مگا مگا
83/4/13 – 83/4/1984/4/11 – 84/ 4/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ساعت ساعت
شكل١- نمونة پروفايلهاي بار عادي مربوط به تير ماه ٨٤

مجموعه داده هاي آموزشي حذف شود.
با بررسيهاي اوليه در پروفايلهاي بار ثبـت شـده در سيـستمقدرت استان اصفهان در فاصله زمـاني سـالهاي ۱۳۸۱ تـا ۱۳۸۴ مشخص ش د كـه تعـداد قابـل تـوجهي از آنهـا (در حـدود ۲۰ درصد) در رده پروفايلهاي بار غير عادي قرار ميگيرنـد . وجـودپرشهاي شـديد چنـد صـد مگـا واتـي، و حتـي بـار منفـي(؟!) ضرورت پالايش اين دادههـا را قبـل از آمـوزش شـبكه عـصبيپيشبيني كننده بار آشكار ميسازد.
يكي از محدود روشهايي كه در سالهاي اوليه بـراي پـالايشداده ها در پيشبيني كوتاه مدت بار اسـتفاده شـده اسـت، روشفيلتر كالمن است. اين روش در شرايط بار عادي به خوبي كـارميكند [۱۴]، اما وقتي تغييرات غير طبيعي مثل پروفايلهـاي بـارغير عادي وجود دارد، به نتايج نادرست منجر ميشود. عمليـات رياضي سنگين، زمانبـر بـودن، عـدم دقـت ذاتـي و ناپايـداريعددي از ديگر نواقص اين روش محسوب مي شود [۱۵].
لازم به ذكر است كه مقـصود از پروفايلهـاي بـار غيرعـاديپروفايلهاي مربوط به تعطيلات رسمي نيست. زيرا اين گـروه ازپروفايلهاي بار هرچند الگويي متفاوت با روزهاي عـادي دارنـدولي هر ساله تكرار ميشوند و بهطوركلي در مسئلة پيش بيني بار به صورت جداگانه درنظر گرفته مي شوند.
در ادامه، ابتدا دو روش اصلي پالايش دادههاي آموزشي بـرشكل ٢- نمونة پروفايلهاي بار غيرعادي مربوط به تير ماه ٨٣
مبناي استفاده از تجربة خبره و مقايسة آماري معرفـي و سـپس،روش جديدي بر مبناي تحليل مؤلفة اصلي ارائه مي شود.

۳- پالايش داده ها بر مبناي تجربه خبره
مـؤثرترين روش تـشخيص دادههـاي غيرعـادي اسـتفاده از شناخت و تجربه خبره است. چنين شناختي با مطالعه، تحليل و بررسي تفصيلي پروفايلهاي بار روزهاي مختلف فراهم ميشود.
در شكل (١) نمونة متداول پروفايلهـاي بـار عـادي سيـستمقدرت استان اصفهان مربوط به يك هفته در تيرماه ١٣٨٤ ديـدهمي شود. شـباهت زيـاد پروفايلهـا ي بـار در روزهـاي شـنبه تـاچهارشنبه، تفاوت كم روز پنجشنبه با آنها و تفـاوت بيـشتر روزجمعه كاملا آشكار است. اكثريت قابل توجهي از پروفايلهاي بار روزانه از اين ويژگي، كم و بيش، برخوردارند.
در شكل (۲) نمونـههـايي از پروفايلهـاي بـار غيرعـادي درروزهاي پنجشنبه و جمعه مربوط به تيرماه ۱۳۸۳ ديده ميشـود .
غيرعادي بودن پروفايل بار روز جمعـه كـام ﹰلا مـشهود اسـت وبهنظر ميرسد اين پروفايل بار مربوط به دسـتة اول پروفايلهـايغيرعادي باشد. شكل (۳) پروفايلهاي بار غيرعادي در روزهـايسهشنبه و جمعـه در مردادمـاه سـال ۱۳۸۳ را نـشان مـي دهـد .
پروفايل بار روز جمعه به نظر ميرسد به دستة دوم پروفايلهـايغيرعادي تعلق داشته باشد و افت بسيار زياد بار در آن مي توانـد
مگا
83/5/17 – 83/5/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ساعت
شكل ۳- نمونة پروفايلهاي بار غيرعادي مربوط به مرداد ماه ۸۳

ناشي از وقوع يك خاموشي گسترده باشد.
در اين روش پالايش، پروفايلهاي غيرعـادي از طريـق مقايـسهبا پروفايلهاي عادي، كه ويژگيهـايي مـورد انتظـار و نرمـال دارنـد،بهصورت شهودي و بر مبناي تجربه خبره تشخيص داده ميشـوندو سپس از مجموعة دادهها حذف ميشوند. امـا اسـتفاده از چنـينروشي براي شناسايي دادههاي غير عادي و پالايش آنهـا، در عـينحـال كـه مـيتوانـد مـؤثر باشـد، سيـستماتيك و سـاده نيـست وپيـاده سـازي آن در يـك سيـستم قـدرت واقعـي بـه علـت تعـدد نشانه هاي غير عادي بودن بار بسيار پيچيده و وقت گير خواهد بود.

۴- پالايش داده ها بر مبناي مقايسه آماري
با مقايسه آماري پروفايلهاي بار ميتوان به معيارهايي بـرايشناسايي داده هاي غيرعادي دست يافت. با بررسيهاي مفصل بـرروي پروفايلهاي بار ۲۴ ساعته مشخص شد كه هر پروفايل بـاررا ميتوان به كمك ۳ معيار اساسي بهصـورت منحـصر بـه فـردشناس ايي ك رد. اي ن س ـه معي ار اساس ي مي انگين، انح راف استاندارد و همبستگياند كه به ترتيب معـرف متوسـط مـصرفشبانهروزي بار، ميزان پراكندگي بـار شـبانهروزي حـول مقـدارمتوسط مصرف و شباهت هر پروفايل بار از نظر شكل به سـايرپروفايلهايند..
تعريف ميانگين براي پروفايل بار كه در واقـع دنبالـهاي بـهشـ كل L[n] ,n =1,…,24 اسـ ت بـ ه صـ ورت رابطـ ة (۱) است:
24
L

L[n] (۱)
انحراف استاندارد كه در واقع ريشة دوم واريـانس اسـت بـرايدنبالة فوق از رابطة (۲) به دست ميآيد:
SL

24
2
n1
1
(
L[n]L
)
24
=
=

24

2

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

n1

1

(

L[n]L

)

24

=

=


دیدگاهتان را بنویسید