∂t 2 (۱)
=ρA(z)u (t)gx −p(x =0,z,t)در اين رابطه E مدول الاستيسيته تير و I(z) ممان اينرسي اسـت .
جرم خط ي تير به صورتρA(z) در نظـر گرفتـه شـده و جابـهجايي نسبي سد نسبت به زمين در جهت x با u و شـتاب افقـي زمي ن باu..gx و فشارهيدروديناميک ي با p نشان داده مي شود.
سد و مخزن در ابتداي شتاب حرکت زمين در حالت سکون در نظر گرفته م يشوند. براي يک تير طره شرايط مرزي به صورت زير در نطر گرفته م يشود.
(٢) u “(zu(z ==0)h)==0, u ‘(z0, u′′′(=z 0)= h)= 0= 0 فشار ه يدروديناميکي در سيستم دو بعدي مخـزن بـا اسـتفاده ازمعادله اويلر و معادله پيوستگي و معادله حالت به دست مي آيد.
86106-24256

w
p
c
t

+
ρ

w
1

v
t


+

ρ
w
p
1

ρw

p

c

t

+

ρ

w

1

v

t

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید