيني ها صورت مي پذيرفت ، اولين دستگاه توليد يخ که با اتر کار مي کرد در سال 1834 توسط ” جاکوب پرکنيز” در انگلستان ساخته شد . اولين مبرد جذبي در دوران جنگ هاي داخلي امريکا بوسيله ” فرديناندکار” ساخته شد . و اولين يخچال خانگي نيز در سال 1913 توسط ” لارسن ” وارد بازار شد . در دهه 40 شرکت ” دپوانت ” مبردهاي جديدي را به نام فريون ها به بازار عرضه کرد .
با توجه به توسعه سريع صنعت تبريد در چند دهه اخير استفاده از آن در مصارف خانگي ، تجارتي ، صنايع غذايي ، ايجاد سردخانه براي نگهداري و توزيع مواد غذايي براي هر جامعه اي امري الزامي و ضروري بشمار مي آيد . امروزه صنعت تبريد يکي از بزرگترين رشته هاي صنايع را تشکيل مي دهد ، موارد استفاده از صنعت تبريد را مي توان به گروههاي زير تقسيم کرد :
1- تبريد خانگي مانند يخچال ها و فريزرهاي خانگي
2- تبريد تجاري که در تهيه و نگهداري و توزيع انواع و اقسام مواد غذايي در سردخانه هاي کوچک ثابت و متحرک مانند رستوران ها کاربرد دارد .
3- تبريد صنعتي که شکل بزرگتري از تبريد تجاري است و در پالايشگاهها، کارخانه هاي يخ سازي، سردخانه هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد .
4- تبريد براي حمل و نقل که در کشتي ها، وکاميون ها و قطارها و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند 5- تبريد در تهويه مطبوع و تهويه صنعتي
6- تبريد در دماي بسيار پايين که بويژه در علوم پزشکي ، داروسازي ، سخت کردن فلزات ، توليد هيدروژن و هليوم مايع وغيره مصرف عمده اي دارد.
3-2 اساس کارسيستم برودتي تهويه مطبوع
R
شکل شماره (2-1) الگوي کار يک سيستم برودتي
همانطور که در شکل شماره (2-1) نشان شده وظيفه يک سيستم برودتي جذب حرارت در يک محيط با دماي پايين و دفع آن از طريق يک محيط با دماي بالا ميباشد
تبريد و تهويه مطبوع براي توليد سرما در محيط يک ساختمان استفاده مي شود در اين سيستم حرارت از يک محيط به محيط ديگر منتقل ميگردد
شکل( 2-2) حلقه هاي انتقال حرارت در يک سيستم برودتي(Bureau of Energy Efficiency,2004)
چندين مدار و يا حلقه در يک سيستم برودتي در شکل (2-2) نشان داده شده است. انرژي حرارتي طي 5 حلقه از سمت چپ به محيط سمت راست منتقل ميگردد
حلقه هواي داخل، در اين حلقه که در سمت چپ قرار دارد هواي داخل توسط يک فن بر روي يک کويل سرد عبور داده ميشود . وقتي که حرارت به آب سرد داده ميشود هواي محيط سرد ميگردد.
حلقه آب سرد(Chiled Water loop) در اين حلقه آب سرد توسط فشار پمپ به اواپراتور چيلر بر ميگردد
حلقه سرمايش(Refregerant) ، مبرد در يک حالت تغيير فاز و توسط فشار کمپرسور حرارت را از آب به کندانسور منتقل مينمايد
حلقه آب کندانسور، آب حرارت را از کندانسور جذب نموده و اين آب به برج خنک کننده پمپ ميشود.
حلقه برج خنک کننده، در برج خنک کننده هوا از عرض برج کشيده ميشود و آب از بالاي برج به پايين ريخته ميشود و آب حرارت خود را به هوا داده و اين حرارت توسط هوا به محيط منتقل ميگردد.
2- 4 انواع سيستم هاي تهويه مطبوع برودتي
سيستم هاي تهويه مطبوع و برودتي انواع مختلفي ميباشند که به لحاظ نوع کاربري ساختمان متفاوت ميباشند . هدف کلي اين سيستم ها تامين شرايط راحتي افراد ساکن در ساختمان ها ميباشد. در ذيل انواع اين سيستم ها نامبرده و بطور مختصر توضيح داده خواهد شد. اين سيستم هاي مورد مطالعه به سه دسته کلي تقسيم ميشوند: سيستم هاي مرکزي4، پکيج5 و سيستم هاي اتاقي . سيستم هاي مرکزي شامل چيلر و سيستم هاي توزيع مانند هواساز ها و فن کوئل ها هستند که با آب سرد کار ميکنند. پکيج ها شامل واحد هايي هستند که يا بر روي سقف و يا بصورت اسپيليت و دارا ي کوئل انبساط مستقيم ميباشند که حرارت را از فضاي داخلي جذب و محيط بيرون منتقل مي نمايند.سيستم هاي اتاقي 6 نيز شامل تقريبا مشابه سيستم هاي پکيج هستند اين سيستم ها معمولا به عنوان کولر پنجره اي و يا دو تکه ميباشند.
2-4-1 سيستم هاي مرکزي:
سيستم هاي مرکزي به سيستم هاي گفته ميشوند که به نوعي از چيلر براي برودت استفاده مينمايند . خود اين گروه به چيلر هاي با کندانسور آبي و يا چيلر با کندانسور هوايي تقسيم ميگردند . همانطور که در شکل (2-3) نشان داده شده اين سيستم به يک مکان اداري سرويس مي دهد که خود شامل سه زير سيستم بنام واحد هواساز، چيلر، و واحد بويلر ميباشد
شکل(2-3) شماتيک يک سيستم تهويه مطبوع
اين سيستم ها که معمولا در تاسيسات برودتي ساختمان هاي بزرگ استفاده ميشوند خود به دسته بندي هاي زير تقسيم ميگردند.
2-4-1-1 سيستم هاي تمام هوا
در سيستم هاي تمام هوا، سرمايش محسوس و نهان7 پيش گرمايش و رطوبت زني مورد نياز توسط هوايي که به درون فضاي مورن نظر وارد مي شوند تامين ميگردد. بنابر اين به جز در موارد خاص صنعتي نيازي نيست در اتاق ها و منطقه ها هيچگونه سرمايش و رطوبت زني اضافي صورت پذيرد.
سيستم هاي تمام هوا به دو گروه اصلي تقسيم ميشوند:
سيستم هاي يک کانالي که در آن کويل هاي سرمايي و گرمايي به صورت سري در مسير جريان هوا نصب ميشوند،شکل(2-4). هوا با درجه حرارت يکسان و توسط يک سيستم کانال کشي بين تمام دريچه هاو واحد پايانه ها توزيع مي گردد
شکل (2-4) شماتيک سيستم تهويه مطبوع يک کانالي
سيستم دو کانالي که در آن کويل هاي سرمايي و گرمايي به صورت موازي-سري در مسير جريان هوا نصب ميگردند و ميتواننديا داراي کانال مجزا براي توزيع هواي سرد و توزيع هواي گرم باشند که در تجهيزات پايانه با يکديگر مخلوط ميشوند و يا يک کانال مجزا براي هر منطقه باشند که در آن مخلوط هواي سرد و گرم با درجه حرارت لازم به درون منطقه وارد خواهد شد.شکل(2-5)
شکل(2-5)- شماتيک سيستم هاي هوايي دو کانالي تهويه مطبوع
گروه هاي بالا را مي توان به گروه هاي فرعي زير تقسيم نمود
يک کانالي با حجم ثابت و يک کانالي با حجم متغير و دو کنالي با حجم ثابت و دوکانالي با حجم متغير و چند منطقه اي با حجم ثابت و متغير و سه قسمتي
از اين دستگاه ها براي ساختمان هايي از قبيل اداري،مدارس، و دانشگاه ها،آزمايشگاهها، بيمارستان ها، و فروشگاهها و حتي کشتي ها که لازم است مناطق مختلف آنها داراي کنترل مجزا باشند استفاده مي شود . همچنين در کاربرد هاي خاص که نيازمند کنترل دقيق درجه حرارت و رطوبت هستند مثل اتاق عمل بيمارستان ها استفاده کرد.
مزيت سيستم هاي تمام هوا
نصب تجهيزات اصلي در يک اتاق مرکزي اين امکان را ميدهد که عمليات تعمير و نگهداري فقط در فضاهايي که افراد حضور ندارند انجام شود . به علاوه اين موضوع باعث ميگردد بتوان مقدار ارتعاش و صداي توليدي در تجهيزات و فيلتر هاي هوا را بيشتر در نظر گرفت و از تجهيزاتي با دوام و کيفيت بهتر استفاد ه نمود.
دور بودن تجهيزات الکتريکي ،لوله کشي،سيم کشي ،فيلتر و تجهيزات مولد صدا و ارتعاش از فضاهايي که افراد در آنها حضور دارند باعث مي شود سرويس ها و اثرات زيان آور آنها بر افراد،تجهيزات و مبلمان و فرايند ها به حداقل برسد.
در اين سيستم ها مي توان در صورت امکان از هواي تازه در عوض چيلر براي سرمايش مکانيکي استفاده کرد(سرمايش مجاني)8
تبديل از وضعيت تابستاني به زمستاني بسيار ساده است
قدرت انتخاب در منطقه بندي بشتر خواهد بود و اين امکان وجود خواهد داشت که در فصول معتدل از گرمايش و سرمايش همزمان استفاده نمود
به سهولت مي توان از سيستم هاي بازيافت حرارت نوع هوا به هوا استفاده کرد
در هنگام طراحي سيستم بهينه توزيع هوا و کنترل کوران انعطاف پذيري زيادي دارند و با مقررات موجود مطابقت و سازگاري دارند.
معايب اين سيستم ها
عبور کانال نيازمند فضاست و بنابراين فضاي مفيد کف را کاهش و ارتفاع ساختمان را افزايش مي دهد.
مساحت طبقه بايد بيشتر باشد تا جاي کافي براي شافت هاي عمودي که از درون آنها کانال هوا عبور ميکند وجود داشته باشد.
تنظيم مقدار جريان هوا(به ويژه در سيستم هاي بزرگ) مشکل تر است.
کسب اطمينان از سهولت دسترسي به تجيزات پايانه اي ، نيازمند همکاري و هماهنگي طراحان معماري،مکانيکي و سازه است.
2-4-1-2 سيستم هاي هوا- آب
در سيستم هاي هوا- آب از طريق توزيع هوا و آب بين واحد هاي پايانه که در فضاي داخل فضاي تهويه شده نصب شده اند تهويه مطبوع انجام ميگيرد . هوا و آب در داخل اتاق مرکزي تجهيزات(موتورخانه) سرد يا گرم ميشوند . هوايي که تغذيه ميگردد را هواي اوليه گويند و آب را آب ثانويه گويند.
سيستم هاي هوا -آب اصولا براي فضاهاي پيراموني ساختمان که بارهاي محسوس آنها زياد است و نيازي به کنترل رطوبت ندارند استفاده ميگردند. در عين حال مي توان از اين سيستم ها براي منطقه هاي داخلي نيز استفاده کرد. اين سيستم ها در ساختمان هايي چون اداره، بيمارستان، هتل،مدرسه و آپارتمان ها کارايي خوبي دارند. در اکثر مناطق آب و هوايي،اين سيستم ها براي فضاهاي پيراموني ساختمان و برآورده ساختن اهدافي چون تامين بارهاي سرمايش و گرمايش فضا و گرمايش و سرمايش همزمان در قسمت هاي مختلف در فصول معتدل،طراحي ميگردند.
سيستم هوا-آب شامل تجهيزات مرکزي تهويه مطبوع،کانال کشي و سيستم توزيع آب و فن کوئل ها و هواسازها ميباشد.
مزاياي سيستم هوا آب
امکان کنترل درجه حرارت هر فضا بطور جدا گانه و توانايي تنظيم ترموستات ها براي درجه حرارت هاي مختلف با هزينه نسبتا کم
جدا بودن منابع سرمايش و گرمايش در هواي اوليه و آب ثانويه اين امکان را فراهم مي آورد که افراد بتوانند سرمايش و يا گرمايش را انتخاب کنند.
هنگامي که از آب ثانويه براي سرمايش استفاده شود و سيستم توزيع هواي اوليه از نوع سرعت زياد باشد فضاي لازم براي توزيع هواي اوليه کاهش خواهد يافت.
اندازه تجهيزات مرکزي هوارسان کوچکتر از سيستم تمام هوا است زيرا مقدار هوايي که بايد مطبوع شود کمتر است.
رطوبت گيري،تصفيه و رطوبت زني هوا به صورت مرکزي و دور از فضاي تهويه شده انجام مي شود.
تغذيه هواي تازه ممکن است جوابگوي هواي تازه مورد نياز نيز باشد.
معايب سيستم هوا – آب
به علت کم بودن مقدار هواي اوليه تبديل وضعيت سيستم تابستاني به زمستاني در فصول معتدل مشکل تر از سايرسيستم ها است.
در سيستم دولوله اي تبديل سيستم از تابستاني به زمستاني مشکل است.
در اکثر ساختمان ها اين سيستم فقط براي فضاهاي پيراموني استفاده ميشود و براي ساير فضاها بايد سيستم هاي مجزايي در نظر گرفت.
سيستم تمام آب
در سيستم هاي تمام آب که براي سرمايش و گرمايش بکار برده ميشوند از آب سرد کننده يا گرم کننده استفاده ميشود.هواي درون اتاق توسط فرايندهاي هدايت،جابجايي و تشعشع سرد و گرم ميشود.
سيستم هاي تمام آب عبارتند از
واحد هاي فن کوئل
پانل ديواري،سقفي و درون کف
رادياتور و کنوکتور
مزاياي سيستم تمام آب
مزيت هاي اصلي سيستم هاي تمام آب عبارتند از:
سيستم تغذيه ي سيال سرد کننده در قياس با سيستم کانال کشي فضاي کمتري اشغال ميکنند.
نيازي به اتاق بادزن مرکزي اصلا وجود ندارد و يا ابعاد آن کوچکتر است.
فضاي مورد نياز براي عبور کانال هاي هوا کوچکتر است.
معايب سيستم
تعميرات آن بيشتر از ساير سيستم هاست
فيلتراسيون هوا به خوبي صورت نمي گيرد.
سيستم هاي پکيج9
اين سيستم ها هم بصورت يک تکه(واحد) ميباشند که بر روي پشت بام نصب ميشوند و هم بصورت دوتکه . اساسا در اين سيستم ها از آب به عنوان مبرد مياني استفاده
نمي شود. سرما مستقيما از طريق هواي عبوري از روي سيستم سرمايش(اواپراتور) سرد مي شود. در اين پکيج ها از مشعل گازي و يا المنت هاي حرارتي جهت گرمايش نيز استفاده مي شود . شکل(2-6) شماتيک يک سيستم پکيج را که يک ساختمان اداري را خنک مي کند نشان مي دهد.


پاسخ دهید