۰/۷ ۱۰ ۲۱ ۳۰۰ ۱
۰/۷ ۱۰ ۲۱ ۳۰۰ ۲

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل ۲- خواص ترموفيزيکي وابسته به دماي فولاد S45C [٨]

شکل ۳- خواص مکانيکي وابسته به دماي فولاد S45C [٨]

ورق ها، در جدول (٢) آمده است . شكل (١)، هندسـه ي محل جوشكاري را نشان ميدهد. خواص ترموفيزيکي ومکانيکي فولادS45C به ترتيب در شکلهاي (٢) و (٣) آمده است.
۲-۲- نمونه دوم اتصال جوشي
نمونه دوم شامل اتصال لـب بـه لـب محيطـي دو لولـه ازجنس فولاد کربن متوسطS45C اسـت. لولـههـا داراي قطـرخارجي ٣/١١٤ ميليمتر، ضـخامت ٦ ميلـيمتـر و طـول ٨٠٠ميليمتر هـستند. اتـصال دو لولـه در يـک پـاس و بـه روشجوشکاري تيگ انجام شده اسـت. در شـکل (٤)، لولـههـايجوشکاري شده، پـخ لولـههـا (V شـکل) و هندسـهي محـلجـوش بـه صـورت شـماتيک ترسـيم شـده اسـت. خـواص مکانيکي و ترموفيزيکي لولههـا و شـرايط جوشـکاري نمونـهدوم همانند نمونه اول انتخاب شده است.

۳- تحليل اجزاي محدود


پاسخی بگذارید