مقايسه غلظت فلزات سنگين در رويشگاهها غلظــت آلومينيــوم در رســوبات در دامنــه حــداقل ۱۷۹۵ در رويشگاه مل گنزه تـا ۳۰۲۴۰ ميکروگـرم بـر گـرم در رويـشگاهبيدخون قرار گرفت . طبـق نتـايج تجزيـه واريـانس يـک طرفـهاخـتلاف معنـي داري در غلظـت آلومينيـوم در بـين نمونـه هـاي رسوب رويشگاه هاي مانگرو استان بوشهر ديده شد (ANOVA,
جدول ۱. غلظت فلزات سنگين در رسوبات سطحي رويشگاه بيدخون (1- (µg g
Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al نمونه
۲۴۱/۳ ۱۸۰/۳ ۱۰۱/۲ ۵۱/۹ ۴۳/۴ ۱/۹ ۴۴۹۲۰ ۲۰۶۹۰ ۱
۱۸۲/۲ ۲۵۰/۴ ۹۳/۹ ۵۸/۵ ۴۰/۵ ۱/۹ ۴۵۵۵۰ ۲۰۱۹۰ ۲
۱۷۴ ۲۲۳/۷ ۹۲/۵ ۴۳/۸ ۳۷/۵ ۱/۹ ۴۷۹۹۰ ۲۵۳۱۰ ۳
۲۲۸/۶ ۳۰۱/۵ ۱۱۹/۱ ۷۱/۳ ۴۳/۵ ۲/۶ ۴۲۹۸۰ ۱۹۴۲۰ ۴
۱۹۶/۵ ۲۲۵/۵ ۱۱۵/۶ ۴۹/۹ ۵۱/۸ ۱/۸ ۴۳۷۳۰ ۲۰۹۲۰ ۵
۲۱۴/۷ ۸۲۵/۳ ۹۴/۲ ۲۰۴/۵ ۵۰/۷ ۲ ۵۱۵۳۰ ۳۰۲۴۰ ۶
۲۸۰/۷ ۵۶۰/۲ ۱۰۵/۲ ۱۱۰ ۸۳/۷ ۲ ۴۵۲۱۰ ۲۰۳۲۰ ۷
۱۴۸ ۱۲۵ ۷۶/۶ ۳۸ ۳۹ ۱/۸ ۱۵۶۹۰ ۹۸۷۰ ۸
۱۸۳/۲ ۶۵/۴ ۸۱/۱ ۱۴/۱ ۴۱/۳ ۱/۹ ۱۲۸۲۰ ۴۵۱۰ ۹
۱۶۲/۷ ۱۲۱/۸ ۸۲/۳ ۴۲/۹ ۴۴ ۱/۹ ۲۷۶۹۰ ۱۱۴۲۰ ۱۰
۲۰۱/۲ ۲۸۷/۹ ۹۶/۲ ۶۸/۵ ۴۷/۵ ۲ ۳۷۸۱۱ ۱۸۲۸۶ ميانگين
۱۴۸ ۶۵/۴ ۷۶/۶ ۱۴/۱ ۳۷/۵ ۱/۸ ۱۲۸۲۰ ۴۵۱۰ حداقل
۲۸۰/۷ ۸۲۵/۳ ۱۱۹/۱ ۲۰۴/۵ ۸۳/۷ ۲/۶ ۵۱۵۳۰ ۳۰۲۴۰ حداکثر
۴۰/۳ ۲۳۲/۸ ۱۴/۳ ۵۳/۹ ۱۳/۵ ۰/۲ ۱۳۸۸۴/۷ ۷۶۱۳/۹ انحراف معيار

df=21, F=3.87, P<0.05). بنابر نتايج آزمون تـوکي تنها در بين روي شگاه بي دخون و م ل گن زه اخ تلاف معن ي دار اس ت و رويشگاه بساتين با هيچ يک از رويشگاه ها اختلاف معنـي داري ندارد. آهن در دامنـه وسـيعي از پـراکنش غلظـت ديـده شـد.
به طوري که از حداقل ۶۴۲۵ ميکروگـرم بـر گـرم در رويـشگاهمل گنزه تا حـداکثر ۵۱۵۳۰ ميکروگـرم بـر گـرم در رويـشگاهبيدخون برخوردار بود. نتـايج تجزيـه واريـانس نيـز اخـتلاف معني داري را در بين رويشگاه هـا نـشان مـي دهـد (ANOVA,
df=21, F=4.39, P<0.05). آزمون توکي بيان کننده آن است کـهغلظ ت آه ن در روي شگاه ه اي بي دخون و ب ساتين ب هط ور معني داري از ميزان آن در رويشگاه ملگنزه بالاتر است. کادميوم در جنگل هاي مانگرو استان بوشهر داراي تفاوت اندکي بود و از نظر آماري اختلاف بـين رويـشگاه هـا از ايـن نظـر در سـطح ۵ درصد معني دار نبـود. دامنـه پـراکنش کـادميوم از ۶/۰ تـا ۴۵/۳ ميکروگرم بر گرم بود کـه حـداقل آن در رويـشگاه مـلگنـزه وحداکثر آن در رويشگاه بساتين ديده شد و بـه طـورکلي غلظـت
۱۹
کادميوم در رويشگاههاي بساتين و بيدخون بـالاتر از رويـشگاهملگنزه بود . غلظت مس از ۱/۱۴ تا ۲۸/۹۸ ميکروگرم بـر گـرمدر بين نمونههاي رسوب سطحي مانگرو به دسـت آمـد. تجزيـ ه واريانس اختلاف معني داري را در سطح ۵% از نظر غلظـت فلـزمس در بين رويشگاههاي مانگرو نشان داد (ANOVA, df=21, F=6.649, P<0.05). هـمچنـين نتـايج آزمـون تـوکي در مـوردگروه بندي رويشگاه ها حاکي از تفکيک رويشگاه ها به دو دسـتهبود و غلظت مـس رويـشگاه بـساتين بـه انـدازه معنـي داري از
۲۰
جدول۲. غلظت فلزات سنگين در رسوبات سطحي رويشگاه بساتين (1- (µg g
Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al نمونه
۲۵۹/۳ ۲۰۷/۵ ۱۲۲/۴ ۳۲/۴ ۴۹/۷ ۱/۹ ۱۲۶۶۰ ۴۲۸۴ ۱
۲۷۷/۵ ۴۱۷/۸ ۱۵۱/۴ ۶۲/۸ ۵۶/۵ ۱/۹ ۴۲۷۶۰ ۱۸۵۷۰ ۲
۲۸۴/۱ ۳۲۲/۵ ۱۹۱/۶ ۵۸/۴ ۷۱/۱ ۳/۵ ۲۲۵۳۵ ۱۱۹۲۰ ۳
۹۵/۵ ۷۸۱/۴ ۴۲/۸ ۱۸۱/۷ ۱۸/۶ ۱/۹ ۵۰۶۲۰ ۲۸۴۸۰ ۴
۳۰۴/۷ ۲۳۰/۷ ۱۵۹/۵ ۸۲/۵ ۹۱/۶ ۱ ۴۵۲۷۰ ۲۰۱۴۰ ۵
۳۰۶/۲ ۲۰۱ ۱۶۰/۱ ۷۴/۶ ۹۸/۳ ۱ ۴۲۸۳۰ ۱۷۹۸۰ ۶
۲۵۴/۵ ۳۶۰/۲ ۱۳۸ ۸۲/۱ ۶۴/۳ ۱/۹ ۳۶۱۱۲/۵ ۱۶۸۹۵/۷ ميانگين
۹۵/۵ ۲۰۱ ۴۲/۸ ۳۲/۴ ۱۸/۶ ۱ ۱۲۶۶۰ ۴۲۸۴ حداقل
۳۰۶/۲ ۷۸۱/۴ ۱۹۱/۶ ۱۸۱/۷ ۹۸/۳ ۳/۵ ۵۰۶۲۰ ۲۸۴۸۰ حداکثر
۷۹/۹ ۲۲۲/۵ ۵۱/۶ ۵۱/۷ ۲۹/۴ ۰/۹ ۱۴۹۵۳/۳ ۸۱۵۴/۹ انحراف معيار
(µg g-1) ملگنزه طحي رويشگاه
در رسوبات س زات سنگين ل ۳. غلظت فل جدو Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al نمونه
۱۸۹/۷ ۴۵۹ ۷۰/۳ ۷۴/۳ ۳۰/۲ ۱/۹ ۳۱۹۲۰ ۱۴۸۴۸ ۱
۴۴/۹ ۱۴۸/۲ ۳۵/۲ ۲۰/۲ ۱۴/۱ ۰/۶ ۱۴۸۲۴ ۵۹۵۴ ۲
۱۲۰/۱ ۲۴۰ ۷۹/۹ ۳۹/۱ ۲۹/۳ ۱/۹ ۱۱۵۰۰ ۶۴۲۰ ۳
۵۷/۲ ۳۱۹/۶ ۵۹/۸ ۵۴/۴ ۳۴/۳ ۰/۹ ۶۴۲۵ ۱۷۹۵ ۴
۵۱/۷ ۱۵۴/۷ ۳۴/۲ ۲۵/۱ ۲۱/۳ ۱/۵ ۱۴۸۴۱ ۸۶۲۸ ۵
۶۸/۶ ۳۹۴/۲ ۴۰/۵ ۳۸/۳ ۲۸/۷ ۱/۳ ۳۰۲۱۰ ۱۲۴۶۳ ۶
۸۸/۷ ۲۸۶ ۵۳/۳ ۴۱/۹ ۲۶/۳ ۱/۳ ۱۸۲۸۶ ۸۳۵۱ ميانگين
۴۴/۹ ۱۴۸/۲ ۳۴/۲ ۲۰/۲ ۱۴/۱ ۰/۶ ۶۴۲۵ ۱۷۹۵ حداقل
۱۸۹/۷ ۴۵۹ ۷۹/۹ ۷۴/۳ ۳۴/۳ ۱/۹ ۳۱۹۲۰ ۱۴۸۴۸ حداکثر
۵۶/۳ ۱۲۷/۴ ۱۹/۵ ۱۹/۹ ۷/۳ ۰/۵ ۱۰۳۷۹ ۴۷۲۵ انحراف معيار

رويشگاه مل گنزه بالاتر بود، اما اختلاف معني داري بين رويشگاهبيدخون با دو رويشگاه ديگر وجود نداشت. فلز نيکل از حداقل۱/۱۴ ميکروگرم بر گرم تا حداکثر ۵۴/۲۰۴ ميکروگرم بـر گـرمبه دست آمد که هر دو دامنه در رويشگاه بيدخون مـشاهده شـد.
نتايج تجزيه واريانس اختلاف معني داري را براي نيکـل در بـينسايت هاي مانگرو در استان بوشهر نـشان نـداد. بـا ايـن وجـودغلظت اين فلز در رويشگاه بساتين بـيش از دو رويـشگاه بـود.
پراکندگي غلظت سرب در جنگل مانگرو استان بوشـهراز دامنـهحداقل ۱۵/۳۴ تا حداکثر ۶/۱۹۱ ميکروگرم بر گرم بود. حـداقلغلظت سرب در ملگنزه و حداکثر آن در خور بساتين به دسـت
آمــد. نتــايج تجزيــه واريــانس اخــتلاف معنــي دار را در بــين رويشگاه ها ارايه کرد (ANOVA, df=21, F=11.983, P<0.05). هم چنين نتيجه آزمون توکي بيان کننده اخـتلاف در غلظـت فلـزسرب در بين هر سه رويشگاه بود. وانـاديوم گـستردگي بـسياربالايي را در رسوبات سطحي منطقه نـشان داد. بـه طـوري کـه ازدامنه غلظت ۳۸/۵۷ ميکروگرم بر گرم تا ۲۶/۸۲۵ ميکروگرم بـرگرم پراکندگي نشان داد. حداقل و حداکثر غلظـت وانـاديوم دررويشگاه مانگرو بيـدخون ديـده شـد . نتـايج تجزيـه واريـانساختلاف معني داري را ميان ميانگين اين فلز در بين رويشگاه هاي مورد بررسـي نـشان نـداد. بـا ايـن وجـود ميـانگين غلظـت دررويشگاه بساتين بيشتر از دو رويشگاه ديگر بود. حداقل غلظتروي ۹۱/۴۴ ميکروگرم بر گـرم در رويـشگاه مـلگنـزه و حـداکثر۱۵/۳۰۶ ميکرو گرم بر گرم در رويشگاه بـساتين ديـده شـد . نتـايجتجزيه واريانس اختلاف معنـيداري از غلظـت فلـز روي در بـينرويـشگاه هـا نـشان داد (ANOVA, df=21, F=13.291, P<0.05). آزمون تـوکي نيـز اخـتلاف معنـي دار بـين رويـشگاه بـساتين وبيدخون را با رويشگاه ملگنزه نشان داد. شکل ۲ نمودار مقايسه سه رويشگاه مانگرو استان بوشهر را از نظر غلظت ۸ فلز سنگين مورد مطالعه نشان مي دهد.

بحث و نتيجهگيري
در مورد پراکنش گسترده غلظت فلزات سـنگين در مانگروهـايآلوده نتايج مشابهي را تام و وونگ (۲۶) ارايه کردند که طـي آنفلزات سنگين از مقدار بسيار کم تا بسيار زياد در محيط پراکندهشده بود . همان طورکه نتايج نـشان داد غلظـت اکثـر فلـزات دررويشگاه بيدخون که نزديکترين منطقه مانگرو به منطقـه ويـژهپارس جنوبي است، بالاتر از ساير سايت هاي مانگرو بود. علاوه بر منطقه بيدخون، مانگروهاي رويشگاه بـساتين کـه در حـدوديک کيلومتري از رويـشگاه مـانگرو بيـدخون بـه کـانون بـالقوهآلودگي دورتر است غلظـت بـالايي از فلـزات را نـشان داد. در بعضي از موارد غلظت فلزات در رسوبات خور بساتين بالاتر ازخور بيدخون بود. هر چند دو خور نزديک به فعاليت هاي پارس جنوبي احتما ﹰلا آلودگي يکساني دريافـت مـيکننـد امـا غلظـت فلزاتي مانند مس، نيکل، سـرب، وانـاديوم و روي کـه احتمـا ﹰلامنشأ انساني دارد، در بساتين بالاتر از بيدخون بـود. ايـن اتفـاقاحتما ﹰلا به دو علت است؛ نخست آن که به دليـل ايـنکـه انتهـايخور بساتين يک محيط مخفـي بـراي تخليـه فاضـلاب بـوده واحتمال تخليه فاضلاب صنعتي و خانگي به درون خور مـي رود.
دومين دليل احتمالي اين اتفاق مسدود شدن دهانه خور بـساتينبه علت عبور جاده ساحلي از روي آن اسـت کـه باعـث مختـلشدن سيکل جزرومدي در اين خور شده است. ضـيايي نـژاد وهمکاران (۶) نيز مسدود شدن خور بساتين را تهديـدي بـزرگ معرفي کرد ه اند که مي توانـد تأييدکننـده ايـن نتـايج نيـز باشـد.
غلظت هاي کم فلزات سنگين در رويشگاه ملگنزه بهعلـت ايـنبود که اين منطقه به دور از فعاليت هاي مشهود توسعه مي باشـد.
ولي با اين وجـود غلظـت بعـضي از فلـزات بـه ويـژه نيکـل وواناديوم در اين رويشگاه نيز بالا بود. از آنجايي که وانـاديوم در بسياري از مطالعات مانند ظهيري (۷)، زارع مـايوان و همکـاران(۴) و دانه کار و همکاران (۲)، بهعنوان شاخص آلـودگي نفتـيمطرح است، بنابراين غلظت بالاي نيکل و واناديوم بـه احتمـالزيـاد بـه نـ شتهـا و ريـزش هـاي پيوسـته نفـت در آب هـاي خليجفارس نسبت داده مي شود. طبق نتايج عبـدالهي مـامودان و همکاران (۸) نيز بيشترين غلظت فلز کادميوم در خور بساتين باميزان ۳۶/۱ ميکروگرم بر گرم مشاهده شد که مشابه يافتـه هـاي پژوهش حاضر است. علاوه بر کادميوم، فلز نيکل نيز در مطالعهعبدالهي مـامودان و همکـاران (۸) بـالاترين ميـزان را در خـوربساتين داشت که اين نتيجه نيز مـشابه نتيجـه پـژوهش حاضـرمي باشد.
همان طورکه در بخش نتايج ذکر شـد ميـانگين هـاي غلظـتفلــزات کــادميوم، وانــاديوم و نيکــل در رســوبات ســطحي رويشگاه هاي مانگرو استان بوشهر اختلاف معني داري نداشـت.
جدول ۴ ميانگين غلظت فلـزات سـنگين در رسـوبات مـانگرو
۲۱

شکل ۲. مقايسه ميانگين غلظت فلزات سنگين در رويشگاه هاي مانگرو استان بوشهر
۲۲
جدول۴. مقايسه ميانگين غلظت فلزات سنگين رسوبات سطحي (1-(µg g جنگل هاي مانگرو در استان بوشهر با ساير مطالعات و برخي استانداردهاي موجود
Zn V Pb Ni Cu Cd Fe Al
۲۴۳ – ۱۰۰ – ۶۱ – – – استراليا۱۹
۵۱/۲۴ – ۱۲/۲۸ ۷/۴۴ ۷/۰۶ ۰/۱۸۱ – – سنگاپور۱۰
۱۲۰/۲۳ – ۳۰/۹۸ ۱۱/۶۵ ۳۲ ۰/۲۶۶ – – سنگاپور۱۰
۱۰۵ – ۷۸/۲ ۲۷/۳ ۵۶/۳ ۱۰ ۹۸۲۵ – پاناما۱۱
۱۴/۷ – ۳۴/۵ ۱۰۲ ۸/۴ ۷/۳ ۳۲۲۵ – کاستاريکا۱۵
۱۷۶/۶ – ۶۷/۷ ۳۳/۴ ۷۱/۴ ۰/۵۹ – – چين۲۳
۱۳۹ – ۵۰ ۳۷/۴ ۴۴ ۰/۳۳ – – چين۲۹
– ۱۱۹ ۳۹ ۱۳۳ – ۳/۵ – – ايران۷
– – ۴۹/۰۶ ۵۹ ۴۷/۶۴ ۱/۳۶ – – ايران۸
۱۵۰ – ۶۰ – ۳۵ ۰/۵ – – استاندارد اوليه چين۹
۳۵۰ – ۱۳۰ – ۱۰۰ ۱/۵ – – استاندارد ثانويه چين۹
۱۲۴ – ۳۰/۲ ۱۵/۹ ۱۸/۷ /۶۸ استاندارد اوليه آژانس محيط زيست امريکا۲۷

۲۷۱ – ۱۱۲ ۴۲/۸ ۱۰۸ ۴/۲۱ – – استاندارد ثانويه آژانس محيطزيست امريکا۲۷
۱۸۱/۴۶ ۳۱۱/۳۳ ۹۴/۸ ۶۴/۱۴ ۴۶/۰۴ ۱/۷۲ ۳۰۷۳۶/۷۲ ۱۴۵۱۱/۸۹ مطالعه حاضر
– به معني در دسترس نبودن داده است
مناطق ديگر و برخي استانداردهاي موجود ارا يه شده است. فلـز آلومينيوم و آهن استانداردي نداشته زيرا ايـن فلـزات در بيـشترمطالعات بهعنوان فلـزات شـاخص زمينـي بـه کـار رفتـه اسـت(۷،۱۸،۲۴و۲۵). غلظت کـادميوم در ايـن مطالعـه از بـسياري ازمطالعات گذشـته بيـشتر اسـت (۸،۱۰،۲۳ و ۲۹)، امـا در برخـي مطالعات غلظـت بـالاتر کـادميوم نـسبت بـه غلظـت هـاي ايـنپژوهش را ارايه شده است (۷،۱۱و۱۴).
مقايسه غلظت کادميوم بـا اسـتانداردهاي موجـود نـشان داد
(به دليل نداشتن استاندارد روشـن در کـشور طبـق اسـتاندارهايمعتبر جهاني اظهار نظر شده است ) که کـادميوم در جنگـل هـايمانگرو استان بوشهر نيز از ميزان بحراني برخـوردار اسـت و ازاس تانداردهاي اولي ه و ثانوي ه چ ين (۹) ب الاتر ب وده ول ي از استاندارد ثانويه سازمان حفاظـت محـيط زيـست آمريکـا کمتـراست. غلظت مـس در مطالعـه حاضـر از بـسياري از مطالعـاتمشابه در ساير نقاط دنيا بيشتر اسـت (۱۰،۱۵و۲۹)، ولـي نتـايجتحقيقات (۸،۱۱و۲۳ )، ميزان بالاتري را نسبت به نتايج به دسـتآمـده در ايـن مطالع ه ارايـه دادنـد. مقاي سه غلظـت مـس ب ا استانداردهاي رسوبات سازمان حفاظت محيط زيست آمريکـا وچين نشان داد که غلظت مس در اين مطالعه از اسـتاندارد اوليـهسازمان حفاظت محيط زيـست آمريکـا و چـين بـالاتر ولـي ازاستاندارد ثانويه آنها پايين تر اسـت. ايـن موضـوع چنـين نـشانمي دهد که هرچند غلظت مس در اين مطالعه بالا سـت ولـي بـهحد اضطراري نرسيده است. نيکل در جنگلهاي مانگرو اسـتانبوشهر از چند مطالعه بالاتر است (۷و۱۵) و از بيـشتر مطالعـاتمشابه انجام شـده کمتـر اسـت (۸،۱۰،۱۱،۲۳و۲۹). مقايـسه بـااستاندارد سازمان حفاظت از محيط زيست امريکا نشان داد کـه
۲۳
غلظت نيکل از استاندارد اوليه و ثانويه مذکور بـالاتر اسـت کـهتأييدکننده وضعيت بحراني اين فلز مـي باشـد . همـان طورکـه درجدول ۴ ديده مي شود، تنها مطالعه اي در استراليا ميزان بـالاترياز غلظت سرب را ارايه داده است (۱۹) و در ساير مطالعات اينميزان کمتري از غلظت سرب در مطالعه جاري را نشان مي دهـد (۷،۸،۱۰،۱۱،۱۵و۲۳). با مقايسه غلظت سرب بـا اسـتانداردهايموجود مـشخص شـد کـه سـرب از اسـتاندارد اوليـه سـازمانحفاظت محيط زيست امريکا و چين بالاتر بوده و از اسـتانداردثانويه آنها پايين تر است که اين نـشاندهنـده بـالا بـودن سـربدرمنطقه مي باشد ولي به حد اضطرار نرسيده است . فلز سـنگينروي در جنگل هـاي مـانگرو اسـتان بوشـهر نيـز از بـسياري ازمطالعات انجام شده در ساير نقاط دنيا بيشتر اسـت. در مقايـسهاين فلز با استانداردها مشخص مي شود که غلظت فلـز روي بـهميزان قابل توجهي بالاتر از استانداردهاي اوليه سازمان حفاظـت

منابع مورد استفاده
محيط زيست امريکا و چين مي باشد ولي از ميزان استانداردهايثانويه آنها اندکي کمتر است (۹ و ۲۷). بنابراين طبق استاندارهايحاضر فلز روي در جنگل هاي مـانگرو بوشـهر از ميـزان بـسياربالايي برخوردار بوده و در وضعيت هشدار قرار دارد.

سپاسگزاری
از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نف تي ايران بهخـاطرحمايت و پشتيباني مالي اين تحقيق تشکر مي شود. از آزمايشگاهخاک شناسي دکتر حبيبي دانشکده منابع طبيعـي دانـشگاه تهـرانبه خاطر آناليز نمونه هاي رسوب تشکر مي شـود . و هـم چنـين ازاستادان گروه شيلات و محيط زيست دانشگاه تهـران بـهخـاطرمساعدت هاي علمي آنها تشکر مي شود.
۱. دانهکار، ا .، ا . هاشمي، ب. محمودي و ن. حميدي . ۱۳۸۵. طرح مديريت و توسعه جنگل هاي استان هرمزگان. اداره کل منابع طبيعـياستان هرمزگان، بندرعباس. ص۲۱۰
۲. دانهکار، ا . و ع. ماشينچيان . ۲۰۰۴. طرح پژوهشي مناسب ترين شيوه احيأ جنگل هاي مانگرو ايران، آسيب ديده از جنگ خليج فارس.
معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، ص ۱۰۱
۳. داوري، ع. و ا. دانه کار. ۱۳۸۸. تحليلي بر عملکرد زيستگاهي مانگرو براي موجودات خشکي و دريايي. مجموعـه مقـالات سـومينکنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشگاه تهران-خرداد ۱۳۸۸، ص ۱۹۹
۴. زارع مايوان، ح.، ع . اسماعيلي ., ا. چرجابی., ا. توسلی., م. وهديان و ع . صلاحي. ۱۳۷۸. اندازه گيري آلودگي هـاي ناشـي از آتـشسوزي چاههاي نفت كويت در خاك هاي مناطق جنوب ايران. پژوهش و سازندگي۴۳، صفحات ۹۰-۹۲.
۵. ضيايي نژاد، س.،ه. ضيايي نژاد و س .گل مهدي . ۱۳۸۷. شناسايي عوامل تهديدکننده گونه هاي آبزي و زيستگاه هاي حساس سـاحليدر خليج نايبند حاصل از فعاليت هاي انساني . مجموعه مقالات دومين کنفرانس ملي محيط زيست دريا، صنعت و توسعه پايـدار.
منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي. اسفند ۱۳۸۷، ص ۳۶۰
۶. ضيايي نژاد، س.، ه . ضيايي نژاد و س . گل مهدي. ۱۳۸۷. شناسايي عوامل تهديدکننـده گونـههـاي آبـزي و زيـستگاه هـاي حـساسساحلي در خليج نايبند حاصل از فعاليت هاي انساني . مجموعه مقالات دومين کنفرانس ملي محيط زيست دريا، صنعت و توسعهپايدار. منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي. اسفند ۱۳۸۷، ص ۳۶۰
۷. ظهيري، ي . ۱۳۷۶. بررسي غلظت و منشأ عناصر سنگين در رسوبات بخش مرکزي خليج فارس. پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسـيمحيط زيست، دانشکده محيط زيست، دانشگاه تهران.
۲۴
۸. عبدالهي مامودان، س.،م. زارع دوست، ز. رئوفي و ا. فقيري . ۱۳۸۷. بررسـي فلـزات سـنگين (کـادميوم، نيکـل، سـرب و مـس۹ در رسوبات س طحي خليج نايبند. مجموعه مقالات دومين کنفرانس ملي محيط زيست دريا، صـنعت و توسـعه پايـدار. منطقـه ويـژه
اقتصادي پتروشيمي، صفحه ۳۸۳
.9 CSBTS (China State Bureau of Quality and Technical Supervision). 2002. The People’s Republic of China National Standards GB 18668-2002. Marine Sediment Quality. p10.
.01 Cuong, D.T., S. Bayen, O.Wurl, K. Subramanian, K.K.S. Wong, N. Sivasothi and G.PH. Obbard. 2005. Heavy metal contamination in mangrove habitats of Singapore. Marine Pollution Bulletin 50: 1713–1744.
.11 Defew, L. H., Mair, J. M., Guzman, H. M. 2005. An assessment of metal contamination in mangrove sediments and leaves from Punta Mala Bay, Pacific Panama. Marine Pollution Bulletin 50 : 547–552
.21 FAO, 2004. The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). FAO, Rome.
.31 Gilbert, A.J and R. Janssen. 1998. Use of environmental functions to communicate the values of a mangrove ecosystem under different management regimes. Ecological Economics 25: 323-346.
.41 Guevara, R., A. Rizzo and R. Sanchez . 2005. Heavy metal inputs in northern Patagonia lakes from short sediment core analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 265(3): 481–493.
.51 Guzman, H.M. and C.E. Jimenez. 1992. Contamination of coral reefs by heavy metals along the Caribbean coast of Central America (Costa Rica and Panama). Marine Pollution Bulletin 24: 554–561.
.61 Hoff, R. 2002. Oil Spills in Mangroves. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA Ocean Service, Office of Response and Restoration, 70pp
.71 Irabien, M. J. and F. Velasco . 1999. Heavy metals in Oka Rive sediments (Urdaibai National Biosphere Reserve,
Loring, DH. 1991. Normalisation of heavy-metal data from estuarine and coastal sediments. Northern Spain): Lithogenic and anthropogenic effects. Environmental Geology 37: 54–63 ICES Journal of
.81
Marine Science` 48:101-115.
.91 MacFarlane, G.R., A. Pulkownik and M.D. Burchett. 2003. Accumulation and distribution of heavy metals in the grey mangrove, Avicennia marina (Forsk.) Vierh: Biological indication potential. Environmental Pollution 123:139–151.
.02 Macintosh, D. J. and E.C.Ashton . 2002. A Review of Mangrove Biodiversity Conservation and Management. Final
Report. Centre for Tropical Ecosystems Research (Center Aarhus). 71pp
.12 Nagelkerken, I., S.J.M. Blaber, S. Bouillon, P. Green, M. Haywood, L.G. Kirton, J.-O. Meynecke, J. Pawlik, H.M. Penrose, A. Sasekumar and P.J. Somerfield. 2008. The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. Aquatic Botany 89: 155–185.
.22 Naylor, R.L., R.J. Goldburg, J.H. Primavera, N. Kautsky, M.C.M. Beveridge, J. Clay, C. Folke, J. Lubchenco, H. Moony and M. Troell. 2000. Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature 405: 1017–1024.
.32 Ruilian, Y., Y. Xing, Z.Yuanhui, H. Gongren and T. Xianglin. 2008. Heavy metal pollution in intertidal sediments from Quanzhou Bay, China. Journal of Environmental Sciences 20: 664–669
.42 Schropp, S.J., F.G. Lewis, H.L. Windom, J.D. Ryan, F.D.Calder and L.C. Burney. Interpretation of metal concentrations in estuarine sediment of Florida using aluminum as a reference element. Estuarine 13 227-235.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.52 Shine, J.P., R.V. Ika and T.E. Ford. 1995. Multivariate statistical examination of spatial and temporal pattern of heavy metal contamination in New Bedford Harbour marine sediments. Environmental Science and Technology 29:1781-1788.
.62 Tam, N.F.Y. and Y.S.Wong. 1995. Mangrove soils as sinks for waste waterborne pollutants. Hydro Biology 295: 231-242.
.72 USEPA-Region II, USACE-New York District, USDOE-BNL. 1999. Fast Track Dredged Material Decontamination Demonstration for the Port of New York and New Jersey. In: Report to Congress on the Water Resources and Development Acts of 1990 (Section 412), 1992 (Section 405C) and 1996 (Section 226). EPA 000-0-99000, .82 Wang, F. and J.S. Chen. 2000. Relation of sediment characteristics to trace metal concentration: a statistical study. Water Resource 34:694–698.
.92 Zhang, L. P., Y. Xin, F. Huan,Y.H. Jing, T. Ouyang and X.T. Yu. 2007. Heavy metal contamination in western Xiamen Bay sediments and its vicinity, China. Marin Pollution Bulletin 54: 974–982.


دیدگاهتان را بنویسید