پوشش گیاهی در 168 نقطـه منطقـه مـورد مطالعـه در اواخـراردیبهشت تا اوایـل خـرداد مـاه سـالهـاي 1383 و 1388 بـاروش تصادفی، نمونه برداري و سپس درصد پوشـش گیـاهیاندازه گیري شد. شایان ذکر است کـه درصـد پوشـش گیـاهیبراي سال 1383 از دادههاي طـرح بررسـی امکـان اسـتفاده از داده هاي ماهواره NOAA براي کنترل فصل چرا اسـتفاده شـد(1).

فاکتور هاي محیطی و دادههاي بارش براي تعیین میزان تأثیر فاکتورهاي محیطی بر درصد پوشـشگیاهی در منطقه مورد مطالعه، نقشههاي فاکتورهاي محیطـیتهیه شد. ابتدا نقشه توپوگرافی رقومی با مقیاس 1:25000 از منطقه مورد مطالعه تهیه شد. سپس نقشههاي ارتفاع از سـطحدریا (DEM)، شـیب (Slope) و جهـت شـیب (Aspect) بـایک سیستم هم آهنگ جغرافیایی با استفاده از نرم افزار (Arc Gis) تهیه گردید. داده هاي بارندگی ماهانه 08 ایستگاه بـارانسنجی و سینوپتیک بـا طـول دوره آمـاري81 سـاله از سـال1371-1388 مطالعه و نقشه ها و آمار بارندگی ماهانـه تولیـدگردید. داده هـاي اقلیمـی مـورد اسـتفاده مربـوط بـه اسـتان اصفهان ،اسـتان چهارمحـال بختیـاري و اسـتان کهگیلویـه وبویراحمد میباشد.

شکل 1. موقعیت منطقه مورد مطالعه
تعیین سال خشک و تر
براي تعیین سالهاي خشـک و تـر دوره مطالعـاتی از روش بـارشاستاندارد شده ( (Standard Precipitation Index :SPI استفاده شـدو با استفاده از 3 مقیاس زمانی 6، 9 و 21 ماهه وضعیت خشکسـالیو ت رسالی ایستگاههاي مورد مطالعه بررسی شد. بـراي محاسـبه SPI ماهانه و یا هر مقیاس زمانی دلخواه دیگر برازنده تـرین تـابع توزیـع احتمال بر داده هاي مورد نظـر بـرازش و احتمـال هـر مقـدار بـارش محاسبه و سپس به تابع توزیع نرمال استاندارد انتقال داده شد (71).

داده هاي مورد استفاده
در این پژوهش از تصـاویر مـاهوارهاي IRS اسـتفاده شـده کـهتصاویر ب هصورت بر نامهریزي شده تهیـه شـد و در جـدول(1) مشخصات این تصاویر آورده شده است.
جهت تصحیح هندسـی ابتـدا تصـویر AWiFSبـه نقشـه ي توپوگرافی 1:25000 با استفاده از 100 نقطـه کنتـرل زمینـی بـامختصات UTM تطبیـق داده شـد. RMSeحاصـل از تصـحیحهندسی این تصویر 32/0 پیکسل برآورد گردید. سـپس تصـویرWiFS به تصویر AWiFS ثبـت داده شـد وRMSe حاصـله ازتصحیح هندسی این تصویر 33/0 پیکسل برآورد گردید. پس از تص حیح هندس ی ان دازه پیکس ل تص اویر AWiFS ب همنظ ور یکسان سازي اندازه پ یکسلها در مرحله مقایسه بعد از طبقه بندي ب هاندازه پیکسل هايWiFS تغییر اندازه داده شد و بـه 188 متـرتبدیل شدند. پس از انجـام تصـحیح هندسـی و یکسـانسـازيانـدازه پیکسـل تص اویر مـورد مطالعـه ش اخصهـاي مختلف ی
۲۹

چون SAVI ،TVI ،NDVI از ترکیب باند هاي مختلف بـراي دوس ال حاص ل ش د. ای ن ش اخص ه ا ش امل ان واع مختلف ی از فرمول هاست که بر روي تک باندهاي دو سال اعمـال گردیـد ونقشه هاي جدیدي ساخته شد و بـهعنـوان لایـههـاي اطلاعـاتیمنظور گردید. ه مچنین اطلاعات باندهاي NIR و RED هـر دوتصویر بهعنوان متغیر مستقل تهیه شد. سپس با استفاده از نقشـهتوپوگرافی منطقه مورد مطالعـه بـا مقیـاس 1:50000 و رقـومی کردن آن، نقشههاي ارتفاع از سطح دریا (DEM) شیب (Slope) و جهتهاي جغرافیایی (Aspect) تهیه و بـهعنـوان فاکتورهـايمحیطی مورد نیاز در دو سال، وارد سیستم اطلاعات جغرافیـاییگردید.

پردازش و آنالیز داده ها
نح وه اس تفاده از رگرس یون چن د متغی ره در گ زینش بهت رین متغیر هاي مستقلی که قادر به توجیه و بیان متغیـر وابسـته مـوردمطالعه می باشند در شکل (2) بیان شده است.
چون هدف مطالعه بررسی تغییرات درصـد پوشـش گیـاهیمراتع میباشد، به این خاطر پس از تهیه نقشه کاربري اراضی بـاانجام روش طبقهبندي مجـدد بـر روي نقشـه کـاربري اراضـیمنطقه مورد مطالعه نقشه درصد پوشش گیـاهی مراتـع بـه طـورجداگانه از سایر کـاربريهـا جـدا شـد و بـه بررسـی تغییـراتپوشش گیـاهی مراتـع پرداختـه شـد. بـه منظـور تفسـیر بهتـر وراحت تر نقشه پوشش گیاهی مراتع سعی شد طبق هبندي مناسبی بر روي نقشه ها انجام شود براي انجام این طبقه بندي و تفکیـکطبقات از یکدیگر از روش تفکیک تـاري کمـک گرفتـه شـد و۳۰

جدول 1 خصوصیات تصاویر ماهوارهاي مورد استفاده
قدرت تفکیک مکانی (متر) تعدادباند طیفی گذر ردیف تاریخ سکو سنجنده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شمسی میلادي 188 2 56 181 1383/2/30 2004/5/20 IRS_1D WiFS
60 4 56 181 1388/3/1 2009/5/22 IRS_P6 AWiFS
حدود آستانه متفاوتی مورد آزمایش قرار گرفت و جهت تعیـیندقت نقشه تولید شده، روش کـراس ولیدیشـن (روش ارزیـابیمتوالی) استفاده شد. بدین منظور از آمار برداشـت شـده میـدانیدر 100 سایت مجزا از سـایتهـاي صـد وشصـت و هشـتگانـهاصلی استفاده گردید. سپس محلهاي آنهـا روي نقشـه پوشـشگیاهی تولید شده مشخص و با عملیات کراسینگ اعداد مربـوطبه این نقاط از روي نقشه استخراج شد. سپس آمار بهدست آمده از نمونهبرداري صحرایی با اعداد مربوط به همان نقاط در نقشه تولیدي مقایسه شد. این مقایسه با برازش خط مستقیم بـین ایـندو مجموعـه از دادههـا ص ورت گرفـت و ضـریب تبی ین (2R) حاصله بهعنوان دقت نقشه تولید شده منظور گردید.

نتایج
نتایج حاصل از تعیین سال خشک و تر طی بررسی آمار 81 ساله نش ان دادک ه س اله اي1377، 1378، 1379، 1386 و 1388 در طبقه سال هاي خشک و سال هاي 1371، 1372 ،1373 و 1383در طبقه سالهاي تـر و مـابقی سـالهـاي دوره مطالعـاتی در طبقـهسال هاي نرمال قرار میگیرد. در این تحقیق بهخاطر عـدم وجـودتصاویر ماهواره اي براي تمام سال هـا از سـال 1388 بـا متوسـطبارندگی 3/265 میلی متر بهعنوان سال خشـک و سـال 1383 بـامتوسط بارندگی 7/487 میلیمتر به عنوان سال تر استفاده شد.

تجزیه رگرسیون گام به گام
مشخصات آماري مدل انتخاب شـده، مـدل هـاي شـماره1 و 2 بـــراي ســـال هـــاي 1383 و 1388 در جـــدول (2) و نتـــایج

اعمال

ضرایب

رگرسیونی

در

متغیر

هاي

مستقل

و

برآورد

پارامتر

مورد

مطالعه

رگرسیونی

استفاده

با

معادله
تشکیل

ازمتغیر

هاي
شده

گزینش

1
X
1
ß
+
2
X
2
£
+..+

y=ß

ا
نتخاب

بهترین

مدل

با
توجه
به

R
2
adj

بالاتر

متغیر
وابسته
Y
)
(

مستقل

متغیرهاي
متعامد
(
X
1
,X
2
….X
i
)

گزینش

متغیر
روش
انتخاب

ثابت
هاي

Forward, Backward,
(

Stepwise)

متغیر

تعیین

کنار

هاي

مستقل

گزینش

شده

و

شده
گذاشته

حالات

همه

ممکن

براي
)
مدل

هاي

مختلف
(

ارائه

مدل

با

مختلف

هاي
ضرایب

R
2
adj

متفاوت


دیدگاهتان را بنویسید