منطقه مورد مطالعه
حوضه گرگانرود تقریبا نیمه جنوبی استان گلستان را پوشش می دهد. مساحت منطقه مورد مطالعه 82/ 13066 کیلومتر مربع است که بیش از نیمی از کل استان (48/20125 کیلومترمربع) را تشکیل می دهد. این منطقه در بین عرضهاي جغرافیایی “54 ’35 ˚36 تا “37 ’47 ˚37 شمالی و طولهاي جغرافیایی
“59 ’59 ˚53 تا “36 ’28 ˚56 شرقی قرار دارد. آبراهه یا
رودخانه اصلی آن به نام گرگانرود از ارتفاعات گلی داغ و کور داغ و قلعه ماران و ارتفاعات یک تکالان و دست شاه در جنوب کله سر سرچشمه گرفته و پس از الحاق شاخ ههایی به آن در نزدیکی روستاي چاپاقلی به دریاي خزر می ریزد (1).

نرمافزارهای مورد استفاده
نرمافزارهاي سیستم اطلاعات جغرافیایی همچون Idrisi، ArcView3.2 ،ArcMap و مدل L-THIA براي آمادهسازي نقشهها و فرآیند مدلسازي، نرمافزار Google Earth جهت بررسی صحت نقشههاي کاربري، نرمافزار Erdas، بهمنظور موزاییک کردن تصاویر ماهواره براي ایجاد نقشه تراکم پوشش گیاهی NDVI در حوضه آبخیز مطالعاتی.
۴۵
مدل L-THIA نسبت به سایر مدلهاي آلودگی غیرنقطهاي از مزایاي زیادي از قبیل سهولت دسترسی، استفاده آسان و تعداد کم وروديها برخوردار است. وروديهاي لازم براي این مدل عبارتند از: نقشه کاربري، نقشه خاكشناسی (گروههاي هیدرولوژیکی خاك)، فایل متنی بارندگی سیسال گذشته و فایل متنی cn-table.
اصلاحات فایل متنی cn-table مشابه راهنماي TR-55 (13) انجام شد. مدل L-THIA محاسبه آلودگی غیرنقطهاي را بر اساس حجم رواناب و همچنین پارامتري تحت عنوان EMC یا میانگین غلظت در یک واقعه بارندگی انجام میدهد. EMC بهعنوان کل اجزاي سازنده حجم تخلیه شده تقسیم بر کل حجم رواناب تعریف میشود که براي هر کاربري جداگانه محاسبه میشود. بانک اطلاعاتی نقشههاي کاربري و نقشه گروههاي هیدرولوژیکی خاك مطابق راهنماي استفاده از مدل L-THIA تغییر یافت (2).
مدلسازي در این تحقیق شامل سه مرحلـه اسـت : مرحلـه اول بررسی تغییرات کاربري و میزان آلودگی غیرنقطـه اي در سـال هـاي 1984 و 2010. مرحلــه دوم پیــدا کــردن نــواحی بحرانــی (زیــر حوضههاي منطقه). مرحلـه سـوم ارائـه مـدل مکـان یـابی اراضـی کشاورزي بهعنوان یک BMP در جهت کاهش آلودگی غیر نقطهاي (شکل 1).
ابتدا مساحت کاربريها در دو سال مذکور مقایسه شد. سپس با استفاده از دو نقشه کاربري سالهاي 1984 و 2010 مدل L-THIA اجرا شد و نتایج مقایسه شد. در مرحله دوم براي شناسایی مناطق بحرانی در حوضه مطالعاتی، نقشه کاربري کنونی به زیرحوضهها تقسیم شد و براي هر یک از هفت زیرحوضه، مدل L-THIA بهطور جداگانهاي اجرا شد. زیرحوضهاي که بیشترین میزان آلودگی غیرنقطهاي را توسط این مدل نشان داد زیرحوضه بحرانی شناخته شد. شکل 2 در ادامه نشاندهنده نقشه زیرحوضه- هاي منطقه مطالعاتی است. در مرحله سوم، براي ایجاد نقشه کاربري مناسب، یک مدل حرفی تعریف شد. مدل حرفی پیشنهادي براي یافتن اراضی مناسب کشاورزي، بهصورت زیر است:
فاصله تا رودخانه بین 100 تا 10000 متر

۴۶
فاصله تا جاده 100 تا 15000 متر فاصله تا مناطق مسکونی 500 تا 35000 متر
حتیالامکان جزء اراضی جنگلی نباشد (بهمنظور جلوگیري از جنگلتراشی).
شیب منطقه 0 تا 12 درصد
از آنجا که گروههاي هیدرولوژیکی خاك منطقه، C و D است مناطقی با خاك C در اولویت است زیرا نسبت به گروه D فرسایشپذیري کمتري دارد.
مکانیابی کشاورزي منطقه به شیوه MCE یا ارزیابی چندمعیاره و بهروش ترکیب خطی وزندار یا WLC در نرم افزار Idrisi صورت گرفت. براي انجام این روش تعدادي لایه بهعنوان محدودیت و تعدادي لایه بهعنوان فاکتور تهیه شد و در نهایت به روش AHP وزندهی لازم براي فاکتورها صورت گرفت. محدودیتها بهصورت نقشههاي بولین (در این نوع نقشهها ارزشها بهصورت 0 و 1 نشان داده میشوند) تهیه شد و فاکتورها به مقیاس پیوسته مطلوبیت از صفر تا 255 (حداکثر مطلوبیت) استاندارد شدند. با توجه به مدل حرفی پیشنهادي، شش فاکتور و چهار محدودیت تهیه شد که فاکتورها شامل نقشه شیب، نقشه خاكشناسی و نقشههاي فاصله از سه عارضه مناطق مسکونی، جاده و رودخانه (بهصورت جداگانه) و همچنین نقشه تراکم پوشش گیاهی (با استفاده از تصاویر ماهواره landsat سال 2010) و محدودیتها شامل نقشههاي نوار حاشیه (Buffer) براي سه عارضه مناطق مسکونی، جاده و رودخانه هر کدام بهصورت جداگانه (نوار حاشیه و عارضه مورد نظر با ارزش صفر و بقیه منطقه با ارزش یک) و نقشه بولین جنگل و مراتع (جنگل و مراتع با ارزش صفر و سایر بخشهاي منطقه با ارزش یک) است. سپس وزندهی به شیوه AHP یا فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد.
وزنهاي تعریف شده در جدول 1آمده است.
در نقشه حاصل از MCE، ارزشهـا بـهصـورت بایـت اسـت.
بهمنظور تفسیر راحتتر، به مناطق با کیفیت بالاتر براي کشـاورزي ارزش یــک و بــه ســایر منــاطق ارزش صــفر داده شــد. در ایــن

شکل ۱. مراحل مدلسازی آلودگی غيرنقطهای در محيط GIS

شکل ۲. نقشه زيرحوضههای حوضه آبخيز گرگانرود

جدول1. وزنهاي تعریف شده براي هر یک از لایهها
خاک جاده مناطق مسکونی جنگل رودخانه شيب
۱ شيب
۱ ۱/۲ رودخانه
1 ۱/۴ ۱/۵ جنگل
۱ ۲ ۱/۳ ۱/۴ مناطق مسکونی
۱ ۲ ۳ ۱/۲ ۱/۳ جاده
۱ ۱ ۲ ۳ ۱/۲ ۱/۳ خاک

۴۷
جدول 2. مقایسه مساحت کاربريها در دو سال 1984 و 2010
مساحت در سال ۲۰۱۰ (هکتار) مساحت در سال ۱۹۸۴ (هکتار) نام کاربری
15487/59 5237/87 مناطق مسکونی
331883/04 485264/76 جنگل
630737/19 516908/52 کشاورزی
185558/02 159107/61 مرتع
23522/26 23506/93 باير
11430/24 9666/07 جاده
5487/18 5416/98 رودخانه
مطالعه، مطابق نظر کارشناسی به ارزش 140 به بالا ارزش یک و به ارزشهاي 140 به پایین ارزش صفر داده شد. با بهدست آمدن لکههاي مناسب کشاورزي، مناطقی که در حال حاضر به کاربري کشاورزي اختصاص یافته اما توان لازم را دارا نیست به مرتع تغییر یافت. به این ترتیب نقشه کاربري مناسب ایجاد شد و در مرحله بعد نقشه کاربري پیشنهادي و نقشه کاربري کنونی بهطور جداگانه در مدل L-THIA قرار داده شد ونتایج آلودگی ناشی از هر یک بهدست آمد و در انتها با یکدیگر قیاس شد.

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر تغییر کاربري بر میزان آلودگی غیر نقطهاي آب حوضه گرگانرود و در نهایت ارائه یک مدل بهینه براي مکانیابی کاربري کشاورزي است. مقایسه مساحت کاربريها در سالهاي 1984 و 2010 نشاندهنده افزایش بیرویه اراضی کشاورزي، مناطق مسکونی و جادهها و کاهش کاربري جنگلی در بین سالهاي مذکور است (جدول 2) جدول 3 نیز مقایسه بین حجم رواناب سالهاي 1984 و 2010 (نتیجه حاصل از مدل L-THIA) را نشان میدهد. حجم رواناب در طی این سالها 8/30537213 متر مکعب، در کل حوضه افزایش یافته است. بهعبارتی دیگر، حجم رواناب کل از 33/342 متر مکعب در هکتار در سال 1984 به 50/367 متر مکعب در هکتار در سال 2010 افزایش یافته است که با عنایت به افزایش کاربري کشاورزي کاملا منطقی است.
۴۸
در جدول 4 نیز مقایسهاي بین آلایندههاي محاسبه شده توسط مدل L-THIA براي سالهاي 1984 و 2010 صورت گرفته است که حاکی از افزایش آلودگی در این سالها است.
با محاسبه آلودگی غیرنقطهاي توسط مدل L-THIA در هفت زیرحوضه اصلی منطقه، زیرحوضه هفت به¬عنوان منطقه بحرانی شناخته میشود (جدول5). در این زیرحوضه کاربري غالب، کشاورزي است.
BMP پیشنهادي در این تحقیق مدل حرفی ارائه شده براي مکانیابی کشاورزي است. در مدل حرفی، براي رودخانه نوار حاشیه ایجاد شد تا انتقال آلایندههاي ناشی از کشاورزي و رواناب کشاورزي به آب به حداقل ممکن، برسد. مناطق مسکونی و جادهها بیشترین پتانسیل ایجاد آلودگی را بهدلیل تردد وسایل نقلیه و وجود سطوح آسفالت دارند که این مسئله میتواند در تشدید اثر آلودگی غیرنقطهاي نقش داشته باشد. بنابراین براي لایههاي جادهها و مناطق مسکونی نیز بافر ایجاد شد. حداکثر فاصله تعریف شده براي هر یک از لایههاي رودخانه، مناطق مسکونی و جادهها نیز بهدلیل قابلیت دسترسی مردم است. در این مدل براي اراضی جنگلی ارزش صفر درنظرگرفته شد. از آنجا که مناطق جنگلی در کاهش حجم رواناب ناشی از بارندگی نقش بهسزایی را ایفا میکنند جلوگیري از کاهش مساحت این کاربري (جلوگیري از جنگلتراشی) میتواند باعث کاهش آلودگی غیرنقطهاي شود. شیب کم (صفر تا دوازده) و همچنین الویت گروه هیدرولوژیکی C نسبت به گروه هیدرولوژیکی D خاك نیز
جدول 3. مقایسه حجم رواناب در مساحت کل هر کاربري در سالهاي 1984 و 2010
حجم رواناب (۳M) سال ۲۰۱۰ حجم رواناب (۳M) سال ۱۹۸۴ کاربری
۷۹۴۸۵۹۵۹/۷ ۱۱۵۰۵۴۵۱۳/۹ جنگل
۴۸۰۹۶۸۲۱/۵۴ ۴۱۰۱۶۵۶۲/۱ علفزار/ مرتع
۳۰۳۷۷۳۰۷۲/۷ ۲۵۰۵۰۵۸۱۱/۱ کشاورزی
۱۶۳۵۳۸۷/۰۲ ۱۵۳۲۵۳۱/۱۲ آب
۶۸۵۴۴۳۴/۳۵ ۵۰۹۷۳۲۴/۳۲ جادهها
۵۹۷۱۶۲۷/۵۴ ۲۰۷۱۹۰۷/۷۱ مناطق مسکونی
۴۴۵۸۱۵۸۶۴ M) در
رواناب (۳۲/۴۱۵۲۷۸۶۵۰
حجم کل کل حوضه
سالهاي 1984 و 2010
جدول 4. مقایسه آلایندههاي آب در نرخ آلاينده در سال ۱۹۸۴ (Kg/ha) نرخ آلاينده در سال ۲۰۱۰ (Kg/ha) آلاينده
۰/۴۴۶ ۰/۳۸۶ نيترات
۰/۳۳۳ ۰/۲۷۸ فسفر
۰/۰۵۵ ۰/۰۵۰ روی
۰/۰۰۳۶ ۰/۰۰۳۴ کادميوم
۰/۰۳۳ ۰/۰۳۰ کروم
۱/۳۳ ۱/۲۱ BOD

جدول 5. مقایسه آلودگی نیتروژن زیرحوضههاي حوضه آبخیز گرگانرود
ميزان آلودگی غيرنقطهای (برحسب نيتروژن کل kg/ha ) نام زير حوضه
1/19 زيرحوضه يک
0/87 زيرحوضه دو
1/01 زيرحوضه سه
1/18 زيرحوضه چهار
0/99 زيرحوضه پنج
0/14 زيرحوضه شش
2/13 زيرحوضه هفت

جدول 6. مقایسه مساحت دو کاربري کشاورزي و مرتع در کاربري کنونی و پیشنهادي
مساحت (ha) کاربری پيشنهادی مساحت (ha) کاربری کنونی کاربری
۱۹۱۳۰۳/۳۷ ۶۳۰۷۳۷/۱۹ کشاورزی
۶۲۸۸۵۵/۹۷ ۱۸۵۵۵۸/۰۲ مرتع/علفزار
۴۹
جدول 7. مقایسه حجم رواناب در کاربري کنونی و در کاربري پیشنهادي
حجم رواناب (۳M) با کاربری پيشنهادی حجم رواناب (۳M) با کاربری کنونی کاربری ۷۹۳۹۷۱۵۶/۹ ۷۹۴۸۵۹۵۹/۷ جنگل

۱۹۳۵۳۶۴۴۰/۷ ۴۸۰۹۵۳۸۲/۸ علفزار/ مرتع
۸۵۷۹۳۳۶۶/۶ ۳۰۳۷۷۳۰۷۲/۷ کشاورزی
۷۵۷۷۳۱۰/۹ ۶۸۵۴۴۳۴/۴ جاده
۶۲۹۲۲۹۹/۳ ۵۹۷۱۶۲۷/۵ مناطق مسکونی
۳۷۴۳۵۱۲۹۹/۲ ۴۴۵۸۱۵۸۶۴/۱ ) در کل حوضه حجم کل رواناب (۳M

جدول 8 . مقایسه آلایندهها بین کاربري کنونی و کاربري پیشنهادي
نرخ آلاينده در کاربری پيشنهادی (Kg/ha) نرخ آلاينده در کاربری حاضر (Kg/ha) آلاينده
۰/۲۱ ۰/۵ نيترات
۰/۱۰۱ ۰/۳۳ فسفر
۰/۰۰۳ ۰/۰۰۶ روی
۰/۰۰۳۰ ۰/۰۰۳۶ کادميوم
۰/۰۲۴ ۰/۰۳۳ کروم
۰/۶۶ ۱/۳۳ BOD

بهمنظور کاهش فرسایشپذیري است. فرسایش یکی از دلایل اصلی آلودگی غیرنقطهاي است.
در جدول 6 مقایسهاي بین دو کاربري کشاورزي و مرتع و علفزار در کاربري پیشنهادي (حاصل مدل حرفی تعریف شده) و کاربري حاضر انجام شده است که تفاوت قابل توجهی را نشان میدهد.
با اجراي مدل L-THIA براي کاربري کنونی و کاربري پیشنهادي و مقایسه نتایج، کاهش شدیدي در حجم رواناب، میزان نیتروژن و BOD و سایر آلایندهها مشاهده شد ( جدولهاي 7 و 8).
میزان نیتروژن موجود در رواناب از 26/3 میلیگرم بر لیتر در کاربري کنونی به 58/1 میلیگرم در لیتر در کاربري پیشنهادي و اکسیژن خواهی بیولوژیکی یا BOD آب نیز از 61/3 به 13/2 میلی-گرم در لیتر رسید. سایر آلایندهها نیز کاهش را نشان دادند. از آنجا که بعضی از آلایندهها به میزان کمی در رواناب مشاهده میشوند برحسب کیلوگرم بر هکتار در جدول 8 محاسبه شدهاند. نقشههاي آلودگی غیرنقطهاي حاصل از مدل L-THIA براي کاربري کنونی و کاربري پیشنهادي در شکل 3 و 4 نشان داده شده است.
با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی چند معیاره (MCE) این ۵۰
فرضیه که “مکان مناسب براي کشاورزي با کاربري کنونی تفاوت دارد.” تایید میشود. بهعبارتی مساحت کاربري کشاورزي بر مبناي ارزیابی چند معیاره، بسیار کمتر از مساحت اراضی کشاورزي در کاربري کنونی است. مطابق جدول 6 اراضی کشاورزي از 19/630737 هکتار در کاربري کنونی به 37/191303 هکتار در کاربري پیشنهادي میرسد که کاهشی در حدود 82/439433 هکتار را نشان میدهد.این ارقام نشان می دهد که کشاورزي صورت گرفته در منطقه بهصورت کاملاً غیراصولی بوده است و باعث ایجاد مشکلات و معضلات محیط زیستی فراوانی از جمله آلودگی غیرنقطهاي آب شده است. در ادامه، پیشنهادهایی بهصورت پژوهشی و اجرایی به منظور کاهش این اثرات مخرب محیط زیستی ارائه شده است:
مطالعه انواع دیگر بهترین شیوههاي مدیریت (BMP) و تعیین اثرات آنها بر آلودگی آب در حوضه آبخیز گرگانرود.
مطالعه و بررسی در مورد کارایی سایر مدلهاي آلودگی غیرنقطهاي.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ایجاد نوار حاشیهاي ضربهگیر در اطراف رودخانهها بهمنظور تهنشینى مواد مغذى و رسوبات در این مناطق و جلوگیرى
شکل 4. نقشه آلودگی غیرنقطهاي کا

از ورودشان به آب.
ایجاد مناطق حاشیهاي ضربهگیر نزدیک مناطق مسکونی و جادهها، براى جلوگیرى از ورود مواد مغذى به داخل آب.
جلوگیري از گسترش بیرویه اراضی کشاورزي.
جلوگیري از جنگلتراشی و حفاظت بیشتر از جنگلها و
1078986-3058438شکل 3. نقشه آلودگی غیرنقطهاي حوضه آبخیز گرگانرود در سال 2010

ربري پیشنهادي حوضه آبخیز گرگانرود
مراتع.
در صورت امکـان تبـدیل اراضـی کشـاورزي بـه علفـزار و اشتغال کشاورزان به فعالیتهایی دیگر.
لازم بهذکر است که تبـدیل اراضـی کشـاورزي بـه مرتـع وتشویق کشاورزان به سایر مشاغل، معضـلات زیـادي از جملـه
۵۱
مقاومت کشاورزان را به همراه خواهد داشت که در ایـن زمینـهباید مطالعات زیادي از جمله مطالعـات اجتمـاعی و مطالعـاتمحیط زیستی انجام شود ضمن اینکه با آگاهی دادن به مردم از خود مردم بومی منطقه نیز همفکـري هـاي لازم صـورت گیـرد.
براي این منظور، لازم است تا نشستهاي زیـادي بـین مـردم ومسئولین صورت گیرد تا مردم راحتتر متقاعد شوند و بتواننـدبه مسئولین اعتماد کنند.

نتيجهگيری
در مطالعه حاضر، مقایسه بین مساحت کاربريها در سالهاي 1980 و 2010 و محاسبه آلودگی غیرنقطهاي هر یک از کاربريها توسط مدل L-THIA نشاندهنده روند افزایشی مساحت کاربري کشاورزي و افزایش بیرویه آلودگی غیرنقطهاي در سالهاي مذکور بود ضمن اینکه کاهش اراضی جنگلی نیز حاکی از جنگلتراشی بهمنظور ایجاد اراضی بیشتر کشاورزي بود. محاسبه آلودگی غیرنقطهاي هر یک از زیرحوضهها در سال 2010 زیرحوضه هفت را بهعنوان زیرحوضه بحرانی نشان داد که البته کاربري غالب این زیرحوضه نیز کشاورزي است.
مکانیابی اراضی کشاورزي. بهوسیله ارزیـابی چنـد معیـاره

مناب ع مورد استفاده
(MCE)، بهعنوان یک BMP در منطقه مطالعاتی کـاهش زیـادي در میزان آلودگی غیرنقطهاي را نشان داد و فرضیه کاهش میـزان آلودگی در آبهـاي حوضـه آبخیـز گرگـانرود بـه سـبب تغییـر کاربري تایید شد. فعالیتهاي کشاورزي بهصورت کنترل شـده میتواند از میزان آلودگی غیرنقطهاي آب بکاهد. ضمن ایـن کـه حفظ جنگلها نیز از یک سـو موجـب کـاه ش میـزان آلـودگی غیرنقطهاي و در نتیجه حفظ اکوسیستمهاي آبی و از سوي دیگر باعث ایجاد زیستگاهی براي بسیاري از گونهها میشود. بنابراین بهکارگیري بهترین شیوههاي مدیریت (BMP) جهت رسیدن بـه اهدافی از قبیل حفاظت از اکوسیستمهاي آبی و جنگلی و تامین نیازهایی چون آب آشامیدنی سالم، ضروري است اما همانطور که در بخش نتایج نیز آمده است، بهمنظـور موفقیـت بیشـتر درتمامی این مباحث مـدیریتی لازم اسـت مـردم بـومی منطقـه وعقاید آنها در نظر گرفته شود.
این پژوهش نیز مانند سایر مطالعات پیشین، مزیت مدل-سازي آلودگی غیرنقطهاي در پیشبینی این نوع آلودگی و سودمندي اجراي بهترین شیوههاي مدیریت BMP را نشان داد.

معاونت برنامهریزي استانداري گلستان، وزارت کشور. 1386. طرح مدیریت و پایش محیط زیستی رودخانه گرگانرود. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.
EPA. 2005. L-HTIA NPS. Available from: United States Environmental Protection Agency (EPA). http://www.ecn.purdue.edu/runoff/. Site visited on 04.02.11.
Esen, E. and O. Uslu. 2008. Assessment of the effects of agricultural practices on non-point source pollution for a coastal watershed: A case study Nif Watershed, Turkey. Ocean and Coastal Management 51: 601-611.
Lee, C. S., C. H. Chang, C. G. Wen and S. P. Chang. 2010. Comprehensive nonpoint source pollution models for a free-range chicken farm in a rural watershed in Taiwan. Agriculture, Ecosystems and Environment 139: 23–32 . 5. Loague, K. and D. L. Corwin. 2005. Point and nonpoint source pollution. Encyclopedia of Hydrological Sciences: 1427-1439.
Luo, B., J. B. Li, G. H. Huang and H. L. Li. 2006. A simulation-based interval two-stage stochastic model for agricultural nonpoint source pollution control through land retirement. Science of the Total Environment 361: 38– 56.
Mostaghimi, S., S.W. Park, R. A. Cooke and S.Y. Wang. 1997. Assessment of management alternatives on a small agricultural watershed. Elsevier Science 31(8): 1867-1878.
O’Geen, A. T., R. Budd, J. Gan, J. J. Maynard, S. J. Parikh and R. A. Dahlgren. 2010. Mitigating nonpoint source pollution in agriculture with constructed and Restored Wetlands. Advances in Agronomy 108(10): 1-76.
Rao, N. S., Z. M. Easton, E .M. Schneiderman, M .S. Zion, D .R. Lee and T. S. Steenhuis. 2009. Modelling ۵۲
watershed-scale effectiveness of agricultural best management practices to reduce phosphorus loading. Journal of Environmental Management 90: 1385-1395.
Shrestha, S., M. Babel, A. D. Gupta and F. Kazama. 2005. Evaluation of annualized agricultural nonpoint source model for a watershed in the Siwalik Hills of Nepal. Environmental Modelling & Software 21: 961-975.
Tang, Z., B. A. Engel, B. C. Pijanowski and K. J. Lim. 2005. Forecasting land use change and its environmental impact at a watershed scale. Journal of Environmental Management 76: 35–45.
Tian, Y., Z. Huage and W. Xiao. 2010. Reductions in non-point source pollution through different management practices for an agricultural watershed in the three Gorges Resesrvoir Area. Journal of Environmental Sciences 22(2): 184-191.
13.USDA. 1986. Urban Hydrology for small watersheds. www.cpesc.org/reference/tr55.pdf . Site visited on 09.04.12.
14.Vowell, J. L. 2001. Using stream bioassessment to monitor best management practice effectiveness. Forest Ecology and Management 143: 237-244.
Walton, R. S. and H. M. Hunter. 2009. Isolating the water quality response of multiple land use from stream monitoring data through model calibration. Journal of Hydrology 378: 29-45.
Wang, L., J. Wei, Y. Huang, G. Wang and E. Maqsood. 2011. Urban nonpoint source pollution buildup and washoff models for simulating storm runoff quality in the Los Angeles County. Environmental Pollution 159: 1932-1940.


دیدگاهتان را بنویسید