در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

n

H

e

[2] Sheldon  ()[3]
S
که در این رابطههاn تعداد افراد ،P نسبت تعداد یـک گونـه بـهکل گونهها و S تعداد گونه است.
با توجه به نرمال نبودن دادههـا از آزمـون هـاي ناپارامتریـک استفاده شد. براي مقایسه فراوانـی و زيتـوده جانـداران بـزرگخاکزي در عمـق هـاي مختلـف از آزمـون Willcoxon اسـتفاده گردیــد (28). بــراي یــافتن تفــاوت در پوشــش درختــی ودرختچهاي براساس ویژگیهاي مورد بررسی آنهـا آنـالیزDCA (Detrended Correspondence Analysis) انجـام شـد. جهـت مقایســه فراوانــی و تنــوع جانــداران بــزرگ خــاکزي در ز یــرپوش شه اي تفکی ک ش ده ب راس اس آن الیز DCA از آزم ونکروسکال- والیس (معادل ناپارامتري آنالیز واریانس یـک طرفـه )استفاده گردید (28). همچنین از همبستگی اسپیرمن، (رابطـه 4)جهت بررسی همبستگی جانداران بزرگ خاکزي با ویژگیهـايمورد بررسی پوشش درختی و درختچهاي استفاده شد (5).
64370663396

rs  1 (6 2di2 n)[4]
n
در ایــن رابطــه n تعــداد مشــاهده، d تفــاوت رتبــههــاوrs ضریب همبستگی اسپیرمن است.
بهجز آنالیز چند متغیره که در نـرم افـزارCANACO نسـخه DCA 4.5 انجام گرفت. دیگـر آنالیرهـاي آمـاري بـا اسـتفاده ازنرمافزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
نتایج
نت ایج نشــان داد کــه بــیش از 90 درصــد فراوانــی و زيتــودهجانداران بزرگ خاکزي در لایه بالایی خاك مورد مطالعه یعنـیعمق 10-0 سانتیمتري خاك قرار داشت و فراوانـی و زيتـوده جانداران بزرگ خاکزي در عمق بیشتر از 10 سانتیمتـر در ایـنجنگلها بسیار کم بـود . بـه طـوري کـه فراوانـی و زيتـوده کـلجانداران بزرگ خاکزي بههمراه فراوانی و زيتوده هر دو گـروهبندپایان و کرمخاکی در عمق 10-0 سانتیمتر بیشـتر از 25-10سانتیمتر بود (جـدول 1). ایـن جانـداران شـامل خرخـاکی هـا،مورچــههــا، عنکبــوتهــا ،پادمــان، صــدپاها و سوســکهــابودند.
باتوجه به کم بودن جانداران بزرگ خاکزي در عمق 25-10
** معنی دار در سطح 1 درصد
سانتیمتر همبستگی جانداران بزرگ خاکزي فقـط در عمـق اولخاك با ویژگیهاي مورد بررسی پوشش درختـی ارزیـابی شـد.
جدول 1. مقایسه جانداران بزرگ خاکزي (میانگین و اشتباه معیار درون پرانتز) در دو عمق خاك

فراوانی
)
تعداد

در

پلات
(
زي
توده
)
پلات
گرم

در

(

فراوانی

)

تعداد

در


دیدگاهتان را بنویسید