2-8-7- مراحل آموزش براي يادگيري در حد تسلط……………………………………………………..56 2-9- خانواده الگو هاي انفرادي ………………………………………………………………………………………..60
2-9-1- روش هاي آموزش انفرادي…………………………………………………………………………….61
2-9-2- آموزش انفرادي و ويژگي هاي آن……………………………………………………………………62
2-9-3- آموزش انفرادي بر اساس ديدگاه اسکينر…………………………………………………………..64
2-9-4- آموزش انفرادي بر اساس ديدگاه بلوم………………………………………………………………65
2-9-5- آموزش انفرادي بر اساس ديدگاه کلر………………………………………………………………..66
2-10- روش تدريس يادگري در حد تسلط…………………………………………………………………………68
2-10-1- مراحل اجراي روش تدريس يادگيري در حد تسلط…………………………………………69
2-11- سوابق پژوهشي…………………………………………………………………………………………………….70
2-11-1- تحقيقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………….70
2-11-2- تحقيقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………..72
2-12- جمع بندي…………………………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم:روش تحقيق
3-1- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………76
3-2- جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………….77
3-3- نمونه آماري و شيوه نمونه گيري………………………………………………………………………………..77
3-4- روش جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………..78
3-5- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………78
فصل چهارم: نتايج
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….80
4-2- يافتههاي استنباطي ………………………………………………………………………………………………….86
4-3- فرضيه اصلي اول……………………………………………………………………………………………………86
4-4- فرضيه فرعي دوم…………………………………………………………………………………………………….89
4-5- فرضيه فرعي سوم……………………………………………………………………………………………………91
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..95
5-2- بحث و نتيجه‎گيري…………………………………………………………………………………………………..97
5-3- فرضيه اول ( روش تدريس جيگ ساو)………………………………………………………………………98
5-4- فرضيه دوم(يادگيري در حد تسلط)……………………………………………………………………………98
5-5- فرضيه سوم…………………………………………………………………………………………………………..100
5-6- محدويتهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………….101
5-7- پيشنهادهاي پژوهشي……………………………………………………………………………………………..101
5-8- پيشنهادهاي کاربردي………………………………………………………………………………………………101
فهرست منابع
منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………104
منابع غيرفارسي……………………………………………………………………………………………………………….106
پيوست ها
پيوست الف
چکيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………..107
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-1) خلاصه نتايج آزمون تي تست گروه هاي مستقل پيش آزمون و پس آزمون متغير پيشرفت تحصيلي (روش تدريس جيک ساو فرضيه 1)…………………………………………………………………………………………………………….86
جدول (4-2) نتايج آزمون لون براي بررسي فرض برابري واريانس متغير پيشرفت تحصيلي روش تدريس جيک ساو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
جدول (4-3) نتايج آزمون کواريانس اثر بخشي روش تدريس جيک ساو بر پيشرفت تحصيلي……………………………88
جدول(4-4) خلاصه نتايج آزمون تي تست گروه هاي مستقل پيش آزمون و پس آزمون متغير پيشرفت تحصيلي( در حد تسلط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول(4-5) نتايج آزمون لون براي بررسي فرض برابري واريانس متغير پيشرفت تحصيلي در حد تسلط……………..89
جدول(4-6) نتايج آزمون تحليل کواريانس اثر بخشي روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
جدول (4-7) خلاصه نتايج آزمون تي تست گروه هاي مستقل پيش آزمون و پس آزمون پيشرفت تحصيلي………….91
جدول(4-8) نتايج آزمون لون براي بررسي فرض برابري واريانس متغير پيشرفت تحصيلي…………………………………92
جدول(4-9) نتايج آزمون تحليل کواريانس اثر بخشي روشهاي تدريس جيگ ساو و در حد تسلط………………………92
.
چکيده:
هدف اين پژوهش مطالعه تاثير روش تدريس جيگ ساو وروش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،پايه ششم شهر بندرعباس بوده است.اين پژوهش به روش شبه تجربي و استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمايش صورت گرفت.جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان پايه ششم ناحيه دو شهر بندرعباس در سال تحصيلي 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از اين تعداد 1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شيوه ي نمونه گيري تصادفي طبقه اي خوشه اي 80 دانش آموز از بين مدارس ابتدايي ناحيه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه دانش و دخترانه سيد قطب جهت مطالعه انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در يک پايه و به تصادف يکي بعنوان گروه گواه و ديگري بعنوان گروه آزمايش بعنوان نمونه تحقيق لحاظ گرديده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار spss و روش کواريانس تحليل گرديد.نتايج و يافته هاي پژوهش حاضر حاکي از تاييد فرضيه کلي تحقيق مي باشد.يعني روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم شهر بندرعباس تاثير معناداري دارد.
واژگان کليدي: روش تدريس جيگ ساو، روش تدريس در حد تسلط، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم.
فصل اول
کليات تحقيق

مقدمه
” به راستي که دل ها خسته مي شوند، همان طور که بدن ها خسته مي شوند، پس نوبرانه ها و تازه يافته هاي حکمت را براي اين دل ها بجوييد. ” حضرت علي (ع)
آينده اي که امروزه پيش بيني مي شود از راه خواهد رسيد. اگر ما بدانيم که آينده چگونه بايد باشد، مي توانيم بر آن تأثير بگذاريم. فرزندان ما در کلاس هاي درس از روش هايي بهره مي گيرند که پنجاه سال پيش به کار مي رفت و اگر ما مي خواهيم آنان را براي آينده آماده کنيم، بايد درک درستي از روش هاي آموزشي نوين پيدا کنيم.
از آن جا که قواعد علمي و دانش بشري دائماً در حال پيشرفت و جايگزيني هستند، ما بايد به دانش آموزان مهارت هاي فراگيري علوم را هم بياموزند تا هيچ گاه در تنگنا قرار نگيرند. يادگيري مشارکتي يا آموزش از طريق همياري، رويکردي جديد در آموزش دنياست که هدف هاي عمده آن عبارتند از: درگير کردن دانش آموزان در فرايند يادگيري، از بين بردن حالت تک بعدي و معلم محور کلاس ها و ايجاد علاقه و انگيزه به يادگيري فعال در دانش آموزان. با توجه به تغييرات و پيشرفت هاي سريعي که در علوم روي مي دهد، دانش آموزان ما نيازمند روش هايي هستند که از طريق آن ها به مهارت هاي يادگيري دست يابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سريع تر و همگام با پيشرفت ها بياموزند. روش يادگيري مشارکتي يا آموزش از طريق همياري دانش آموزان را در اين امر ياري مي دهد(جانسون و جانسون1، 2000).
امروزه پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ه عنوان يك شاخص مهم براي ارزيابي نظامهاي آموزشي مورد توجه قرار گرفته است. ع?وه بر اين، پيشرفت تحصيلي همواره براي معلمان، دانشآموزان، والدين، نظريهپردازان، و محققان تربيتي نيز حائز اهميت بوده است. براي مثال، پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان يكي از مهمترين م?کهاي ارزيابي عملكرد معلمان محسوب ميشود و پيشرفت تحصيلي فراگيران بستگي به کيفيت تدريس معلمان و بهره گيري از روش هاي تدريس فعال دارد .روشهاي فعال تدريس به روشهايي اشاره دارد که بتواند فعاليتهايي دانش‌آموزان را تقويت و يادگيري را به يک جريان دو سويه تبديل نمايد ( فضلي خاني ، 1378 )
بنابراين معلم بايد فراگيران را با مطالب يادگرفتني درگير سازد و راه و روش دانستن را به آنها بياموزد نه اينکه صرفاً به انتقال اطلاعات و معلومات اکتفا کند .بعضي اوقات ، معلمان مطالب زيادي را تدريس مي‌کنند ولي بعداً متوجه مي‌شوند دانش‌آموزان مي‌توانند حتي مقدار کمي از آنچه که را که مطرح شده است بازگو نمايند .راستي دليل اين امر چيست ؟ چرا، گاهي بعد از ارائه توضيح مفصل در مورد موضوعي فراگيران نمي‌توانند حتي بخش کوچکي از آن موضوع را بازيابي کنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجاي درک معنائي مطالب ، به حافظه خود فشار مي‌آورند ؟
در پاسخ به اين سوالات مي‌توان بي توجهي معلمان به روشهاي ياددهي يادگيري يعني به کار نگرفتن روشهاي فعال در آموزش را دليل اصلي قلم داد کرد .به همين ، دليل ، کيفيت آموزشي در بسياري از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نيست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پايان يافتن امتحانات آنها را فراموش مي‌کند . بکارگيري روشهاي فعال تدريس باعث مي‌شود تا يادگيري تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه تنها يافته‌ها و کشفيات خود را به سادگي فراموش نکنند بلکه در طول زندگي آن را به صورت کاربردي به کار ببرند . در اين تحقيق نيز بدون غفلت از ساير متغيرهاي مهم نظير پيشرفت تحصيلي و… تاثير روش تدريس جيگ ساو وروش تدريس يادگيري در حد تسلط دانش آموزان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و اميد است که روزنه براي مطالعه و تحقيق بيشتر و گامي براي فرايند ياددهي و يادگيري باشد.
جيگ ساو (تقسيم موضوع به بخش هاي مختلف)
روش جيگ ساو يک متد ويژه مشارکتي است که نزديک به سه دهه پيشينه موفقيّت و سودمندي را در ابعاد مختلف تربيت به همراه دارد، توانسته است در کاهش تضادها و نابرابري هاي نژادي، ايجاد جو مثبت و پوياي يادگيري، نقش ارزنده اي را ايفا نمايد(رابرت2 ، 2007).
روش جيگ ساو يکي از ويژگي هاي برجسته را نسبت به ساير روش هاي ويژه يادگيري مشارکتي دارد که درآن افراد، تيم هاي ويژه و تخصصي پيرامون آن قسمت از بحث يا موضوعي که انتخاب کرده اند، تشکيل مي دهند و اين امر فرصت ويژه اي براي تمرين مهارت مسئوليت پذيري و ساير مهارت هاي اجتماعي است(آرونسون3، 2000).
اين روش يکي از الگوهاي روش تدريس مشارکتي است که براي محيط هاي آموزشي مناسب مي باشد، و در سال ???? توسط آرونسون به کار برده شد. در اين روش فراگيران به گروه هاي ? تا ? نفره تقسيم مي شوند. آرونسون گروه هاي ? نفره تشکيل داد، ولي امروزه با توجه به نتايج تحقيقات بسته به شرايط، تعداد اعضاي گروه فرق مي کند.
روش جيگ ساو به وسيله اسلاوين در سال ???? اصلاح شد در اين روش دانش آموزان به گروه هاي ? يا ? نفره تقسيم مي شوند. در اين روش، کليه دانش آموزان، يک مطلب مشترک نظير يک فصل کتاب، يک داستان کوتاه يا يک زندگينامه را مطالعه مي کنند در عين حال از هر دانش آموز خواسته مي شود تا در مورد يکي از عناوين مطلب مورد نظر(يک بخش خاص)، مطالعه عميق تري به عمل آورد. آن دسته از دانش آموزاني که در مورد يک عنوان مشترک مطالعه مي کنند گروه هاي تخصصي تشکيل مي دهند و يادگيري خود را در مورد آن موضوع عميق تر نموده و بعد به منظور تدريس آموخته هاي خود به ساير اعضاي گروه به تيم هاي خود باز مي گردند. سرانجام، همه دانش آموزان در آزمون هاي انفرادي شرکت مي نمايند و نمره هر گروه بر اساس ميانگين نمرات اعضاي آن گروه مشخص مي شود و گروه هايي که به حد نصاب معين رسيده باشند موفّق به اخذ گواهينامه يا پاداش مي شوند.
روش تدريس يادگري در حد تسلط
در يادگيري در حد تسلط اساسي ترين مفهوم “تسلط” است.تسلط به مقدار يادگيري واقعي يادگيرنده اشاره مي کند.مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزديک است.مهارت به کارآمدي فرد در استفاده از يادگيري هايش اشاره مي کند.هر چند که تسلط به اثر بخشي فرايد يادگيري در ايجاد يادگيري مطلوب اشاره مي کند.اندرسون و بلاک مي گويند،مهارت بدنبال تسلط مي آيد؛يعني نخست شخصي بايد ابتدا بر کاري تسلط يابد تا بعد در آن ماهر شود.يادگيرندگان از راه تمرين کردن يادگيري هايي که قبلا برآنها تسلط يافته اند مهارت کسب مي کنند.بنابراين مي توان گفت تسلط پيش نياز مهارت است.
کنترل ميزان تسلطي که دانش آموز در فرايند آموزش بدست مي آورد از طريق آزمون هاي مرحله اي تکوين و پاياني، تجمعي و تراکمي ،امکان پذير است.
بر طبق نظريه روزنشتاين عواملي که زمينه ساز تسهيل و فرايند يادگيري اند،عبارتست از:تمرين هاي گام به گام،تمرينات مبتني بر مثال هايي درباره ي مهارت ها و مفاهيم جديد،گفتار هاي توضيحي درباره ي مواد مورد نظر براي يادگيري،تلاش براي تسلط بر مفهوم يا مهارت و دوري از بي صبري و تشريح مجدد نکات.معلم بايد تلاش کند متناسب با نوع درس و زبان بازخوردهاي مناسب را ارائه دهد.
بيان مساله:
پيشرفت تحصيلي عبارت است از موفقيت دانش آموزان در يک يا چند موضوع درسي(مثل: درک، فهم خواندن يا محاسبه عددي)، چنين پيشرفتهايي توسط آزمودنهاي ميزان شده تحصيلي اندازه گيري مي شود. همچنين اين اصطلاح بر پيشرفت فرد در کلاس، آنطور که در کار مدرسه ارزيابي مي شود دلالت دارد(ماهر، 1376).
پيشرفت تحصيلي به جلوه اي(نمايي) از جايگاه تحصيلي دانشآموزان اشاره دارد که اين جلوه ممکن است بيانگر نمره اي براي يک دوره، ميانگين نمرات در دوره اي مربوط به يک موضوع يا ميانگين نمرات دوره هاي مختلف باشد. براي پيشرفت تحصيلي مي توان ملاک هاي گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترين آنها ميانگين نمرات کلاي مي باشد.(پالسون، 1994).
از پيشرفت تحصيلي به عناون يکي از شاخص هاي پيشرفت در نظام آموزش و پرورش مفهوم “انجام تکاليف و موفقيت دانش اموزان در گذراندن دروس يک پايه تحصيلي مشخص” يا “موفقيت دانش آموزان در امر يادگيري مطالب درسي” استفاده مي شود. وجه مخاف ان اُفت تحصيلي است که يکي از معضلات نظام آموزشي مي باشد که بهشيوه هاي گوناگون همچون عدم موفقيت دانش آموزان در دست يابي به هدف هاي مقاطع تحصيلي مربوطه، مردودي و تکرار پايه هاي تحصيلي، ترک تحصيل زودرس، بيکاري و بلاتکليفي خود را نشان مي دهد(پورشافعي، 1370) باقري(1376) نيل به اهداف آموزشي را با اصطلاح پيشرفت تحصيلي بيان ميدر مورد معيارهاي پيشرفت تحصيلي بايد گفت که پيشرفت تحصيلي از راههاي مختلف و با معيارهاي متفاوت مشخص مي شود، يکي از اين معيارها معدل دانش آموزان در يک نيم سال تحصيلي و محاسبه معدل يک سال وي است. معيار ديگر مشخص کردن پيشرفت تحصيلي، محاسبه نمرات دانش آموزان در يک درس است. شيوه ديگر استفاده از مجموعه نمرات دروس يک سال مي باشد و معيار آخر تعيين پيشرفت تحصيلي در طي چند سال و يا يک دوره تحصيلي است(فراهاني، 1994، ). اگر يک نمره از يک دوره تحصيلي يا ميانگيني از يک گروه از دروس مختلف در حيطه موضوعي خاص يا ميانگيني از دوره هاي مختلف تحصيلي، ملاکي براي پيشرفت تحصيلي باشد، اين ملاک ها مسائل و مشکات تشخيصي را به دنبال خواهد داشت. مثلاً کاربرد يک نمره واحد از يک دوره تحصيلي ويژه داراي روايي و پايايي کمتر است تا نمره اي که بر اساس ترکيب چندين نمره بدست مي آيد. کاربرد نمره هاي بدست آمده از دوره هاي مختلف تحصيلي در موضوعات مختلف نيز به منظور بدست اوردن معدل نمرات کلاس مسأله اي دشوار و غامض است، زيرا اين گونه نمرات شامل نمرات است که از دوره ها و رشته هاي تحصيلي متفاوت بدست آمده است و در يک مقياس واحد ترکيب شده اند، در صورتيکه هر يک از دانش اموزان مي توانند سطوح متفاوتي از پيشزفت را در هر موضوع داشته باشند(پالسون، 1994، ).
به نظر ميرسدکه پذيرش يک مقياس چند بعدي از پيشرفت به جاي مقياس يک بعدي از پيشرفت تحصيلي، مفيدتر است. اين بدين دليل است که ميانگين نمرات کلاسي براي هر مجموعه از دوره هاي تحصيلي پيش بيني کننده بهتري از پيشرفت تحصيلي مي باشد تا ترکيب مجموعه اي از دروس متفاوت تحصيلي در يک مقياس واحد. به هر حال مي توان مقياس هاي پيشرفت يک فرد را در يک حيطه خاص مانند رياضيات، علوم، تاريخ و ادبيات و غيره تحت عنوان معدل کلاسي ويژه طبقه بندي کرد. در حالي که مقياس هاي معدل کلاسي عمومي به پيشرفت فرد در همه موضوعات اشاره مي کند. از طريق انتخاب يک مقياس هاي معدل کلاسي ويژه اين امکان وجود دارد که پيشرفت تحصيلي هر فرد در يک گروه ويژه از موضوعات مربوطه تعيين کرد، ولي زماني که “معدل کلاس عمومي” به کار برده مي شود امکان پيگيري پيشرفت فرد در حيطه هاي موضوعي مختلف وجود ندارد. خلاصه اينکه ميانگين نمرات کلاسي، ملاکي رايج براي اندازه گيري پيشرفت تحصيلي مي باشد(فرهاني، 1994، ).
سالهاي متمادي است که محققان و پژوهشگران تعليم و تربيت و روان شناسان اجتماعي مطالعات فراواني در مورد عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان انجام داده و هميشه در نظر انها بوده است(محمدي باغملايي، 1374)، چرا که پيشرفت تحصيلي موضوعي است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامي کشورهاي جهان است و هر ساله مقدار زيادي از بودجه جوامع صرف تحصيل کودکان و نوجوانان مي شود و پژوهش هاي زيادي به بررسي عوامل مختلفي که مي تواند بر پيشرفت تحصيلي تأثير داشته باشد، عواملي مانند: خانواده، محيط زندگي، مدرسه و برنامه هاي آموزشي اختصاص يافته است(قاجاريه، 1373).
هسته اصلي تدريس، ترتيب محيط هاي مناسب تعامل فرآيندي و نحوه يادگيري دانش آموزان است(هاروي، هانت، و شرودر4، 1961). الگوي تدريس، توصيف گر محيط يادگيري است و در چارچوب آن تحليل محتوا، طرح ريزي و تدوين برنامه تحصيلي، آموزشي و درسي تا باز انديشي و دوباره شکل دهي محتواي کتاب، تمرينات، برنامه هاي چند رسانه اي، برنامه هاي يادگيري به کمک رايانه و بالاخره ارزشيابي جاي مي گيرد. از آنجا که الگوهاي يادگيري براي آموختن دانش آموزان است، براي رشد و نمو و برنامه هاي مناسب آنان به ويژه براي دانش آموزاني مناسب اند که “پيشينه هاي يادگيري آنان” موردي براي ملاحظه است(جويس و ديگران، به نقل از بهرنگي، 1384).
هدف از تدريس افزايش توانايي يادگيري است و بهره گيري از ابعاد هوشي براي آن مناسب است. از نتايج تحقيقات جديد علوم تربيتي تاييد تاثير عمده آموزش و پرورش بر هوش چندگانه است. الگوهاي تدريس ابزاري مهم براي گشودن راه سازمان دهي آموزش و پرورش، براي بهره گيري از انواع هوش و افزايش يادگيري است. بنابراين بسياري از تفاوت هايي که دراغلب آموزش سنتي بازدارنده يادگيري هستند، مانند تفاوتهاي نژادي، جنسي، فرهنگي و زمينه هاي اقتصادي- اجتماعي، در مقابل قدرت آموزش و پرورش با الگوهاي تدريس که ابزار آموزش به خويشتن را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند ناچيز است(بهرنگي، 1383).
تدريس خوب، نتيجه اش خوب ياد گرفتن دانش آموزان است. دانش آموزاني که خوب ياد مي گيرند، راهبردهاي خوب ياد گرفتن و کسب آموزش و پرورش را در خود توسعه مي دهند. الگوهاي تدريس به دانش آموزان کمک مي کند که ذخاير اين راهبردها در آن توسعه يابد. اين الگوها به رشد دانش آموزان به مثابه فردي با توانايي افزايش تفکر و رفتار عاقلانه و ساختن مهارت ها و تعهدات اجتماعي ياري مي رسانند. تدريس فزاينده ساختن جمعهاي يادگيرندگاني است که مهارت هايشان را براي آموزش به خود گرد مي آورند و به کار مي گيرند. الگوهاي گوناگوني در يادگيري مشارکتي معرفي شده اند که الگوي جيگ ساو يکي از مهمترين آنها تلقي مي شود. در آن دانش آموزان به منظور دستيابي به يک هدف مشخص و براي اجراي کامل وظيفه محوله با يکديگر همکاري مي کنند. معمولا دانش آموزان به تيم هايي براي مطالعه فصلي از يک کتاب درسي گروه بندي مي شوند. آنگاه هرکدام از اعضاي تيم قسمتي از فصل را مطالعه نموده و مسئول آموزش آن به ساير اعضاي تيم خود مي شوند. کلاسهاي جيگ ساو علاوه بر ايجاد امنيت، حس همکاري و صميميت و جو عاري از تقلب و رقابتهاي خشونت بار و جلوگيري از جو عاطفي منفي و حس حسادت در دانش آموزان در محيط مدارس به انتقال علم و دانش با الگوي هدفمند و مناسب به دانش آموزان و گسترش مهارتهاي آنان کمک مي کند(بهرنگي و آقاياري، 1383).
بلوم و ديگران با طرح اين نظريه و با عنايت به دادن زمان لازم به شاگرد ، انگيزش ، کيفيت تدريس و توانايي فهم تدريس ، يادگيري و پيشرفت تحصيلي شاگردان را افزايش داده اند . بلوم معتقد بود که فقط 5 الي 10 درصد از شاگردان يک کلاس نمي توانند با وجود وقت کافي ، نمره الف يا ب بدست آورند . به عقيده او ، مهارت يادگيري در حد تسلط بر مفهوم خود شاگردان اثر مي گذارد . در اين روش ، شاگردان به کفايت و ارزش خود پي ميبرند و اطمينان حاصل مي کنند که داراي زمينه هاي موفقيت هستند.شناخت مهارت هاي عمومي باعث تجديد قوا و ايجاد اعتماد و اطمينان از خود در شاگردان مي شود و اين عمل براي سلامت روحي شاگردان بسيار موثر است . بنابراين ، يادگيري در حد تسلط يکي از قويترين منابع سلامت روحي است و اگر شاگردان با اين روش آموزش ببينند ، کمتر به روش هاي درماني و کمک درماني نياز خواهند داشت .
روش يادگيري تا حد تسلط ارزش و روش هاي تدريس خصوصي را به خوبي نشان مي دهد.اين روش ثابت مي کند که آموزش يک فرد به فرد ديگر باعث سازگاري و تطابق بيشتر فعاليت هاي آموزشي با نياز هاي شاگرد مي شود و معلم سعي مي کند روش هاي آموزشي خود را بر اساس تفاوت هاي فردي تنظيم کند . تشکيل جلسات با گروه هاي کوچک ، کتاب درسي جنبي ، تدريس برنامه اي و بازي ها و آموزش خصوصي ، شاگرد را در درک مفاهيم اموزشي بسيار کمک مي کند . شباهت روش يادگيري تا حد تسلط با طرح کار در اين است که هر دو به تدريس خصوصي و ساير روش ها آموزش فردي و مستقل توجه خاص دارند و اينگونه روش ها را از نظر بازخورد و زمان تدريس ، با روش سنتي کاملا متفاوت مي دانند .
اهميت و ضرورت انجام پژوهش
مدت هاست که در نظام آموزشي ايران معلمان با تکيه بر روش هاي سنتي، بويژه سخنراني، شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهيم علمي ترغيب مي کنند و علي رغم اينکه در محافل علمي و تربيتي و حتي اجرايي صحبت از فعال بودن شاگرد، رشد فکري و آزاد انديشي مي شود، عملا چنين نظرگاه هايي جنبه عملي نيافته اند(کرامتي، 1386).
به اعتقاد کارشناسان تعليم و تربيت، دانش آموزاني که از طريق يادگيري فعال به يادگيري مي پردازند نه تنها بهتر فرا مي گيرند بلکه از يادگيري لذت بيشتري مي برند. زيرا به جاي اينکه شنونده صرف باشند فعلا در جريان يادگيري مشارکت مي کنند و خود را مسئول يادگيري خويش مي دانند(کرامتي، 1382). از جمله روشهاي فعالي که امروزه توجه صاحبنظران تعليم و تربيت به خود جلب کرده الگوي جيگ ساو است.
شواهد تحقيقاتي نشان مي دهد که بيشتر مسائلي که در روش سنتي و غير فعال به چشم مي خورد در رويکرد مشارکتي به حداقل مي رسد(وايکر و نانري5، 1997). مطالعه آنويوبازي نيز نشان داد دانش آموزاني که در گروه هاي مشارکتي به يادگيري مي پردازند نسبت به کساني که به طور انفرادي ياد مي گيرند پيشرفت تحصيلي و احساس مسئوليت بيشتري دارند(آنويوبازي6، 2002).
يکي از دلائل پويايي و کار آمدي نظام هاي آموزشي پيشرفته در کشورهاي توسعه يافته اين است که در آن نظامها مدام روشهاي ياددهي و ياگيري را مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند و همواره از بهترين روشها و اثربخش ترين آنها استفاده نموده اند. تئوري و تحقيق و عمل همواره سرمايه هاي بهبود و پيشرفت در اين کشورها براي رشد و اعتلاي نيروي انساني بهترين ابزارها و وسيله ها را به خدمت گرفته است. در اين کشورها تدوين روشهاي ياددهي و يادگيري اساسي و بررسي و ارزيابي آنها جزء وظايف اصلي مربيان و متخصصان تربيتي بوده است و جاي تعجب نيست که در مورد روش نوين و فعال يادهي و يادگيري مي توان شاهد صدها مطالعه ي تحقيقاتي و صدها اثر علمي و مقاله و…در اين کشورها بود(قلتاش، 1383).
رويکرد يادگيري مشارکتي نيز به عنوان يک عرصه پربار و مساعد پژوهشي داراي روشهاي ويژه ياددهي و يادگيري است. پيرامون هريک از روشهاي ويژه مشارکتي به ويژه روش جيگ ساو مباحث نظري، مباني، اصول و نظرگاههاي متفاوتي وجود دارد که اکثر مربيان و معلمان مدارس ما از آنها اطلاعات کافي ندارند و از طرفي تحقيق و پژوهش چنداني پيرامون اثر آنها بر رشد شخصيت دانش آموزان صورت نگرفته است. فقدان استنادات پژوهشي و نيز آگاهي و دانش مرتبط با اين موضوع براي مربيان، پژوهشگر را بر آن داشته تا با در نظر گرفتن روش تدريس جيگ ساو باب تازه اي از پژوهش در حوزه مورد مطالعه باز نمايد. بعلاوه اين پژوهش در راستاي بررسي تاثير شيوه هاي نوين ياددهي-يادگيري و يادگيري جيگ ساو بر رشد جنبه هاي مختلف شخصيت دانش آموزان مي باشد.
اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني ، کلي ، اهداف ويژه و كاربردي) :
اهداف کلي : تعيين تاثير روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ناحيه دو شهر بندرعباس در درس علوم .
هدف جزئي : تعيين تاثير روش تدريس جيگ ساو بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ناحيه دوشهر بندرعباس در درس علوم.
تعيين تاثير روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ناحيه دو شهر بندرعباس دردرس علوم.
تعيين تفاوت بين تاثير روش تدريس جيگ ساو با روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ناحيه دو شهر بندرعباس دردرس علوم.
سؤالات تحقيق :
-آيا روش تدريس جيگ ساو بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم در درس علوم تاثير دارد؟
-آيا روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم در درس علوم تاثير دارد؟
-آيا بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس علوم با روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس يادگيري در حد تسلط تفاوت معناداري وجود دارد؟
تعاريف مفهومي و عملياتي واژه هاي پژوهش
تعريف عملياتي:
الگوي جيگ ساو7: در اين روش دانش آموزان به گروه هاي ? يا ? نفره تقسيم مي شوند. کليه دانش آموزان، يک مطلب مشترک نظير يک فصل کتاب، يک داستان کوتاه يا يک زندگينامه را مطالعه مي کنند در عين حال از هر دانش آموز خواسته مي شود تا در مورد يکي از عناوين مطلب مورد نظر(يک بخش خاص)، مطالعه عميق تري به عمل آورد. آن دسته از دانش آموزاني که در مورد يک عنوان مشترک مطالعه مي کنند گروه هاي تخصصي تشکيل مي دهند و يادگيري خود را در مورد آن موضوع عميق تر نموده و بعد به منظور تدريس آموخته هاي خود به ساير اعضاي گروه به تيم هاي خود باز مي گردند. سرانجام، همه دانش آموزان در آزمون هاي انفرادي شرکت مي نمايند و نمره هر گروه بر اساس ميانگين نمرات اعضاي آن گروه مشخص مي شود و گروه هايي که به حد نصاب معين رسيده باشند موفق به اخذ گواهينامه يا پاداش مي شوند(آرونسون8، 2000).
در اين پژوهش روش تدريس جيگ ساو از متدهاي يادگيري مشارکتي به اجرا گذاشته شد که در آن دانش آموزان در قالب گروههاي 4 نفري تقسيم مي شدند و فرايند جيگ ساو که در فصل بعد روش کار توضيح داده مي شود در گروه آزمايش پياده شد.
تعريف مفهومي:
در اين پژوهش منظور از الگوي جيگ ساو و روش تدريس در حد تسلط نوع تدريسي است که توسط معلم به فراگيران گروه آزمايش (پايه ششم)در سال تحصيلي 93-92 در دبستان سيد قطب و دانش ارائه شده است.
پيشرفت تحصيلي به جلوه اي(نمايي) از جايگاه تحصيلي دانشآموزان اشاره دارد که اين جلوه ممکن است بيانگر نمره اي براي يک دوره، ميانگين نمرات در دوره اي مربوط به يک موضوع يا ميانگين نمرات دوره هاي مختلف باشد. براي پيشرفت تحصيلي مي توان ملاک هاي گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترين آنها ميانگين نمرات کلاي مي باشد.(پالسون، 1994، به نقل از مهرافروز، 1387).
تعريف مفهومي:
يادگيري در حد تسلط:در يادگيري در حد تسلط ااسي ترين مفهوم ((تسلط)) است. تسلط به مقدار يادگيري واقعي يادگيرنده اشاره مي کند.مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزديک است. مهارت به کار آمدي فرد در استفاده از يادگيري هايش اشاره مي کند.

تعريف عملياتي يادگيري در حد تسلط:

1- تعيين هدف‌هاي آموزشي: مهم هدف‌هاي آموزشي خود را در قالب هدف‌هاي دقيق رفتاري تهيه مي نمايد.
2- تعيين رفتار ورودي و سنجش آغازين: معلم با تحليل هدف ها: اطلاعات و مهارت‌هاي پيش نياز ضرورت براي يادگيري آن را به صورت رفتارهاي ورودي مي‌نويسد بر تهيه سنجش آغازين يا ارزشيابي آغازين مي‌پردازد.
3- تعيين حد تسلط: ارزشيابي تكويني و تراكمي در روش يادگيري در حد تسلط بر نوعي ملاك يا معيار عملكرد نياز دارند كه نشان دهد يادگيرندگان در يادگيري هدف‌هاي آموزشي به حد تسلط رسيده‌اند يا نه.
4- تعيين واحدهاي يادگيري: معلم محتواي درس را به ياداشتن ده از فصل‌ها يا بخش‌ها به واحدهاي يادگيري عملكرد اهداف تعدادي هدف آموزشي هستند تقسيم مي كند.
5- اجراي آموزش يادگيري گروهي: معلم واحد‌هاي يادگيري را با داشتن دما از روش‌ها و فنون مختلف به كل افراد كلاس آموزش مي‌دهد.
6- اجراي ارزشيابي تكويني و‌ آموزش اصلاحي: در هر واحد يادگيري پس از آموزش گروهي ارزشيابي تكويني اول اجرا مي‌شود، پس دانش‌آموزان كه به ملاك تسلط نرسيده‌اند آموزش اصلاحي مي بينند مجرد ارزشيابي تكويني دوم اجرا مي‌شود.
7- اجراي ارزشيابي تراكمي و نمره گذاري: معلم بعد از پياده كردن كامل طرح آموزشي با استفاده از يك آزمون پاسخ نهايي مجموعه يادگيري‌هاي دانش‌آموزان را ارزشيابي مي‌كند تأمين كند چند نفر بر حد تسلط و نمره قبولي رسيده و چند نفر در تسلط‌ يابي شكست خورده و مردود شوند و تجربه نظر در آنها مي‌پردازد.
8- تجديد نظر در طرح آموزشي: معلم پس از به دست آوردن نتايج ارزشيابي تكويني اول و دوم و ارزشيابي نهائي به قضاوت در بارة كيفيت آموزش گروهي، كيفيت آموزش اصلاحي و اثر بخشي طرح كلي آموزش.
پيشرفت تحصيلي:
تعريف مفهومي:
پيشرفت تحصيلي عبارت است از “مسئول نهايي فرآيند يادگيري فعال که با کمک آموزش فعاليتهاي تربيتي انجام مي گيرد.”(گيج و برلاينر، 1374؛ به نقل از مهديان، 1385) همچنين، “سرعتي که دانش آموز در تکميل پايه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پيش افتادگي و سرعت يا عقب ماندگي وي اندازه گيري مي شود.”(بيابانگرد ،1378 ،54)
تعريف عملياتي:
در اين پژوهش منظور از پيشرفت تحصيلي بهبود نمرات مستمر، نمرات پاياني و انگيزه و علاقه دانش آموزان گروه آزمايش به مدرسه بوده است.
فصل دوم
مروري بر تحقيقات انجام شده
الگو چيست؟
الگو، معمولاً به نمونه کوچکي از يک شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگيهاي مهم و اصلي آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد. الگوي تدريس، چهارچوب ويژه اي است که عناصر مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب يک الگوي تدريس، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرشهاي تعليم و تربيت خواهد داشت.
تدريس يک فرآيند است و فعاليتي است که در داخل يک الگو صورت مي پذيرد، الگوهاي تدريس متعددي توسط صاحبنظران معرفي شده اند که به مهمترين آنها اشاره خواهيم کرد:
معرفي الگوهاي تدريس:
از گذشته دور تا به امروز شاهد تلاش تمام تمدنها براي يافتن راه هاي خوب تدريس هستيم. بر اساس مطالعات انجام شده در دهد 90 و اوايل قرن 21 تمايل صاحب نظران الگوي تدريس، دال بر طبقه بندي کردن الگوهاست. بر اساس آخرين طبقه بندي الگوهاي تدريس در چهار خانواده اصلي تقسيم بندي شده اند عبارتند از:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف)خانواده الگوهاي اجتماعي
ب)پردازش اطلاعات
ج)خانواده الگوهاي انفرادي
د)سيستم هاي رفتاري
الگوهاي تدريس در واقع الگوهاي يادگيري اند و ما به عنوان معلم ها در حالي که به دانش آموزان خود اطلاعات مي دهيم نحوه يادگيري درست را نيز به آنها مي آموزيم. نحوه تدريس اثر بسيار بر روي توانايي دانش آموزان دارد. معلمان موفق ارائه دهنده صرف اطلاعات نيستند بلکه آنها داتش آموزان خود را به انجام تکاليف سالم اجتماعي وادار کرده به آنها نحوه ي استفاده ي موثر از آنها را ياد مي دهند.الگوهاي موفق مي تواند به معلمان براي کاربرد معيني در تدريس کمک کرده و اثر بخشي و کارايي را افزايش دهد. اما ذکر اين نکته ضروري است که تلفيق و به کارگيري ترکيبي آنها نيز امکان پذير است و اين امر مستلزم خلاقيت، تجربه و مهارت علمي است.


پاسخ دهید