مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 301-324-1

جي. رايت فارستر، پوياييهاي سيستم را در اواسط قرن بيستم، براي فهم رفتار وابسته بـه زمـانسيستمها توسعه داد. پوياييهاي سيستم، نه تنها به فهم سـاختارها و پويـايي هـاي سيسـتمهـايپيچيده كمك ميكند، بلكه روش مدلسازي را Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 239-258-1

در اين روش هنگام بررسي پرونده ها، اين پرونده با پرونده هاي متقلب شناخته شدة قبلـي مقايسـهمي شود و در صورت تشخيص شباهت، اين تراكنش تقلب شناخته مي شود. روند كار رويكردهـايتشخيص سوء استفاده مشابه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 217-238-1

مديريت ارتباط با مشتري نوعي راهبرد كسب وكار است كـه وظـايف و فراينـدهاي درونـي را بـاشبكه هاي بيروني يكپارچه ميكند و با ايجاد سود ارزشي آن را در اختيـار مشـتريان هـدف قـرارمي هد (باتل، 2008). Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 1-4-1

تبصرهتبصره 21:: مشخصات اصطلاحات خارجينويسنده با/ معادل نويسندگانهاي بهجزدقيق ودر رسا درصفحه اولزبان، نبايد فارسي درو نامهيچ كامل قسمت واژه و ديگري از عبارت مقالههاي ذكر شود.اختصاري به كار رفته در مـتن، بـه زيرنويس ارجاع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 199-216-1

5H: جو سازماني بر تعامل اجتماعي اثر مستقيم، مثبت و معناداري دارد. 6H: جو سازماني بر مديريت دانش اثر مستقيم، مثبت و معناداري دارد. به اشتراكگذاري و تبادل دانش، مستلزم فرايند اجتماعي پيچيدهاي است و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 185-198-1

Dummy براي محاسبة قيمت ميتوان از رابطة 1 استفاده كرد، اما مهم ترين نكته، تصميم گيري دربارةشكل تابع است. محققـان عمومـاً از توابـع خطـي،semi-log ،log-log و Box-Cox اسـتفادهمي كنند. تا كنون روش يا دستورالعملي براي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 163-184-1

خلاصه نمي شود، بلكه طي فرايندي دائمي در چرخة ايمن سازي چهارمرحلهاي به ثمر مـيرسـد .اين چهار مرحله عبارتاند از (مؤسسة امنيت اطلاعات، 2005): برنامهريزي: برپايي شرايط اولية سامانة مديريت امنيت اطلاعات؛ اجرا: پيادهسازي و Read more…

By 92, ago