[m / rp2i  Nm L 2 r /prn]104
براي بررس ي دقت نتايج به دست آمده از برآوردکننـده بـاچلر ازمجذور م يانگين مربعات خطا (RMSE) (رابطه ۶) اسـتفاده شـدکه در مطالعه کارايي روشهاي فاصلهاي به کار رفته است (۲۴).
علاوه بر دقت، معيار صحت (رابطه ۷) نيز محاسبه شد تا امکانبررسي نتا يج با دو معيار متفاوت فـراهم گـردد. معيـ ار صـحت(Accuracy) نيز در مطالعات قبلي براي بررس ي نتا يج حاصل از روش نزديک ترين فرد به کار رفته است (۸).
507494-129803

RMSE  e2 2 [۶] Accuracy  e 100 [۷]
در اين رابطهها،e تراکم برآورد شده و تراکم واقعي منطقهاست. براي بررس ي معنـيداري اخـتلاف بـين تعـداد در هکتـاربه دست آمده از روش نزديکترين فرد با مقدار واقعي آن در هر
متر بود وrp فاصله نقطـه نمونـه بـرداري تـا نزديـک تـرين فـرد کدام از تودههاي مورد مطالعه، از آزمـونt جفتـ ي اسـتفاده شـداست. پـراش تعـداد در هکتـار برآوردکننـدهبـاچلر از رابطـه ۴ (رابطه ۸) (۳).
20421671882

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

محاسبه شد (۳۳).  e
t  Vare [۸] Var   N2 2 /[ N 1 2 N 2] [۴]

۸۶

r
p

r

p

rn

r
p

r
n

r


دیدگاهتان را بنویسید