به علت وجود عواملي کـه در بـالا مطـرح شـد، از روشترکهاي مجزا معمولا در مدلسازي کلي يـک سـازه اسـتفادهنميشود [۳]. ولي م يتوان از اين روش در شبيه سـازي جـداشـدگي اسـتفاده کـرد [۳]. بـه عبـارت ديگـر، در بـسياري از مطالعات، با وجود اينکه ترک خوردگي بتن بهصورت هاله اي در نظر گرفته ميشود، در سطح بين ورق و بــتن کـه سطــحبيـن لايه اي ناميده مـيشـود، از نـوعي جـزء خـاص اسـتفادهميشود که در شرايطي که از قبل تعريـف شـده ، ارتبـاط بـيندرجات آزادي اجزاي ورق و چسـب را از بين ميبرد و جـداشدگي را در مدل القا ميکند. در حقيقت، از روش ترکهـايجدا شده در محل خاصي از مدل استفاده ميشـود . مطالعـاتمختلــف توانــايي ايــن روش را نــشان داده، امــا اســتفاده ازترک هاي جد ا شده حتي در قسمتهاي محدودي از سازه، باز هم باعث ايجاد حجم محاسبات بالا و مشکلات عددي زياديميشود. به همين علت در بعضي از مطالعات، جدا شدگي بـاکاهش سختي اجزاي واقع در سطح بين لايهاي القـا مـيشـود [۳]. بديهي است که ترکخوردگي سطح مياني کـه منجـر بـهجدا شدگي مي شود، در حالت اول به صورت ترکهـاي جـداشــده؛ و در حالــت دوم بــهصــورت تــرک هــاي هالــه اي
شبيه سازي مي شوددر ادامه به مرور مطالعـات هـر دو دسـتهميپردازيم.
هو و همکـاران در سـال ۲۰۰۱ بـا اسـتفاده از نـرم افـزارتجاريABAQUS و با در نـظر گـرفتن معيـار پلاستيـسيتهي موهر-کولمب براي بتن و مدل سازي سـطح بـين لايـهاي بـااستفاده از اجزايي که ترک خوردگي را به شـيوهي تـرکهـايهالهاي در نظر ميگرفتند (کاهش سختي )، جدا شدگي را شبيهسازي کردند [۴]. روش مورد استفاده توسط آنهـا بـا وجـودآنکه به حجم محاسبات معقولي نياز داشت، ولـي در مقايـسه با روشهاي ديگر دقت چنداني نداشت.
در همان سال رحيمي و هوتچينـسون، بـا اسـتفاده از نـرمافزار تجاريLUSAS نمونه هايي را که خـود مـورد آزمـايشقرار داده بودند، مدل سازي کردند . آنها اولين نفراتـي بودنـدکه براي شبيه سازي رفتار بتن در تيرهاي بتني تقويت شده ازروش پلاستيسيتهي آسيب ۳ استفاده کردند. براي سـطح ميـانينيز از اجزايي استفاده کردند که جدا شـدگي را بـا اسـتفاده ازکاهش سختي مدلسازي ميکرد (ترکهاي هالهاي) [۵].
کاماتا و همکاران در سال ۲۰۰۴ با در نظر گرفتن اجـزايخاصي در سـطح بـين لايـهاي و منـاطق خاصـي از مـدل، درتحليل اجزاي محدود غير خطي تيرهاي تقويت شده، موفق بهشبيه سازي جدا شدگي شدند. اين اجـزا ، مطـابق روش تـرکهـايجدا شده عمل ميکنند؛ بدين صورت که با رسيدن به وضعيت تنشمعرفي شده توسط کاربر، ارتباط درجات آزادي دو طرف اجزا از بينميرود و ترک واقعا شکل ميگيرد [۶].
در سال ۲۰۰۵ وو و همدان با استفاده از نرم افزار تجـاريDIANA و با در نظر گرفتن معيار پلاستيسيتهي دراگر -پراگـربراي بتن، سعي در مدل سازي جدا شدگي ورق و بتن كردند.
اجزاي مورد استفاده براي سطح مياني به صورت يک بعـديبودند. به عبارت ديگر بين اجزاي بتن و ورق، در سه راسـتايعمود بر هم سه فنر قرار ميگيرند که سختي آنها بـا رسـيدنتنـش به تنش حداکثر تعيين شـده، صـفر مـيشـود ؛ و ورق وتيـر از يـکديگر جدا ميشوند [۶].
در همان سال آرام و همکاران در تحليل اجـزاي محـدود،چسب بين تير و ورق را با استفاده از جزء با رفتار بتن مـدل-سازي کردند . تنش ترک خوردگي ايـن لايـه، برابـر بـا تـنشتحملپذير بتن معرفـي شـد. طبيعـي اسـت کـه ايـن لايـه درحداکثر تنش قابل تحمل چسب ترک ميخورد و سختي خودرا از دست ميدهد و بدين ترتيب جدا شـدگي شـبيه سـازيميشود [۷].
لـو و همکـاران در سـال ۲۰۰۷ بـا اسـتفاده از نـرم افـزار تجاريMSC.MARC سعي در مدلسازي جدا شدگي کردند.
شيوهي کار آنها براي مدلسازي سطح مياني مانند روش هـوو همدان، اسـتفاده از فنـرهايي در راستا هاي عمود بـر هـم درسطح مياني است. رفتار اين فنرهـا از رابطـهاي کـه لـو بـرايتعيين رفتار سطح مياني ارائه کرده است، تعيين ميشود [۸].
در سال ۲۰۰۸ عبدل باکي تنهـا بـا مـدل سـازي بـتن بـهشيوه ي ريز صفحه۴ و بدون در نظر گرفتن جزء خاصي بـرايسطح بين لايهاي، توانست جدا شدگي را بهصورت دقيق شبيهسازي کند . در شبيه سازي رفتار بتن با استفاده از ريز صـفحه،رفتار ماده بر مبناي روش ترک هـاي جـدا شـده شـبيه سـازيمي شود؛ بنابراين طبيعي است که نياز به انجام محاسبات بسيار زيادي است [۹].
در سال ۲۰۱۰ لو و ايوب، با توسعهي يک جزء تيـر غيـرخطي که قادر به لحاظ کردن رابطه غير خطي تنش برشي بينلايهاي-لغزش (تغيير مکان نسبي ورقFRP و بستر تير بتنـي) توانستند با دقت قابل قبـولي بـار و تغييـر مکـان وقـوع جـداشدگي را پيش بيني کنند. آنها ثابت کردنـد کـه پارامترهـايينظير مقاومت چسبندگي بين بتن و ورقFRP ، مقاومت بـتن،ابعاد ورق، مدول الاستيسيتهيFRP بر بار و تغيير شکل وقوعجدا شدگي تاثير گذارند [۱۰].

۳- ساز وکار وقوع جدا شدگي وسط دهانه
جدا شدگي وسط دهانه معمولا از يک ترک خمـشي و يـايک ترک خمشي- برشي آغاز ميشود و به طرف انتهـاي تيـرادامه مي يابد. در ش کل (۲) وضعيت جا به جايي نـسبي نقـاطدر جــهت افقـي در موقعيــت يــک تــرک کــه بـهکمـک پردازش تصوير بهدست آمده، نمـايش داده شـده اسـت [۱۰].

شکل٢- طيف تغيير مکان افقي نقاط در محل يک ترک [١٠]

شکل
٣

مياني

ترک

ايجاد

کار

و

ساز
]
١٠
[

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

٣

مياني


پاسخی بگذارید