. _ TN T :2G 5
T DN 5 D7 B,D E?D G VI( W 7 ; & S H? < e D]& ,D& <%D H (? d/ H? < $X %@c ; ? <$b O Dh 9 ; D 5 2 O D< %D %@Dc H? D< ; 7 .[ ]?_ 2 B Y D B,D E? G J i @< j < %(/ C k 1< . …. 5 ; ?IC Q ? 2 B Y 5 %. 7 5 ; l m C B 2
% 7 D O 51 O Dh 9 % D 5 % I/ H? D< ; D7 DA < 7 .[ ] … 5 ,.7 :C , ,A X 4 ,.7 X & ? VI(D W D7 ; D9 B2 D ;2 (D , D.? 2 T J R Z / 7 n D & ; D.Z D7 B,D E?D G ; D9 B2 D H? D< B, E? G
5 dD @ D DZ / .[o$ ] D B,D e ]& %9 P:2G
*0
%I T H: UMZ2 TZR 7 ZM }. 7
7 T,. B, BY [*](* ,&) OS
O25 D7 BD 9 j DI7 8 ?< b ;A d? 7 b/ B
T,D 5 WD = ) kN/m D7 7 yJ ] 7 5 ;2 (Y/ B,D D _ }& WL = kN/m 7 7 T ZR B,&2 7 d M< b 2 O25 X 4 / / O .
B,D X D’ & ; D 7 4 H?D< 5 D? 5 %^R ;7 .,./ %
D 5 5 fc’= )*MPa77 W 7 B25 )” ;: 5
D77 ( D <S 5D9<G) %7 5 %: S l H?I(<
DDD77 lDDD?( DDD?l 5, DDD 5 fy=00 MPa
DDD77 W DDD7 ?(DDD?l 5,DDD 5 ES)00000MPa
; B2 %^ R [email protected] . B, X ’ & EC ) 000MPa e5 H (? .[ ] e v 5 O )”00 ,&
d=D D7 %:D S X D4 %Z& DA ; D < 7 7 ; B2 D? 5 %D^ R .D B,D (R=#) s ; ‘C tD 7 71?& B2 ? 9 E c [ ] II j S 3 & 7 4
,&DD bDD?R 2 DD 7 4 dDD?IM< .DD B,DD DD
D 2 %DI?S %Z(D& ; ‘DC DFS . C 7 [email protected] [ ]uu . B, B Y
# . ) A BC , [email protected]>
; DR H (D? B,.9 d?=:< N .J @7 ? 5 %^R tD ,DJ D7 B,D D] ;:D.< Z(D& / ,& B, X ’ &
BY D D7 1D?& B2 TZR %Z(& O = [email protected]< 5 B, t1&
D7 z~D .D B,D D ./ [] uu ,& ; [email protected]
5 B2 D D=I J DF & %DFS ? %=?< d?IM< 2 BY
. D B,D [email protected]< =I J F & t?C dN Y [email protected]
; .:D?C D? w bD?R m5 2 D=I J DF & [email protected]< ; 7 [ ] ; B2 DD ;2 (DD 7 dDD @ ?(DDY< 5 [q]ATC{u bD?R ED . ; D 7 A 7 O,? ; 7 . B, B Y
e D& ; D9B B,D 5 O D= ??|< W?7 e2l ?w
%ZDD.%&DD’ 9 B,DD G DDDD7 O DD= DD??|< 5 ;1DD
*
.,D& B,D dK VI( W 7 X 4 79 ?_ m 7 2 BY 7
5 H?D< ;D7 D / 7 ;5 [o] & _ rr
2 ;, ,D E?D G D/ VI(D W 7 ; & S ;2 e5 WD . B/ V :< ,& B / 7 ]< X ’ ; 9 1 2 =?.=< A T ? M< 2 dN ^ T J R 7 ; 5 7
B,D %D 7 B, e5 ; 9 B2 5 ;2 ( 7 ; 5 5 ;2 (D 7 bDI ’ ; D 5 W?D7 ; ( W .
VI(D W D7 ; D 7 4 E . B,.9 O :& / _ T N W?.8 ( W 2 . B / a ;,.7 7 7 B, ;2 ( 7
UDJ 7 D 5 D 2 :D?7 ; ,7 Dc ,D.7 / , G %7
. %; B2 H (? 5 v 1
< =
OS D tD ;2 e5 5 H?< ;7 %YI ’ ;5
E?D G , 7 %P (7 m5 X ’ & / A5 VI( W 7 Q , 9 5 D F. ;1D?S B2 D B, D] ; D & = D??|< 5
;7 .5 % } & B, E? G B2 H?< 2 / ;7/
5D,& DA5 dD^ B tD D .< B,D E?D G B2 H?<
,& < % E . =I J 7 O,? ; 7 bI ’ ; ^ R ; & S ;2 ( , ,&5 , 7 W . ?_ 4 B Y
Da D 1 2 2 B,D E? G s < B < / 3 Y< 7 VI( W 7
=I J VF B, ] E? G 7 A < 7 z~ B, e ]& H? < ; ,7 c 1/ H9 ,.7 2 B Y 7 %& A %.
ED . D=I J VFD D7 O,? H? < 2 Q,9 . B, . 1 2 2 dZ4 7 H (?
1 &! ” # 1# ?. 6>
– , 6>6> DR D7 D& 9 VI( W 7 X 4 ,J :9 W D4 %D 7 D % T ZR ,@< 7 ; { ; 9 & 9
5 B D< / ; 9 B2 B 5,M B, X ’ & ;7 4 . _
.( ) d=,& s

, J 1 K C ( # F G 5 =! H’)), ! 6: ?D
(L# 1 1! ! K = &! ’ # ! , )
DR OD.J D7 D?^ & OG D O51D J t?l ?w
D7 D WD .[ ] D % _ }& t? C dKY D=I J F & %: S P. & 2 J @7 7 A < dKDY DR [email protected]< ; D7 DJ %:D S D? w 7 (
. B, BY t?C
; D?_ DP & 7 O<%1?& J 1?S 5 vS 8 ,
vS 8 / . 5G 7J R .M& 2
W , 9 % a .M& , J t R , ^ 5 D? w bD?R 2 B,D G D D7 ; 7 A & _5 4 7 %DFS D? ; 5 P 7 ( %Z . O .? R ;
. ,9’&
( ) d=DB, E? G VI( W 7 X 4 O/ , }. 7
%[email protected] 5 [email protected]< ;D7 B,S t?C dKY / % J
D] %P ’?(D_ OG D/ J 2 % R 5 t? C R B Y D m D7 5 %:D S DP. & 2 e2l B, ,D 2 B,D D] ; D < DJ 2 % (4 _ .
*)

[P]1 &! ” # ’M4 N& [email protected] ?D
UJ 7 W= E? G , 7A < 7 5 ( ) d=,9 %
.[r]% ; 9C , ??|<
C# U= 9 H 4 6R6> B2 D % ’D DJ t?C dKY ] TN
v9 D/ [email protected]< ; 7 .,./ % ,?C v9 / OG ? 5 % ’ 7 Z(& DI A OG 2 D/ D B,D Da %DYI ’ ; D 5 % ’ B Y D 7 / / B [ 5 u] ,/ < v9 / , 7 O < %
:/ [email protected]< H (? ;77 % ’ O <% ( ) @ 2
373380-118639

Kr = DFcc ++FDyy DDmy
( )
1 t?l % ’ Ky ;77 % ’ Kr @ W
D??|< Dm, (01.0) ;7D7 % ’ v9 / C
Dc 5Fc B2 D t? D l O D= [email protected]< Dy B2 D / ,^ O =
.,& B2 ? 5 ??|< 5 5 O DD8 % DD9 1 e DD& DD/ [ ] j DDC ; DD ,DD
; ( ) d=D D D _ D4 B Y … 5 Idarc : 2 T N 7 % ’ v9 /
K* =

((Mmaxmax M / K)M )y y({)
,D ;5 DF & tD X D’ & 7 m5 W % ’ v9 / D 5 ; D/ % % @ ; ‘_ 7 %.M. 5 S
*

[@@] (Park) S T – H 6 R ?D
. B, O ?7 ( ) 5 ( ) [email protected] ?N S
B
AB = y + p = A .dx( )
A
AB = B x .dx())
O D= OG D/ D x DR 7J 2 ; B 5,M B < A
O,D ;DA O5 : /y . DA5 t? DC dKY ,S .,7 %J t?C O5 ,^ : /p 5PI?
D7 D7 ,7 t?l B 5,M J / %<N
. :D_ ,D9 S D7 % , 7 s 7 J [email protected] ; 7
O D8 % D9 C D% t? C B2 7 5 J / %< N
D4 ?6 D< DM< DJ D 5 5 ; ‘DC d=D % ’

[@R]L X 6’ J! C# U= W H6V ?D

1 &! ” # ?BG Z N #[T U5 ; 6Y ?D
.[] D 0.5 ,D 5D B, ] (vS 8)
m5 2 % _DS j < 2 ,@7 % ’ v9 / ;7 W
. B, BY[] ?Z $O (I&
(! U5)& 0 0 U= 9 H 4 66> 5 (4 ?_ % 4 ;‘_7 M< J / %&2
B DF & (o) d= (AB)t? l B 5,M / ; ‘_ 7
B 5,DM 5 DJ ,@7 7 B F & 2 J H?I(< F &
,D./ %D %DR (BC)?(D B2 D7 WD % t? C ; 7 D7 DJ D DF4 5 D?& F & W / %< N WD ;77 FS /;R 7 1My%: S
O :D& O, ;A %: S P. My .,. %PH97 F &
5 %:D S O5 5P. / ,^ , 6max , Mmax.,9 %
( ) d= m5 W .,./ %’: % ’ v9 / A
. B,9 : d7 4
[]?Z 5 O ( I& m5 % ’ v9/ W? [email protected]< ;D7
. %BY(o) @ 2 / ({) d=
4983499374

D K Kr = y Dmy(o)
Dy DDD? 5 t? DDD l % ’ D Ky [email protected] WDDD D/
%A7 A/ , ^ Dm 5 t?l (vS8)%A7 A
*
. ,9’& H9 %5 v9 / BY?& Y< t?C
U53 C# U= 9) 1 &! ” # 1 # 6^6>
(L;
% ’D v9 D/ D J D7) /‘D D UD^ Z D7 A < 7
;2 (D , y,] B, E? G B2(5 5 vS 8) % A 7 A
W?D.h 9 . D _ 4 @ F %I 6 ; 97 M< 5 B,
2 . D B,D B,D E?D G B2 D D=I J DF & [email protected]< %@
D J :9 / B, ] E? G / J 2 %(4 / % ]&G
D=I J DF & B t? D C dDN Y [email protected] B, ., [email protected]< B, E? G B2 2 B, ? < ,
;‘ = ! 1 &! ” # 1 # H %9 6_ 6>
D D??|< UDJ 7 D9 ?< t? DC dN Y ,S
UDJ 7 2 D7 / B, J B, E? G ; (4 ? 5 % ’ D/ ; R 7 . % %I 6 ; 9 7 M< %: S P. 2 <
D6 DM< & 9 s 5 %: S P. , B, E? G J
D %D E?D G O5,D7 %D 5 J O9 2 :?7 %I 6 ; 97
D e2l D& 9 s 5 A %: S ; 9 PI? W 7 .7 ; D & 5 ,D 7 E? G ,S 2 % & B, ] c P. B,D E?D G B2 I ( W [email protected]< ; 7 . ,.=7 d M< ?<
D4 O D.? R EDc O D 9 D7 %DI 6 ; D97 %^R M<
,D&& %DI 6 ; D97 ;7 B2 ?w / %<N H?9 %
B2 D7 %@Dc H?D< 2 ,@7 e2l ,./ B57 92 ?&
.?_ TN ; B2 H (? %I/ H?< J
= b% 1! G b# b 1 b&! ” # K 6a 6>
$
W D7 ; D 7 4 B,D D] ; Z?D G ,D =. 7 A < 7 dD M< B,D E?D G ; 7 4 / ;,^ B, X ’ & VI( B2 D D? w O,& _2 7 5 B2 H? < ; 7 . ,& %I 6 ; 9 7
HD9 ; 9,D.7 2 %D<G ; D9 D 12 E. =I J }. 7
^ (D A [email protected] X ’ & . B, BY ; ,7 c 1/
**
t? D l % ’D 2 < T5 Y % ’ 7 J 5_ TN
D7 J _,& d= ??|< ]? & ._% 7 D F & 7
., G ,9 S A57 AD B2 ,& O D= D??|<5 (O 5 ) vS D8 ,D [email protected]< ; 7 W 7 .7
(D 7 %D (B,D E? G X 4 d?IM<) e5 d?IM< t? C D6 B t? D C O D= ??|< 5 (O 5 ) vS 8 ,
(E?D G O5,7 5 B, %^R B2 d?IM< ;& ) 5 d?IM<
.[{]H?./ H/ B, ] t?C d/ (O5 )vS 8 2
L; U= 9 H 4 6]6>
%5 D ?w W= 1 2 ?}& % 95 ?& 6 M<
v9 D/ WD . ,D./ ,D?C v9 D/ H (D? B,.9 d?=:< ; J
. B, ] ; Z? G 5 1 2 T, 7 %P (7 Q < ; .Z 7 O < % H (? 5 J 5 v9 / 2 %D & ; ‘D_ 7 DM< :_ 7 5 ; I=? ;x & z ,D& e5 DI A / =& W 7 A < 7 [o]/ [email protected]< 1 2 EIF W? 9 B,.9 O :& 1?& (p) @ & 5 j C T (S [email protected]< ; D7 & 5 j C T (S z ,& 2 W . B, B Y 1 2 2 % & 5 v9 /
DIP&A = mu +

uPydEh(p)
B, ] d=??|< W: ?7 m @
Py O (%P ’?( _ , ^ ) %& d=??|< u O
S O z 2(?9 ;x & dEh O H?I(< 5
.[] =0/ 5 C %&2 h’< t
e D& %& D 2 h’ < d?IM< 2 T (S z ,& [email protected]< ; 7 E?< < W ,7 B, B Y [o] . v 5 IDARC 1
. B, BY d?]. 5 O& zZR P& X 2 /
,& D ,D. s7 Dc D7 DA < D7 P& X W ,& D B, a R b?R 7 [p] e v 5 )”00
.,&, – ? D7 D 5 v9 D/ ,D X 4 B,.9 d?=:< ; J dKDY OG D/ X 4 2 % J %P (7 E? G ,

;X) 5 K ! D 4 J;6c ?D

! D 4 J; ! 1! ;X) 5 K N #[T ?+ G 6_?D
%7 D’ & ; D 7 4 B,D D] t? D C dN Y [email protected] 5 ( ) 5,DDA .[o$ 5 o]DD %DD [email protected]< (q) d=DD 5 D?< B,D %D @ dN Y ,@< =I J F & T K’: a =I J F & ,S t? C dN Y [email protected] & D7 D/ D %D ’:D B,D X ’ & ; 7 4 . B,
&D t?C dN Y ,S O = TZR ,@< v 1
D 2 v?D7 D ZR ,@< 7 ;7 4 / ;R 7 %/ W?./ D %& DA %D. B 5,DM B,D E?D G ; 7 4 ; 7 ,.7 v 1D UDJ 7 1D/ HD9 ,D.7 O / c . B 7 j
., ,9S B2 O = ??|< 5C v9 / 55 % ’
– 7 d Z / # [email protected]
J e (# f 1 . ) 1 # # 6> [email protected]
(p) d=D=I J F & %=?< %FS ? d?IM< e ]& 7
*
’ # ! 1! ! g N #[T ?+ G L ,$ ! , 3! D 4 J; A BC -> H0

D=I J F & B,S t?C dN Y [email protected] && R
.(q) d= ,9% O :& ZR 8 X 4
=!g h #[T ?BG ! 9 ’M4 ’) , [email protected] [email protected] W= / J 2 %R %: S P. & @ F 2
W ./ [email protected]< O< %( ) d= t?C B 5,M 5
D7 Q D D/ DJ % R ; 9 PI? O, ; A dM R
D& & O D.J 7 . B, _ }& J H?I(< P.
D7 7 D ZR 8 X 4 ( ) B ?< Z H?I(< P. , D B,D ] DZ / ,D^ P. . p{/ur KN-m D & D/ %< N . pq/rr KN-m 7 7 J W 8 p{/ur KN-m ,DJ D7 B D_ D?=< 2 u/{ u m IDN DP.
R W7.7 H?I( <P. , @ / ,%
F & t?C vS8 ?}& t?C R u/{ u m
. J W 8 t?C dKY =I J
*#

Je D# ? / 1 ! Z& N #[T H’) 6a ?D
D=I J 5D v9 D/ &D B,DS t?C dN Y
7 . Y45 %7 BY B 5,M & B,S dN Y
N& !6i

;X) ! K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6k H0

DPI? ,D DJ %,.9 T K’: W_ }& .< &
[email protected]<) DJ B,D D] ;D< WD_ D}& =I7
(9 1?& (s %< W_ }& 7 ?w
C# U= 9 &! ; , 6R [email protected]
% ’D v9 D/ D [ ]?Z $O (I& m5 2 B Y 7 Da ; D7 5 ,D [email protected]< B, ] t? C dN Y J D B, B Y ; ?_ s m5 2 X 4 % ’ v9 /
B,D Da 2 (r) % ( ) 5 ,A % ’ v9 / /
:
KPostevent
K =

KPreevent(#)
d?=:D< dDM D %B,9 : ( ) d= /& _ O9
.,D9 %D B D_ ?=< t 1& E R 7 t? C dN Y
O S D ;l D7 T D ZR yN KD’ %@7 W=?
D7 ?4 %I 6 ; 97 ?6 < M< t?C dKY d?=:< dM
DY< X 4 W e ZR =& W , % & Y< B _ ?=<
.[p 5 ] B
/ [q] ATC40 B, a 7 B, G 7
; .:?C , 7 W?.h 9 5(J ,@7 : D) u/o D , (DJ DR L) D u/ L D/ [p]v& = 9 5 s <
; D 7 A D B,D ’:D D/ & _ O 9 . % <5 Y< [p 5 q] DA t? C dKY R ; 7 B, G 7
D 7 W T5 Y< IJ . ,& T5 Y< H9 7 1?&
*”
# !6V

;X) 5 K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6Y H0

*
l%T !6c

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

;X) U K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6m H0

0
LG= !6n

;X) L = K ’ # j C ! C# U= W &! ; 6o H0

C ! C# U= W &! ; 6:p H0

;X) N& K ’ # j C ! ! U= W + ! ; 6:: H0

5 ,DA t? C dN Y ] 2 % & (vS 8)% A 7 A : B, a % 7 ; 7 4 ; 7 2 (u) % ( )
D
D =

Postevent
Dpreevent


دیدگاهتان را بنویسید