چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2-1 بيان مسأله5
3-1 ضرورت انجام تحقيق6
4-1 اهداف تحقيق7
5-1 فرضيه هاي تحقيق8
1-5-1 فرضيه هاي اصلي8
2-5-1 فرضيه هاي فرعي8
6-1 روشهاي جمع آوري اطلاعات8
7-1 قلمرو تحقيق9
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه11
2-2تعاريف عملياتي12
1-2-2 تعريف سيستم اطلاعات12
1-1-2-2 تعريف سيستم اطلاعاتي مديريت13
2-2-1-2 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 14
2-2-2 تعريف سيستم اطلاعات حسابداري 14

3-2 انواع سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري16
4-2هدفها ومنابع سيستم اطلاعاتي حسابداري17
1-4-2 پردازش مبادلات17
2-4-2 پردازش اطلاعات19
5-2 طراحي و استقرار سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري22
1-5-2 طراحي و اجراي هر يک از سيستمها ي اطلاعاتي22
2-5-2 تشخيص نياز به داشتن سيستم جديد و شناخت سيستم موجود25
3-5-2 تجزيه وتحليل و ارزيابي سيستم 26
4-5-2 طراحي سيستم و انتخاب سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت پردازش اطلاعات27
5-5-2 اجراي سيستم 29
6-5-2 حسابرسي و نگهداري و کنترل سيستم 31
7-5-2 گزارش حسابرس مستقل32
6-2 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري و کامپيوتري و بسته هاي نرم افزاري حسابداري33
1-6-2 تعريف نرم افزار و نقش آن در سيستمهاي حسابداري33
2-6-2 نقش کامپيوتر در حسابدار ي34
3-6-2 تاريخچه استفاده از سيستمها ي حسابداري کامپيوتري درايران35
4-6-2 سيستمهاي پردازش داده هاي الکترونيکي37
5-6-2 مراحل تجزيه و تحليل و طراحي يک سيستم کامپيوتري38
8-2 ويژگي ها و خصوصيات کيفي اطلاعات حسابداري50
9-2 شكل و ترتيب صورت‌هاي مالي اساسي53
1-9-2 اصطلاحات و ارائه جزئيات56
10-2 پيشنيه تحقيق57
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه60
2-3 روش تحقيق60
1-2-3 از نظر زمان61
2-2-3 از نظر هدف61
3-3 روش گرد آوري اطلاعات62
4-3 روايي و پايايي پرسشنامه:63
5-3 جامعه آماري تحقيق ونمونه63
6-3 روش نمونه گيري65
7-3 متغيرهاي تحقيق66
8-3 فرضيات تحقيق وسوالات مرتبط به آنها67
1-8-3 فرضيات فرعي67
9-3 روش تجزيه وتحليل داده ها68
10-3 آزمون پايايي68
1-10-3 روشهاي آماري پارامتري69
2-10-3 روشهاي آماري ناپارامتري70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏72
2-4 آمار توصيفي73
3-4 آماراستنباطي99
1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) براي فرضيه اول99
2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) براي فرضيه دوم100
3-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) براي فرضيه سوم101
4-3-4آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) براي فرضيه اصلي101
5-3-4 فرضيه پژوهشي فرعي اول : تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي مربوط بودن در صورتهاي مالي حسابرسي شده سازماني:102
6-3-4 فرضيه پژوهشي فرعي دوم: تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي قابليت مقايسه در صورتهاي مالي حسابرسي شده سازماني:105
7-3-4 فرضيه پژوهشي فرعي سوم : تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي قابليت اعتماد در صورتهاي مالي حسابرسي شده سازماني:108
8-3-4 فرضيه پژوهشي اصلي: تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري بر صورتهاي مالي حسابرسي شده سازماني :111
9-3-4 بررسي ميزان تاثير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برهريک از ويژگيهاي کيفي112
10-3-4 بررسي ميزان تاثيربسته هاي نرم افزاري حسابداري برهريک از ويژگيهاي کيفي116
11-3-4 بررسي ميزان تاثير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري وبسته هاي نرم افزاري حسابداري برهريک از ويژگيهاي کيفي120
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه125
2-5 نتيجه گيري125
1-2-5 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي اول125
2-2-5 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي دوم126
3-2-5 نتيجه گيري بررسي فرضيه سوم126
4-2-5 نتيجه گيري کلي126
4-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي129
پيوست ها
پيوست الف : پرسشنامه131
پيوست ب : آزمون پايائي پرسشنامه136
منابع و ماخذ
منابع فارسي:138
منابع لاتين:140
منابع اينترنتي:141
چکيده انگليسي:142
جدول 1-4 ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان73
جدول 2-4 سابقه کاري پاسخ دهندگان74
جدول 3-4 توصيف سوال 3با توجه به نظر پاسخ دهندگان75
جدول 4-4 توصيف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان76
جدول 5-4 توصيف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان77
جدول 6-4 توصيف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان78
جدول 7-4 توصيف سوال 7 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان79
جدول 8-4 توصيف سوال 8 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان80
جدول 9-4 توصيف سوال 9 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان81
جدول 10-4 توصيف سوال 10 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان82
جدول 11-4 توصيف سوال 11 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان83
جدول 12-4 توصيف سوال 12 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان84
جدول 13-4 توصيف سوال 13 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان85
جدول 14-4 توصيف سوال 14 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان86
جدول 15-4 توصيف سوال 15 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان87
جدول 16-4 توصيف سوال 6 1باتوجه به نظر پاسخ دهندگان88
جدول 17-4 توصيف سوال 17 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان89
جدول 18-4 توصيف سوال 18 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان90
جدول 19-4 توصيف سوال19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان91
جدول 20-4 توصيف سوال20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان92
جدول 21-4 توصيف سوال 21 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان93
جدول 22-4 توصيف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان94
جدول 23-4 توصيف سوال 23 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان95
جدول 24-4 توصيف سوال 24 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان96
جدول 25-4 توصيف سوال 25 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان97
جدول 26-4 توصيف سوال 26 باتوجه به نظر پاسخ دهندگان98
جدول 27-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي اول براي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برويژگي مربوط بودن99
جدول 28-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي در فرضيه فرعي اول براي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برويژگي مربوط بودن در صورتهاي مالي حسابرسي شده102
جدول 29-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي در فرضيه فرعي اول براي تاثير بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي مربوط بودن در صورتهاي مالي حسابرسي شده103
جدول30-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه اي درفرضيه فرعي اول براي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي وبسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي مربوط بودن درصورتهاي مالي حسابرسي شده104
جدول 31-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برويژگي قابليت مقايسه در صورتهاي مالي حسابرسي شده105
جدول 32-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي قابليت مقايسه در صورتهاي مالي حسابرسي شده106
جدول 33-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه اي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي قابليت مقايسه در صورتهاي مالي حسابرسي شده107
جدول 34-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برويژگي قابليت اعتماد در صورتهاي مالي حسابرسي شده108
جدول 35-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي قابليت اعتماد در صورتهاي مالي حسابرسي شده109

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 36-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري برويژگي قابليت اعتماد در صورتهاي مالي حسابرسي شده110
جدول 37-4 آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري بر صورتهاي مالي حسابرسي شده111
جدول 38-4 آزمون آناليز واريانس براي مقايسه تاثير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري برروي سه شاخص (مربوط بودن -قابليت مقايسه -قابليت اعتماد )112
جدول 39-4 آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت اعتماد113
جدول 40-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت اعتماد113
جدول 41-4 بخش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت مقايسه114
جدول 42-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت مقايسه114
جدول 43-4 بخش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه قابليت اعتمادوقابليت مقايسه115
جدول 44-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه قابليت اعتماد وقابليت مقايسه115
جدول 45-4 آزمون آناليز واريانس براي مقايسه تاثير بسته هاي نرم افزاري حسابداري برروي سه شاخص (مربوط بودن -فابليت مقايسه -قابليت اعتماد )116
جدول 46-4 بخش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت اعتماد117
جدول 47-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت اعتماد117
جدول 48-4 خش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت مقايسه118
جدول 49-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت مقايسه118
جدول 50-4 بخش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه قابليت اعتماد وقابليت مقايسه119
جدول 51-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه قابليت اعتمادوقابليت مقايسه119
جدول 52-4 آزمون آناليز واريانس براي مقايسه تاثير سيستم هاي اطلاعاتي وبسته هاي نرم افزاري حسابداري برروي سه شاخص (مربوط بودن -فابليت مقايسه -قابليت اعتماد )120
جدول 53-4 بخش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت اعتماد121
جدول 54-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت اعتماد121
جدول 55-4 بخش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت مقايسه122
جدول 56-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه مربوط بودن وقابليت مقايسه122
جدول 57-4 بخش اول آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه قابليت اعتماد وقابليت مقايسه123
جدول 58-4 بخش دوم آزمون مقايسه اي دوتايي براي مقايسه قابليت اعتماد وقابليت مقايسه123
جدول 1-5 تاثير سيستم هاي اطلاعاتي برهر يک از ويژگيهاي کيفي127
جدول 2-5 تاثير بسته هاي نرم افزاري حسابداري برهر يک از ويژگيهاي کيفي127
جدول 3-5 تاثير سيستم هاي اطلاعاتي وبسته هاي نرم افزاري حسابداري برهر يک از ويژگيهاي کيفي127

نمودار 1-4 ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان73
نمودار 2-4 سابقه کاري پاسخ دهندگان74
نمودار 3-4 توصيف سوال 3باتوجه به نظر پاسخ دهندگان75
نمودار 4-4 توصيف سوال 4باتوجه به نظر پاسخ دهندگان76
نمودار 5-4 توصيف سوال 5باتوجه به نظر پاسخ دهندگان77
نمودار 6-4 توصيف سوال 6باتوجه به نظر پاسخ دهندگان78
نمودار 7-4 توصيف سوال 7باتوجه به نظر پاسخ دهندگان79
نمودار 8-4 توصيف سوال 8باتوجه به نظر پاسخ دهندگان80
نمودار 9-4 توصيف سوال 9باتوجه به نظر پاسخ دهندگان81
نمودار 10-4 توصيف سوال 10باتوجه به نظر پاسخ دهندگان82
نمودار 11-4 توصيف سوال 11با توجه به نظر پاسخ دهندگان83
نمودار 12-4 توصيف سوال 12باتوجه به نظر پاسخ دهندگان84
نمودار 13-4 توصيف سوال 13باتوجه به نظر پاسخ دهندگان85
نمودار 14-4 توصيف سوال 14باتوجه به نظر پاسخ دهندگان86
نمودار 15-4 توصيف سوال15باتوجه به نظر پاسخ دهندگان87
نمودار 16-4 توصيف سوال 16باتوجه به نظر پاسخ دهندگان88
نمودار 17-4 توصيف سوال 17باتوجه به نظر پاسخ دهندگان89
نمودار 18-4 توصيف سوال 18باتوجه به نظر پاسخ دهندگان90
نمودار 19-4 توصيف سوال 19باتوجه به نظر پاسخ دهندگان91
نمودار 20-4 توصيف سوال 20باتوجه به نظر پاسخ دهندگان92
نمودار 21-4 توصيف سوال 21باتوجه به نظر پاسخ دهندگان93
نمودار 22-4 توصيف سوال 22باتوجه به نظر پاسخ دهندگان94
نمودار 23-4 توصيف سوال 23باتوجه به نظر پاسخ دهندگان95
نمودار 24-4 توصيف سوال 24باتوجه به نظر پاسخ دهندگان96
نمودار 25-4 توصيف سوال 25باتوجه به نظر پاسخ دهندگان97
نمودار 26-4 توصيف سوال 26باتوجه به نظر پاسخ دهندگان98
شکل 1-2 اجزاء فعال يک سيستم اطلاعات12
شکل 2-2 مولفه هاي يک سيستم اطلاعاتي مديريت13
شکل 3-2 پردازش بر روي اطلاعات مالي در سيستم اطلاعات حسابداري14
شکل 4-2 تأثير عوامل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي بر اطلاعات تصميم گيري16
شکل 5-2 چرخه حسابداري18
شکل 6-2 سيستم پردازش اطلاعات19
شکل 7-2 سيستمهاي اطلاعاتي21
شکل 8-2 مراحل طراحي و اجراي سيستم اطلاعاتي حسابداري24
شکل 9-2 اهداف کلي طراحي يک سيستم28
شکل 10-2 نقش حسابداران و سيستم اطلاعاتي حسابداري49
شکل 11-2 استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري51
شکل 1-3 رابطه سه گانه هدف،روش،ابزار60
چكيده:
حسابداري يک سيستم اطلاعاتي است ومديران بايد جهت تصميم گيري بهتر ،اطلاعات مناسب وبا کيفيت را ازتمام کانالهاي رسمي وغيررسمي بدست آورند.بنابراين با توجه به قابليت هاي بالقوه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري وبسته هاي آماده نرم ا فزاري به عنوان سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري کامپيوتري ،دراين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع بوده ايم که نقش و استفاده ازاين فناوري هاي اطلاعاتي در صورتهاي مالي حسابرسي شده موثرمي باشد يا خير .دراين تحقيق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتيد هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه پنچ در جامعه آماري لحاظ شدند وتاثير بسته هاي نرم افزاري وسيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي بورسي تهران در قالب پرسشنامه اي مورد سوال وبرسي قرار گرفت ودراين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده1 استفاده گرديد .روشهاي آماري که روي اين پرسشنامه انجام داده شد آمار استنباطي بوده است که از آزمونهاي کلموگروف -اسميرنوف وآزمون تي -استودنت تک نمونه اي استفاده شد .نتايج حاصل از اين پژوهش درراستاي فرضيه هاي مطرح شده به اين شرح بودند که سيستم هاي اطلاعاتي وبسته هاي نرم افزاري حسابداري بر ويژگي مربوط بودن وقابليت مقايسه در صورتهاي مالي حسابرسي شده تاثير بالايي دارند وليکن اين تاثير بر ويژگي ((قابليت اعتماد ))در صورتهاي مالي حسابرسي شده پايين مي باشد .جهت بررسي ميزان تاثير سيسيتم هاي اطلاعاتي حسابداري وبسته هاي نرم افزاري بر هر يک از ويژگي هاي کيفي از آزمون آناليز واريانس برروي سه شاخص مربوط بودن ،قابليت مقايسه وقابليت اعتماد استفاده گرديد .بدين منظور با استفاده از آزمون مقايسه اي دوتايي ميانگينها دسته هاي دوتايي با يکديگر مقايسه شد و رتبه اول اين تاثير گذاري را ويژگي مربوط بودن بدست آورد .
کليد واژه ها: سيستم اطلاعاتي حسابداري ،سيستم اطلاعاتي مديريت ،بسته هاي نرم افزاري ، صورتهاي مالي حسابرسي شده
مقدمه:
اهميت دسترسي به اطلاعات براي اتخاذ تصميمي صحيح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترين منبع در اختيار مديربعد از منابع انساني محسوب ميگردد .
از آنجا که افراد در جريان آغاز تصميم به منابع اطلاعاتي چند گانه متوسل مي شوند و با توجه به افزايش حجم و سرعت توليد اطلاعات ، ايجاد نوعي سيستم ضروري است که تمام اين اطلاعات را پالايش ، فشرده ، ذخيره و منتقل نمايد . و به همين سبب است که نظام اطلاعاتي مديريت شکل ميگيرد
سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان بخشي از اين نظام ، رويدادها ي مالي را ، ثبت و تلخيص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداري ، جهت پشتيباني از فرآيند تصميم گيري مديريت گزارش مي کند .
از سوي ديگر ، انقلاب فناوري و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسيک را زير سوال برده است .در نتيجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طيف گسترده اي از گزينه هاي راهبردي و ساختارهاي سازماني راتجربه مي کنند . مدل کسب و کار جاري سازمانها ، ريشه در اقتصاد صنعتي دارد . از اين رو تناسب آن با نيازهاي امروز مورد ترديد است . برخي از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح مي کنند، ديگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به ميان ميآورند ، بعضي از تمرکزجدي بر شايستگي هاي محوري و طرلحي سازمان به گونه اي بحث ميکنند که بهترين وجه آن شايستگي ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضي ديگر نيز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند .
نظريات بيشتري را نيز ميتوان برشمرد ولي پيام همگي روشن است و آن اينکه مدلهاي جاري راهبرد و ساختار براي پاسخگويي به چالشهاي حتمي عصر اطلاعات به طور باور نکردني نا کافي است .
دسترسي به مفيد ترين و مربوط ترين اطلاعات ميتواند موجبات بقاي واحد اقتصادي را فراهم آورد .
امروزه موسسات و شرکتهاي بزرگ و کوچک بسياري ، از بسته هاي نرم افزاري توليد شده و ايجاد سيستم هاي خاص به عنوان سيستمهاي اطلاعاتي استفاده مينمايند .
اين امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نيز ازدياد استفاده از بسته هاي نرم افزاري و ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري روز به روز بيشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهايي که به استقرار آ نها دست ميزنند افزايش مي يابد .
در چنين فضايي بواسطه اهميت استخراج صورتهاي مالي حسابرسي شده بررسي نقش اين سيستم هاي مستقر شده حايز اهميت ميشود.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
بخش عمده اي از اطلاعاتي که در سازمانها جهت تصميم گيري مديران مورد نياز است ، اطلاعات حسابداري است . بيشتر تصميمات مديران در تصميم گيريها ي اقتصادي و انتخاب راه کارهايي که به حداکثر کردن سود و حداقل نمودن هزينه و قيمت تمام شده منجر ميشود را اطلاعات حسابداري تشکيل ميدهد . از آنجا که حسابداري در پي اندازه گيري و ارائه اطلاعات اقتصادي به استفاده کنندگان جهت قضاوت و تصميم گيري هاي آگاهانه بوده و آن را به عنوان يک سيستم اطلاعاتي مي شناسيم ، بنا براين براي موفقيت سازمانها با توجه به اهميت و تأثير گذاري گزارشهاي قابل استخراج از سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري ، مديران در تصميم گيريهاي خودبه بهره وري ها ي صحيح از اطلاعات با کيفيت اين سيستم نياز مندند .
حسايداري يک سيستم اطلاعاتي است و مديران بايد جهت تصميم گيريهاي بهتر اطلاعات مناسب و با کيفيت را از تمام کانالهاي رسمي و غير رسمي به دست آورند .
از طرفي فناوري اطلاعات و ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري عنصري کليدي در حذف محدوديت زماني و مکاني ، دسترسي بهتر و سريع به اطلاعات، به روز بودن و …. است .
بعبارتي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري کامپيوتري و بسته هاي نرم افزاري توليد شده توسط شرکتهاي صاحب نام ، روش انجام کارها را دگرگون ساخته وباعث شده بستري که بر کاغذ بنا شده بود ، به بسترهاي الکترو نيکي تبديل شود .
اين امر در تمام کشورهاي و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نيز تعداد توليد کنندگان اين سيستمهاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي مالي و حسابداري روز به روز افزايش مي يابد .
از سوي ديگر ، هدفهاي صورتهاي مالي حسابرسي شده و منابع حسابداري ايجاب مي کند ، اطلاعاتي که صورتهاي مالي حسابرسي شده فراهم مي آ ورد از ويژ گيهاي معيني بر خوردار باشد تا در تصميم گيريهاي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده کننندگان مؤثر واقع شود اين ويژگيها را ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري ناميده که عبارتنداز :
1-مربوط بودن2 : شامل به موقع بودن ، سودمندي در پيش بيني و سودمندي در ارزيابي .
2- فابليت اعتماد3 : شامل قابليت تأ ييد ، معتبر بودن (کامل بودن ، صحيح بودن ، و رجحان محتوا بر شکل )وبي طرفانه بودن
3- قابليت مقايسه4 : شامل ثبات رويه و افشاي کافي .
فلذا تحولات پياپي وپيشرفتهاي سريع در دامنه فعاليت و انواع واحدهاي اقتصادي در جريان است که لزوم تهيه و ارائه اطلاعات مالي مربوط ، قابل اعتماد و قابل مقايسه را توسط واحدهاي اقتصادي تشديد کرده است . هم چنين رشد فزاينده پيچيدگيهاي جامعه ، نياز به اطلاعات اقتصادي مربوط با سيستمهاي اطلاعاتي و فرآ يندهاي مولد اطلاعات را توجيه ميکند .
بنا بر اين با توجه به قابليتهاي بالقوه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و بسته هاي آ ماده نرم افزاري به عنوان سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري کامپيوتري ، در اين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع ميباشيم که استفاده از اين فناوري اطلاعاتي نقش و تأ ثيري در صورتها ي مالي حسابرسي شده دارد يا خير .
آيا اين اطلاعات از ويژگيهاي کيفي ” مربوط بودن “، “قابليت مقايسه “و قابليت اعتماد برخوردار ميباشد تا بتواند نياز استفاده کنندگان را به درستي بر آورده سازد .
2-1 بيان مسأله
اهميت دسترسي به اطلاعات براي اتخاذ تصميمي صحيح در گذشته به سان امروز مورد توجه قرار نداشت . اما امروزه ، اطلاعات مهم ترين منبع در اختيار مديربعد از منابع انساني محسوب ميگردد .
از آنجا که افراد در جريان آغاز تصميم به منابع اطلاعاتي چند گانه متوسل مي شوند و با توجه به افزايش حجم و سرعت توليد اطلاعات ، ايجاد نوعي سيستم ضروري است که تمام اين اطلاعات را پالايش ، فشرده ، ذخيره و منتقل نمايد . و به همين سبب است که نظام اطلاعاتي مديريت شکل ميگيرد.
سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان بخشي از اين نظام ، رويدادها ي مالي را ، ثبت و تلخيص کرده و سپس به عنوان اطلاعات حسابداري ، جهت پشتيباني از فرآيند تصميم گيري مديريت گزارش مي کند .
از سوي ديگر ، انقلاب فناوري و انفجار اطلاعات منطق کسب و کار کلاسيک را زير سوال برده است.
در نتيجه سازمانها ، شرکتها و موسسات ، طيف گسترده اي از گزينه هاي راهبردي و ساختارهاي سازماني راتجربه مي کنند . مدل کسب و کار جاري سازمانها ، ريشه در اقتصاد صنعتي دارد . از اين رو تناسب آن با نيازهاي امروز مورد ترديد است . برخي از صاحبنظران نظرات خود را در قالب سازمان دانش محور مطرح مي کنند، ديگران از انتقال به اقتصاد خدمت محور متمرکز بر هوش و خرد سخن به ميان ميآورند ، بعضي از تمرکزجدي بر شايستگي هاي محوري و طرلحي سازمان به گونه اي بحث ميکنند که بهترين وجه آن شايستگي ها را به صورت اهرم نفوذ درآورد . بعضي ديگر نيز طرفدار سازمان منعطف و کوچک اند (کوئين،1992،ص50 )5 ، (همل و پراهالد،1994، ص147)6 .
نظريات بيشتري را نيز ميتوان برشمرد ولي پيام همگي روشن است و آن اينکه مدلهاي جاري راهبرد و ساختار براي پاسخگويي به چالشهاي حتمي عصر اطلاعات به طور باور نکردني نا کافي است .
دسترسي به مفيد ترين و مربوط ترين اطلاعات ميتواند موجبات بقاي واحد اقتصادي را فراهم آورد .
امروزه موسسات و شرکتهاي بزرگ و کوچک بسياري ، از بسته هاي نرم افزاري توليد شده و ايجاد سيستم هاي خاص به عنوان سيستمهاي اطلاعاتي استفاده مينمايند .
اين امر در تمام کشورها و در ارتباط با انواع سازمانها مشهود است . در کشور ما نيز ازدياد استفاده از بسته هاي نرم افزاري و ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري روز به روز بيشتر شده و تعدا شرکتها و سازمانهايي که به استقرار آ نها دست ميزنند افزايش مي يابد .
در چنين فضايي بواسطه اهميت استخراج صورتهاي مالي حسابرسي شده بررسي نقش اين سيستم هاي مستقر شده حايز اهميت ميشود .
3-1 ضرورت انجام تحقيق
امروزه تحولات شگرفي درزمينه روشهاي جمع آوري وارائه اطلاعات رخ داده و پيشرفتهايي آن فرا گير شده است . به طوريکه روندهاي دگرگوني را در زمينه هاي مختلف ايجاد کرده است .
مهمترين ويژگيهاي آن سرعت زياد در پردازش داده ها ، دقت فوق العاده زياد ، سرعت بالاي دسترسي به اطلاعات ، به روز بودن ، امکان مبادله ا لکترونيکي اطلاعات با کيفيت بالا ، قيمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش است . از طرفي گسترش حجم عمليات و پيچيده تر شدن امور را در پيش داريم.
باتوجه به اين عوامل ديگر نيازي به توجيه استفاده از آنهادر دنياي امروز نخواهيم داشت و حسابداري نيز ناگزير است از تمام يا برخي از روشهاي نو در ادامه خدمات و وظايف خود استفاده نمايد ، زيرا به گفته گري ساندم7 رئيس سابق انجمن حسابدارن آمريکا ،نقش اطلاعات در جامعه اهميت بيشتري پيدا کرده است .
پس تهيه کنندگان اطلاعات بويژه حسابدارن بايد تهيه کننده اطلاعات مربوط و با کيفيت بالا باشند تا خدمتشان با قيمتهاي بالا خريدار داشته باشد ، در غير اين صورت در آينده جايگاهي نخواهند داشت .
بنا براين تحقيقات در اين زمينه براي شناخت و تأثير گذاري سيستمهاي اطلاعاتي و نقش آنها در افزايش و ارتقاء کيفيت حرفه و پيشرفت حسابداري و صورتهاي مالي حسابرسي شده هم زمان با تحولات اساسي در فناوري اطلاعات لازم و ضروري به نظر مي ايد.
علاوه براينکه برد وسيع و پر نفوذ سيستمهاي خودکار در سازمانها و تأکيد فزايندبر اطمينان از صحت و ايمني فرآيندها ي مبتني بر فناوري اطلاعات ،نياز به متخصصان حسابداري با دانش و مهارتهاي کنترل فناوري اطلاعات و ارتباطات را افزايش داده است.
هيأت استانداردهاي حسابداري8 نيز در بيانيه مفاهيم حسابداري شماره دو حسابداري را به عنوان يک سيستم اطلاعاتي تعريف کرده است . دراين بيانيه همچنين بيان شده که هدف اوليه و اصلي حسابداري فراهم آوردن اطلاعات مفيد براي تصميم گيرندگان است. مطالعه آلبرت و ماک در سال 2000 نيز مدعاي اين مطلب است .
همه اين موارد نقش و ضرو رت ارزيابي اين سيستمها ي اطلاعاتي و سطح کيفيت صورتهاي مالي حسابرسي شده بدست آمده از آنها را معين مي سازد .
4-1 اهداف تحقيق
هدف تحقيق را ميتوان به عدم وجو د اطلاعات کافي از ميزان تأثير گذاري بسته هاي نرم افزاري و سيستمهاي اطلاعاتي بر صورتهاي مالي حسابرسي شده نام برد .
اطلاع از ميزان نقش بسته هاي نرم افزاري و سيستمهاي اطلاعاتي ما را درانتخاب و استفاده بهينه از آنها در جهت تطبيق با ويژگي هاي صورتهاي مالي حسابرسي شده هدايت ميسازد و حتي صرف ميزان هزينه جهت استقرار از آنها را توجيه مينمايد .
بديهي است ارزيابي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري کامپيوتري و بسته هاي نرم افزاري با محک مناسب بر صورتهاي مالي حسابرسي شده مي تواند مورد استفاده مديران مالي ، حسابداران ، کارگزاران بورس اوراق بهادار ، برنامه نويسان و شرکتهاي نرم افزاري مالي و اداري ، کار شناسان سيستمهاي اطلاعاتي و حسابرسان باشد تابتوانند تصور صحيحي از اطلاعات کسب شده داشته باشند و تصميمات درستي را در مواقع لزوم اخذ نمايند .
5-1 فرضيه هاي تحقيق
1-5-1 فرضيه هاي اصلي
بسته هاي نرم افزاري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر صورتهاي مالي حسابرسي شده در سطح شرکتهاي بورسي تأثير دارند .
2-5-1 فرضيه هاي فرعي
1- سيستمهاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري بر ويژگي “مربوط بودن ” درصورتهاي مالي حسابرسي شده تأثير دارند.
2- سيستمهاي اطلاعاتي و بسته هاي نرم افزاري حسابداري بر ويژگي ” قابليت مقايسه” در صورتهاي مالي حسابرسي شده تأثير دارند .
3- سيستمهاي اطلاعاتي وبسته هاي نرم افزاري حسابداري بر ويژگي “قابليت اعتماد ” در صو رتهاي مالي حسا برسي شده تأثير دارند .
6-1 روشهاي جمع آوري اطلاعات
روش گرد آوري آميزه اي از کتابخانه اي و ميداني است . در روش کتابخانه اي از طريق مطالعات کتابخانه اي ادبيات موضوع و پيشينه و تحقيق و نيز چارچوبي مناسب براي موضوع فراهم خواهد شد . در روش ميداني تحقيق ، از طريق پرسشنامه داده هاي مورد نياز براي تأييد و يارد فرضيه هاي تحقيق گرد آوري ميشود .
ابزارهاي گرد آوري تحقيق ، پرسشنامه و مصاحبه خواهد بود .پس از آن با استفاده از نرم افزار spss براي تجزيه تحليل اطلاعات ، فرضيه اصلي و کليه فرضيه هاي فرعي مورد آزمايش قرار مي گيرد .
7-1 قلمرو تحقيق
در اين تحقيق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و اساتيد و هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد منطقه 5 در جامعه آماري لحاظ خواهند شد و تأثير بسته هاي نرم افزاري و سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر صورتها ي مالي حسابرسي شده شرکتهاي بورسي تهران در قالب پرسشنامه اي مورد سؤال و بررسي قرار خواهد گرفت .
اين تحقيق از نظر زماني از نوع تحقيقات مقطعي است ، چرا که در يک محدوده زماني صورت گرفته و واقعيت را در يک برهه زماني کنکاش ميکند .
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
حسابداري را ميتوان زبان تجارت دانست که از آن به عنوان ابزار برقراري ارتباط استفاده مي شود . در گذشته حسابداري به منظور شناسايي ، اندازه گيري ، ثبت ، طبقه بند ي ، تلخيص و گزارش دهي عمليات مالي مورد استفاده قرار ميگرفت . اما همگام با پيشرفت دانش و فن آوري حسابداري نيز متحول شده و در حال حاضر ، از جمله ابزارهاي مهم کنترل ، برنامه ريزي و تصميم گيري محسوب ميشود . به همين لحاظ تغييرات عمده اي نيز در نگرش به حسابداري ايجاد شده که از مهمترين آنها ديدگاه “حسابداري به عنوان سيستم اطلاعاتي ” است . اين تعريف از حسابداري براي اولين بار در سال 1996 توسط انجمن حسابداري امريکا در بيانيه اي تحت عنوان بيانيه نظريه اساسي حابداري ارائه گرديد .
هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات مربوط به رويدادها ، معاملات و عمليات مالي را پردازش کند و صورتها و گزارشها ي مورد نياز را فراهم آورد . اين کار مستلزم آن است که ابتدا اطلاعات مالي مورد نياز يا در واقع اطلاعات و گزارشهاي خروجي سيستم ، تعيين و سپس اطلاعات ورود ي لازم براي رسيدن به اطلاعات مزبور فراهم شود و سرانجام روشها و وسايلي که ميتواند پردازش را انجام دهد، انتخاب گردد .
يکي از انواع سيستمهاي حسابداري که پس ازاين به آن اشاره خواهيم کرد ، سيستمهاي حسابداري کامپيوتري ميباشد که با استفاده از بسته هاي نرم افزاري در جهت طبقه بندي تلخيص ، گزارش دهي و صورت هاي مالي حسابرسي شده گامي اساسي بر خواهد داشت
اطلاعات مفيد حسابداري که از اين طريق جهت استفاده کنندگان تهيه ميگردد بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :
1-قابل فهم بودن :اطلاعات حسابداري بايد براي مديران قابل فهم باشد ، دانش مالي و نحوه ارائه اطلاعات با اين ويژگي در ارتباط است .
2 – مربوط بودن :اطلاعات حسابداري بايد با مسأله يا تصميم در دست بررسي مرتبط باشد . اطلاعاتي که به موقع تهيه و در ازريابي تصميمات گذشته و پيش بيني هاي آ ينده موثر واقع شود ، مربوطه محسوب ميشود .
3-قابل اتکا بودن : اطلاعاتي قابل اتکا است که عاري از خطا و جانبداري باشد . کامل بودن ، صحييح بودن ، بيطرفانه بودن ، و قابليت تأييد داشتن از نشانه هاي قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداري ميباشد .
4- قابل مقايسه بودن :استفاده کنندگان بايستي بتوانند اطلاعات حسابداري را در طول زمان ، مورد مقايسه قرا دهند و نيز بتوانند وضعيت مالي و نتايج عمليات موسسه هاي ديگر را باموسسه خود مقايسه کنند .
در اين پژوهش نقش سيستمهاي اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي حسابرسي شده مورد ارزيابي قرار ميگيرد .
2-2تعاريف عملياتي
1-2-2 تعريف سيستم اطلاعات
يک سيستم اطلاعات9 که گاهي اوقات سيستم پردازش داده ناميده ميشود يک سيستم مصنوعي است که متشکل از مجموعه کاملي از مولفه هاي دستي و رايانه اي ميباشد که براي جمع آوري ، ذخيره و اداره داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز کار بران تهيه شده است شکل زير اجزا فعال يک سيستم اطلاعات را نشان ميدهد .

شکل 1-2 اجزاء فعال يک سيستم اطلاعات
1-1-2-2 تعريف سيستم اطلاعاتي مديريت
سيستم اطلاعاتي مديريت10 نوعي سيستم مصنوعي است که شامل مجموعه اي از مولفه هاي رايانه اي و دستي ميباشد که براي تسهيل عمليات يک شرکت و حمايت از فرايند تصميم گيري ازطريق اطلاعاتي که مديران ميتوانند براي برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي شرکت استفاده نمايند ، ايجاد شده است .
يک سيستم اطلاعاتي مديريت نسبت به يک سيستم اطلاعات ساده هدف بالا تري را دارد . سيستم اطلاعاتي مديريت از اطلاعات برون داد جهت اتخاذ تصميم ميکند .
شکل زير مولفه هاي يک سيستم اطلاعاتي مديريت را به تصوير مي کشد.
شکل 2-2 مولفه هاي يک سيستم اطلاعاتي مديريت
2-2-1-2 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 11
سيستم اطلاعاتي حسابداري بخشي اساسي از سيستم اطلاعاتي مديريت است که داده هاي (ورودي هاي )بدست آمده از رويدادهاي مالي را دريافت نموده و پس از انجام پردازش روي آنها ، اطلاعات مالي مفيد براي استفاده کنندگان ( درون سازماني يا برون سازماني ) ارائه ميدهد . اين سيستم را ميتوان به صورت ساده در قالب شکل زير تصوير کرد .
اطلاعات ( گزارشات)12 داده ها ( اسناد و مدرک )13

باز خورد ( کنترل )14
شکل 3-2 پردازش بر روي اطلاعات مالي در سيستم اطلاعات حسابداري
2-2-2 تعريف سيستم اطلاعات حسابداري 15
تعاريف متعددي از سيستم اطلاعات حسابداري ارائه شده است . در يک تعريف سيستم اطلاعات حسابداري عبارت از مولفه ها و عناصري از سازمان است که از طريق پردازش رويداها ي مالي اطلاعات هشدار دهنده و اطلاعات مبناي تصميم گيري را در اختيار استفاده کنندگان از اين اطلاعات قرار ميدهد . در تعريفي جامع تر سيستم اطلاعات حسابداري عهده دار وظيفه تبديل داده ها ي اطلاعاتي به گزارشهاي سودمند مالي وارائه ان به مديريت درون سازمان ومراجع بيرون از سازمان جهت تصميم گيري ا ست.تبديل دادهاي اطلاعاتي به گزارشهاي مالي درسيستمهاي اطلاعات حسابداري در قالب فرآيند جمع آوري ، طبقه بندي ، پردازش ، تجزيه و تحليل و انتقال اطلاعات صورت مي گيرد .
تعريف جامع تري که از سيستم اطلاعات حسابداري ارائه شده است ، چنين است :
سيستم اطلاعات حسابداري عهده دار وظيفه تبديل داده هاي اطلاعاتي به گزار شهاي سودمند مالي و ارائه آنها به مديريت درون سازمان و مراجع بيرون از سازمان جهت تصميم گيري مي باشد . تبديل داده هاي اطلاعاتي به گزارشهاي مالي در يک سيستم اطلاعاتي حسابداري در قالب فرآيند جمع آوري ، طبقه بندي ، پردازش تجزيه و تحليل و انتقال ( ارائه ) اطلاعات صورت ميگيرد .
اگر بخواهيم عناصر و ويژگيهاي اساسي تعاريف فوق را مورد تأکيد و تعمق قرار دهيم ، بايد نکات زير را برشماريم :
سيستم اطلاعاتي حسابداري از جامعيت برخورد يک مقوله و مفهوم سيستمي برخوردار است .
سيستم اطلاعاتي حسابداري هر نوع سازمان ، از جمله بنگاه هاي اقتصادي و موسسات غير انتفاعي و بخشهاي دولتي و خصوصي را در بر ميگيرد .
3- گسترده ارائه محصولات اطلاعاتي يک سيستم حسابداري مراجع بيروني ومراجع دروني سازمان را در سطح مختلف در بر ميگيرد .
گزارشهاي قابل استخراج از سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر روي مبناي تصميم گيري قرار گرفته و ميتواند داراي ارزش افزوده قابل ملاحظه اي باشد
همانطور که در تعريف سيستم اطلاعات حسابداري بيان شد اين سيستم سه نوع اطلاعات را تهيه ميکند که عبارتند از :
الف ) اطلاعات مربوط به ثبت نتايج16 :
اين گروه از اطلاعات حوادث و اتفاقات انجام شده در گذشته را نشان ميدهد . صورتهاي مالي شامل سود و زيان و تراز نامه اين گروه اند .
ب) اطلاعات هشدار دهنده17 :
اطلاعاتي که موجب جلب توجه استفاده کنندگان است . گزارش انحرافات بودجه که مغايرت اطلاعات مربوط به عمليات واقعي و اطلاعات پيش بيني شده را نشان مي دهد جزو اين گروه اند .
ج)اطلاعات تصميم گيري18 :
شامل اطلاعاتي اند که براي تصميم گيري مورد استفاده قرارميگيرند . اين اطلاعات جهت برنامه نويسي مالي ضروري ميباشد و معمولا از نظر زماني آينده را شامل ميگردند .
سيستم حسابداري خود به عنوان يک سيستم جزئي از کل سيستم موسسه بوده واثرات متقابل عوامل محيطي از قبيل عوامل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي رانيز در نظر ميگيرد . با توجه به مطالب فوق سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري را ميتوان به صورت زير نشان داد:
شکل 4-2تأثير عوامل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي بر اطلاعات تصميم گيري
سيستم اطلاعات حسابداري دامنه وسيعتري را نسبت به سيستم حسابداري پردازش داده ها در بر مي گيرد .
سيستم اطلاعات حسابداري بخشي از ارتباطات اطلاعاتي غير رسمي19 است که به منظور تصميم گيري اعمال کنترل ، پيش بيني و برنامه ريزي مديران مورد استفاده قرار ميگيرد .
3-2 انواع سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري
نظام هاي اطلاعاتي حسابداري در طيف گستر ده ا ي از سيستم هاي دستي تا ماشيني قرار دارند .
انتخاب طرق و وسايل پردازش اطلاعات علاوه بر شرايط محيطي و اقتصادي و تکنو لو ژيک جامعه که موسسه در آن فعاليت ميکند به سه عامل اساسي زير بستگي دارد :
1)حجم اطلاعاتي که بايد پردازش گردد .
2) مدتي که صرف پردازش اطلاعات مي شود و زمانيکه گزارشهاي مالي مورد نظر بايد آماده باشد .
3)هزينه اي که بايد صرف پردازش اطلاعات گردد .
اطلاعات مالي را مي توان از طريق سيستم دستي ، ميکانيکي ، کامپيوتري ويا ترکيبي از آنها پردازش کرد .
اما درهر حال ، هرسه سيستم نتايج يکساني رافراهم مي آوردند .آنچه دراين تحقيق مورد بحث است ، سيستم هاي حسابداري مي باشد :
الف :سيستم حسابداري دستي
ب : سيستم حسابداري مکانيکي
ج : سيستم حسابداري کامپيوتري

4-2هدفها ومنابع سيستم اطلاعاتي حسابداري
سيستم اطلاعاتي حسابداري دو هدف بزرگ را در مقابل خواهد داشت .
ارائه اطلاعات براي عمليات ونيازهاي قانوني
ارا ئه اطلاعات براي تصميم گيري .
سيستم اطلاعات حسابداري که به اين هدفها به طور کامل رسيده باشد منافع با ارزشي خواهد داشت . براي رسيدن اين هدف ها دو فعاليت عمده وجود دارد :
پردازش مبادلات
پردازش اطلاعات
1-4-2 پردازش مبادلات
مبادلات رويدادها و کنشها يي هستند که براي کارکرد يک شرکت ضروري است . رويدادها ي حسابداري مانند ارسال صورت حساب فروش کالا ، خود نوعي مبادله ارزش اقتصادي است .
بعضي رويدادها نيز وجود دارند که در آ نها مبادله ارزش اقتصادي صورت نمي گيرد ، مانند دريافت يک سفارش ، و از اين رو رويدادحسابداري محسوب نمي شوند . مبادلات و رويدادهاي حسابداري به وسيله ثبتهاي اساسي حسابداري پردازش مي شود . مراحل پردازش مبادلات حسابداري را چرخه حسابداري مي نامند . چرخه حسابداري اصولا” استاندارد شده است ولزوما” درتمامي شرکتها به يک روش اعمال مي شود .
شکل 5-2 چرخه حسابداري
نمونه اي از مبادلات که دراکثرشرکتها مشترک وعمومي است .
فروش محصولات ياارائه خدمات به مشتريان :


پاسخ دهید