گیاهی

پوشش

مکانی

الگوي

فعالیت

چهل

آبخیز

در
مدیریتی

هاي

چاي

تراس

،
بندي
جنگل
،
اگروفارستري
،
باغ

احداث

رودخانه
کاري

حاشیه

درختی

جوامع

احیاء
،

جنگل

اتصال
شاخص

شاخص

تراکم
حاشیه

شاخص
گیاهی

پوشش

مساحت

وزنی

لکه
شاخص

میانگین

وزنی

پوشش

اندازه
گیاهی

شاخص
هسته

کل

مساحت

جوامع

و
خشکزي

گیاهی

شرایط
جوامع

حاشیه

رودخانه
درختی

جوامع

درختی

نسبت

شاخص
حاشیه

رودخانه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گیاهی

پوشش

مکانی


دیدگاهتان را بنویسید