جلد

3

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شماره

ي

1

بهار

1393

1279840468

كليد واژه: ميناي مس، بروسيليكات سربدار، گرانروي، هدايت الكتريكي.
1- مقدمه
رفتار ذوب و ويسكوزيته (گرانروي) مينا ها و پوششهاي شيشه اي بر روي خواصي چون صافي و همگني سطح، تبلـور، حلاليـتاكسيدهاي ديرگداز و رنگي، واكنش بين پايه و لعاب و نيز تشكيل فصل مشترك آن ها تاثيرگذار است. بنابراين بررسي رفتار ذوبلعابها در هنگام پخت داراي اهميت زيادي است[3-1].
شيشهها و لعابها (ميناها) در زير دماي Tg داراي رفتار آرنيوسي هستند و وابستگي گرانروي آنها به دما با رابطهي 1 بيان ميگردد:
ɳ = ɳ o exp (Q/RT)
كه در آنQ انرژي اكتيواسيون براي جريان ويسكوز، ɳ گرانروي مذاب و o ɳ ضريبي مستقل از دماست[4-2].
اما در دماهاي بالاتر ازTg گرانروي حقيقي بيشتر از معادله فوق است، زيرا انرژي اكتيواسيون براي جريان ويسكوز ثابت نيـست.
معادله وگل – فولچر – تامان 1 (VFT) متغير ديگري، oT (ثابتي كه نشان دهنده درجه پيوستگي ذرات مـي باشـد)، را بـه معادلـهآرنيوس اضافه ميكند:


دیدگاهتان را بنویسید