ns: عدم اختلاف معنیداري
جدول 2. نتایج تجزیه واریانس ضریب کربن محاسباتی زیستتوده زیرزمینی
P. euramericana 488 نهالهاي صنوبر
سطح معنیداري F منبع تغییرات
0/62 ns 0/48 ضریب کربن محاسباتی
ns: عدم اختلاف معنیداري
جدول 3. نتایج آزمون t جفتی مقایسه ضریب کربن محاسباتی زیستتوده هوایی و زیرزمینی نهالهاي صنوبر 488P. euramericana
سطح معنیداري t اختلاف اشتباه معیار اختلاف میانگین منبع تغییرات
0/00 27/07 0/002 0/06 ضریب کربن محاسباتی
زیستتوده هوایی و زیرزمینـی نهـالهـاي کلـن مـورد مطالعـهبـ هترتیـ ب 0016/0 ± 47/0 و 0026/0 ± 41/0 مـ یباشـــد ،بهطوريکه درصد کربن محاسباتی زیستتوده هوایی بهصـورتمعنیداري داراي بیشتر از میـانگین درصـد کـربن زیسـت تـوده زیرزمینی میباشد.
مدلسازي رشدسنجی اجزا و کل زیستتودهعملیات برازش و تبیین مدلهاي محاسباتی زیستتوده خشـکنهـال گونـه صـنوبر 488P. euramericana توسـط دو متغی ر(ورودي) قطر یقه (D) و ارتفاع کل (H) بهصورت تک متغیـر وترکیبی صورت گرفت. ترکیبهاي مختلف بـه صـورت گـام بـهگام در مدلهاي مختلف وارد شدند. ابتدا فقط از متغیر قطر یقه و ارتفاع کل در مدل توانی (Y = a(x)b) استفاده شـد . معـادلاتلگاریتمی خطی حاصل از تبدیل مدل توانی برحسب قطـر یقـهطب ق پارامتره اي محاس باتی و ش اخصهـاي اعتب اري نش اندادند که مدل مربوطه بهمنظور برآورد زیستتوده خشک هوایی و وزن خشک کل زیستتوده داراي حـداکثر دقـت تخمینـی وبهترین برازش میباشد (جدول 4). علاوه بر آن، نتایج نشان دادکه براي برآورد زیستتوده خشک ریشه اگـر چـه ورودي قطـریقه بهعنوان تنها متغیر مسـتقل نسـبت بـه ارتفـاع در مـدلهـايرشدس نجی مربوط ه داراي دق ت بیش تر و ب رازش مناس بت ر میباشد ولی اختلاف دقت تخمینی بسیار ناچیز میباشد (جدول 4). همچنین نتـایج جـدول 4 نشـان داد کـه مـدل رشدسـنجیبرحسب قطر یقه براي برآورد زیستتوده کـل نهـال نسـبت بـهمدل رشدسنجی برحسب ارتفاع داراي دقت تخمینی و قطعیـتبیشتري میباشد. نتایج حاصل از آزمون t حاکی از آن است کـهدر کلیه مدلهاي ارائـه شـده در جـدول 4 ضـرایب محاسـباتی
جدول 4. نتایج تحلیلی پارامترهاي مدل لگاریتمی خطی تک متغیره (قطر و ارتفاع) براي تعیین مدل بهینه زیستتوده کل،زیستتوده هوایی و زیرزمینی نهال 488P. euramericana

مدل
هاي

رشدسنجی
اجزاي

نهال
ض
ر
ی

ب
مد
ل
a
b
Adj.R
2
RMS
SEE
CF

مدل

هاي

رشدسنجی

اجزاي

نهال

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ض


دیدگاهتان را بنویسید