عالي ۱۰/۲۵ ۶۵/۸ ۱۲ Astragalus cyclophyllon
عالي ۸ ۵۹/۵۶ ۱۷/۵ Astragalus podolobus
ارتفاع برداشت شده آن، انـدازه گ يـري شـد و سـپس در داخـلپاکت مخصوص خود قرار گرفت در دماي ۶۵ درجه سانتيگراد به مدت ۴۸ ساعت در آون خشک شد و وزن مـاده خشـک بـاترازوي دقيق توزين شد.
در تيمار شاهد ماده خشک و ارتفاع اندا مهاي اهو يي هنگام برداشتنهايي اندازه گيري شد، براي دو تيمار ديگر (برداشت متوسط و زياد)، ماده خشک و ارتفاع بخشهاي اهو يي شامل ماده خشک کل و ارتفاع کل مجموع برداشت ها به اضافه ماده خشک و ارتفاع آخرين برداشت بود(تجمعي). تجزيه و تحليل آماري داده ها با روش تحليل واريانس دوطرفه مدل خطي عمومي با نرم افزار اس پي اس اس انجام شد. آناليز بر روي لتو يد ماده خشک و ارتفاع اندام هاي اهو يي بر روي چهار گونه مورد مطالعه صورت گرفت.

نتايج
نتايج تجزيه واريانس گونه، سطح برداشت و اثر متقابل گونه و سطح برداشت بر توليد ماده خشک و ارتفاع اندام هاي اهو يي گياهان در (جدول ۲) نشان داده شده است.

لتو يد ماده خشک و ارتفاع اندام هاي هوايي گونه ها
نتايج حاصل از تجزيه داده ها نشان داد که توليد مـاده خشـک وارتفاع انـدام هـا ي هـوا يي در بـ ين چهـار گونـه داراي اخـتلافمعني داري در سطح يک درصد است(جدول ۲). معني دار بـودناختلاف توليد ماده خشک و ارتفاع اندام هاي اهو يي، علوفه مبين اختلاف پتانسيل توليد اندام هاي اهو يي، بين چهار گونـه اسـت.
بيشترين توليد ماده خشک مربوط به گونه يونجه با ۶۶/۲۲ گرم در پايه و بقيـ ه بـه ترت يـ ب Astragalus caragana (۹۴/۶ گـــرم در پايـــه)، A. podolobus (۳۹/۴ گـــرم در پايـــه) و A. cyclophyllon (۸۵/۳ گرم در پايه) در اولـ ين سـال رو يـ ش است و مقايسه ميانگين ها بهروش دانکن براي لتو يد ماده خشک بيانگر۳ گروه مي باشد(شکل ۱).
در اين مطالعه بين دو گونه A. cyclophyllon و A. podolobus در توليد ماده خشک اندام هاي اهو يي از لحاظ آماري اخـتلافمعني داري در سطح يک درصد مشاهده نشد(شکل ۱).
يونجه با ارتفـاع (برداشـت شـده تجمعـي ) ۴۵/۱۹۳ سـانت يمتر داراي ارتفاع برداشت شده بالاتري نسبت به سـا ير گونـه هـا وبقيه به ترتيب Astragalus caragana (۱۹/۵۵ سـانت يمتر)، .A
podolobus (۰۸/۵۲ سـانت يمتـر ) و A. cyclophyllon (۶۷/۱۳ سانتيمتر) در اولين سال رويش بود. مقايسه ميانگين ها بهروش دانکن براي ارتفاع برداشت شده نيز ۳ کلاس ارتفاعي را بـرا ي گونه هاي مورد مطالعه نشان داد. اختلاف ارتفاع اندام هاي هـواييدو گونه A. caragana و A. podolobus در سـطح يـ ک درصـدمعني دار نبود(شکل ۱).

جدول ۲. جدول تجزيه واريانس براي توليد ماده خشک و ارتفاع برداشت شده اندام هاي هوايي
متغيرهاي وابسته
908307-272298

F

ه
ج
در

ي
د
ا
آز

ع
منب

∗∗
∗∗
ه
ن
گو

F

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ه

ج

در

ي

د


دیدگاهتان را بنویسید