در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

TD نرخ تغييرات تنش جاومن،D نرخ تغييـرات كـرنش وM تانسوري مرتبه چهارم است كه بيانگر سختي است . كرنش مياندانهايδ از انباشته شدن مقادير ∆D t بهدست مـيآيـد و يـكتانـسور مرتبـه دوم اسـت.ρ دامنـه نرمـال شـده كـرنش ميـان دانه ايδ است. (۲) ρ= Rδ
^δ جهت كرنش ميان دانـهاي اسـت و بـهصـورت معادلـه زيـرتعريف شده است.
438152-105604

(۳) 00≠=δ=⎪⎩⎪⎨⎧δ0/ δ forforforfor δδ^ سختي مصالح را مي توان با استفاده از معادله زير محاسبه كرد.
M = ρ⎡⎣ χmT+ −ρ(1 χ) mR⎤⎦L
+ ⎪⎨⎧ρχ(1−m )LT :δδ^^+ρχ Nδ^ for δ^:D > 0 (۴)
⎪⎩

RT
در معادله بالا L يك تانسور مرتبـه چهـارم وN يـك تانـسور
مرتبه دوم است. تانسورهايL و N توابعي از تـنش و نـسبتتخلخل اند.
معادله تغييرات كرنش ميان دانه اي به صورت زير است.
⎧^ ^^

δ=D ⎪⎨(I −δδρβr ):Dfor δ:D > 0 (۵)
⎩⎪Dfor

در معادله بالا I تانسور واحد مرتبه چهارم است.
L =f fb e

^ ^1(F I+a TT22 ^ ^) (۶)
T:T
N = f f fd b e

^ ^Fa (T+T*^ ^ ) (۷)
T:T
^
T = T / trT (۸)
در معادله بالاT تانسور تنش است.
T* = T^^ −

131 (۹)
1 تانسور واحد مرتبه دوم است.

)
١٠
(

c
c
)
3(3
sin
a
22
sin
−ϕ
=
ϕ

)
١١
(

2
2
2
tan
ψ
1
1
tan
F
ψ
tan
ψ
8
2
tan
2
ψ
cos3
θ
22


=
+
+

)
۱۲
(

^
tan
ψ
3
T*
=

)
۱۳
(

^
3
^
tr(T*)
cos3
θ
6
=−

)

١٠

(

c

c

)

3(3

sin


دیدگاهتان را بنویسید