الف

ب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

براي انجام اين پژوهش بخشي از جنگل هاي زاگرس در اسـتانکهگيلويه و بويراحمد درفاصله ۲ کيلـومتري جنـوب شهرسـتانياسوج انتخاب شد (شکل ۱). اين محدوده پوشـيده از درختـانشاخه زاد بلوط ايراني (Quercus brantii var. persica) اسـتکه به صورت خـالص پراکنـده شـده انـد . مختـصات جغرافيـاييمنطقه مـورد مطالعـه ‘۳۷ °۵۱ طـول شـرقي و ‘۳۷ °۳۰ عـرضشمالي مي باشد. براساس منحنـي آمبروترميـک ايـستگاه ياسـوج،حدود ۸۲ درصد بارندگي در نيمه دوم سال اتفاق مي افتد که تأثير به سزايي در تشکيل جنگل هاي تنک با تـاج پوشـش کـم داشـتهاست. ارتفـاع منطقـه از سـطح دريـا حـدود ۱۸۸۰ متـر، متوسـطبارندگي ساليانه ۹/۴۰۲ ميلـيمتـر، ميـانگين دمـاي سـاليانه ۶/۲۴ درجه سانتي گراد و طول مدت خشکي پـنج مـاه در سـال اسـت.
بنابراين اين منطقه به لحاظ اقليمي، نيمه مرطوب است (۱ و ۳).
از آنجايي که بررسي روابط بومشناختی بين درختـان بايـد در محدودهاي همگن صورت گيـرد (۱۳)، بـا توجـه بـه نقـشههـايويژگي هاي فيزيوگرافيک منطقه، يک محدوده با مساحت ۹ هکتارانتخاب شد که از جنبه هاي فيزيوگرافيک (شيب، جهت و ارتفاع) و نوع خاک يکسان بود. در چنين شرايطي تنها عامل تأثيرگذار بـرموقعيت مکاني درختان، روابط متقابل آنها با يکديگر است (۲۰).

نقشه درختان بلوط ايراني
موقعيت مکاني هر يک از درختان بلوط ايراني در منطقـه مـوردمطالعه از طريق روش اندازه گيري فاصله و آزيموت و با استفادهاز متر ليزري و قطب نماي سونتو ثبت شد. سپس با اسـتفاده ازاطلاعــات مــذکور نقــشه نقطــهاي (Point map) درختــان اندازهگيري شده تهيـه گرديـد. دسترسـي بـه ايـن نقـشه بـرايمحاسبه شاخص هاي نزديک ترين همسايه ضروري است.

روش کار
G(r) شاخص
يکي از مهم ترين و پرکاربردترين شاخص هـاي مطالعـه الگـوي
۱۷
مکاني،G(r) است که به آن تابع توزيع فاصله تا نزديک تـ رين همسايه نيز مي گويند (۲۰). اين شاخص اطلاعات ارزشـمنديدر مورد تغييرات در الگـوي نقطـه اي ارائـه مـي کنـد . در ايـنشـاخص توزيـع احتمـال تجمعـي فاصـله از هـر درخـت تـا نزديک ترين درخت به آن برآورد مي گردد (۹ و ۱۰). براي رفعاثر حاشيه اي در اين شاخص از روشHanisch اسـتفاده شـدکه به عنوان مناسب ترين روش در بين روش هاي موجود است(۱۹).
G(r)  1 exp(b r )d d [۱]
در رابطه ۱،λ تراکم درختان، bd مساحت دايره اي که در آن فاصلههر درخت تا نزديک ترين همسايه اندازه گيري شده وrd فاصله هردرخت تا نزديکترين همسايهاش (برحسب متر) است.

F(r) شاخص
يکي د يگر از شاخص هايي که براساس نزديک تـرين همـسايه طراحي شده،F(r) است کـه تـابع توزيـ ع فاصـله هـر نقطـهتصادفي تا نزديک ترين درخت به آن است. در ايـ ن شـاخصتوزيع احتمال تجمعي فاصله از هر نقطه تـصادفي در منطقـهمورد مطالعه تا نزديک تـرين درخـت بـه آن بـرآورد مـي گـردد (۱۰). از آنجا يي که اين شاخص به فـضاهاي خـالي بـين نقـاطحساس است در برخـي منـابع بـه آن تـابع فـضاي خـالي نيـ ز مي گويند. براي محاسبه اين شاخص از رابطه ۲ استفاده مي شـود(۵).
F(r)  1 exp(b r )d d [۲]
در رابطه ۲،λ تراکم درختـان،bd مـساحت دايـرهاي کـه در آنفاصله هر نقطه تصادفي تا نزديک ترين همسايه اندازهگيري شدهوrd فاصله هـر نقطـه کـه بـهطـور تـصادفي انتخـاب شـده تـانزديک ترين درخت به آن (برحسب متر) است.

J(r) شاخص
با توجه به دو شاخصG(r) و F(r)، شاخصي طراحي شده کـهبه آنJ(r) گويند . در اين شاخص، فاصله مشاهده شـده از يـک۱۸
نقطه تصادفي تا نزديک ترين درخت به آن (که با شـاخصF(r) محاسبه مي گردد) با فاصله مشاهده شده از هر درخت در جامعهمورد بررسي تا نزديک ترين درخت همسايهاش (که با شـاخصG(r) محاسبه مي گردد) مورد مقايسه قرار مي گيرد. براي محاسبه اين شاخص از رابطه ۳ استفاده مي شود (۱۴).
23165271006

J(r)11G(r)F(r) [۳]
در رابطه ۳،G(r) تابع توزيع فاصـله تـا نزديـک تـرين همـسايه(رابطـه ۱) و F(r) تـابع توزيـع فاصـله هـر نقطـه تـصادفي تـا نزديک ترين درخت (رابطه ۲) است.

آزمون آماري
براي بررسي صحت نتايج حاصل از شاخص هايF(r) ،G(r) وJ(r) از آزمون آماري مونت کارلو استفاده شد. براي اين منظـوربا استفاده از ۱۹۹ بار تکرار يک محدوده تصادفي تعيين شد کـهالگوي مکاني درختـان و در نتيجـه روابـط بـوم شـناختی آنهـا بـايکديگر براساس مقايسه روند نمودار هر يـک از شـاخصهـا بـا محدوده مذکور مورد بررسي قرار گرفت (۲۰).

شاخص تابع تراکم نزديک ترين همسايه (GF(r)) اين شاخص، تراکم نزديک ترين همسايه را در يک محـدوده بـامساحت هاي متغيير محاسبه کرده و به صورت يک نمودار حاويخطوط ميزان رسم مي کند. هدف از محاسبه اين شاخص نحـوهتوزيع فضاهاي خالي يا مناطق متراکم و تنک در يـک محـدودهمعين است . بـراي محاسـبه ايـن شـاخص از رابطـه ۴ اسـتفادهمي شود (۱۱).
69113854763

[۴] GF(r)  sqrt((na1) sum(j)e(i, j)) در رابطـه ۴، a مـساحت محـدوده کـه متغييـر بـوده و حـداکثرمساحت آن، به بزرگي مساحت مـورد مطالعـه اسـت،n تعـدادنقاط (درختان)،e(i,j) تصحيح حاشـيهاي همگـن بـراي شـکلمربع (شکل منطقه مورد مطالعه) (۱۳) و r فاصله از نقطـه مـوردبررسي (برحسب متر) است.

شاخص کلارک- ايوانس (CE)
يکي د يگر از شاخص هاي نزد يک ترين همسا يه، شاخ ص کـلارک- ايوانس است . در اين شاخص متوسـط فاصـله هـر درخـت تـانزديک ترين همسا يه اش با متوسط فاصله تا نزديک تـرين همـسايه در يک توز يع تصادف ي مقا يسه م ي شود. براي محاسبه اين شاخصاز رابطه ۵ استفاده مي گردد (۶ و۱۳).
433578-12434


دیدگاهتان را بنویسید