“ريوگران” در بخش مرکزی نيومکزيکو را رتبه بندی کنند. تمايل به پرداخت سالانه خانوار برای بازسازی کامل رودخانه به ميزان۶/۱۵۶ دلار و يا ۲۱/۹ دلار به ازای هر مايـل (۶/۱ کيلـومتر) از رودخانه به دست آمد.
بهطور کلی مطالعات انجام شده قبلـی در کـشور عمـدتاﹰ بـاروش دوگانه تک بعدی و سپس دوبعدی بوده و از روش هـایجديد مانند روش يک و نيم بعدی استفاده نشده است. به دليـلمشاهده ناسازگاري بين پيشنهاد مياني و پيشنهاد كمتـر در روش دوبعدی و در نتيجه احتمال شـكل گـرفتن انتظـارات هزينـه اي نادرست و تصور ورود به چانه زني، در اين تحقيق از روش يک و نيم بعدی استفاده شده است.
درياچه دايمي »ولشت« واقع در شمال غربي شهر مـرزن آبـاد در شهرستان چالوس به عنوان مهم ترين درياچه منطقه بوده که از جاذبههاي گردشـگري غـرب اسـتان مازنـدران اسـت . درياچـهولشت واقع در روستاي سما بخـش كلاردشـت بـا وسـعتي درحدود چهل هكتـار مهـ متـرين و زيبـاترين درياچـه شهرسـتان چالوس و يكي از درياچههای آب شيرين ايران است. طول اين درياچــه ۶۵۰ متــر و عــرض آن ۳۰۰ متــر و عمــق آن نيــز درگودترين نقطه در حدود ۳۰ متر است. آب درياچه بـسيار زلالبوده و براي ماهيگيري، شنا و قايقراني مناسب ميباشد. فاصـلهدرياچه با جاده چالوس بـه مـرزن آبـاد در حـ دود ۱۴ كيلـومتراست. شکل ۱ موقعيـت مکـانی درياچـه ولـشت در شهرسـتانچالوس را نشان م یدهد.
هـدف ايـن مطالعـه بـرآورد تمايـل بـه پرداخـت سـاکنانشهرستان چالوس جهت حفاظـت از درياچـه ولـشت و تعيـينعوامل م ؤثر بـر آن بـه منظـور اسـتفاده در تـصميمگيـري هـایاقتـصادی مربـوط بـه مـديريت يکپارچـه منـابع آبـی توسـط برنامهريزان و مسئولان شهری می باشد. استفاده شکل جديدي از ارزشگذاري مشروط تحـت عنـوان روش يـك و نـيم بعـدي، تعيين تعداد نمونه با روش پيشنهادی ميـشل و کارسـون و نيـزتعيين مقادير پيشنهادی با روش بويل و بيشاپ، از نکات قابـلتوجه در اين تحقيـق بـوده کـه در گذشـته کمتـر مـورد توجـهمطالعات داخلی قرار گرفته است.
۳
روش تحقيق
روش ارزشگذاري مشروط با انتخاب دوگانـه يـک و نـيمبعدي
هنگامي كه استفادهكنندگان از منـابع مايـل باشـند تـا در مقابـلاسـتفاده از آنهـا بهـايي را پرداخـت كننـد، منـابع داراي ارزشاقتصادي هستند . اين امر حـاكي از آن اسـت كـه وقتـي منـابعكميابند، داراي ارزش اقتصادي هستند. بـر ايـن اسـاس، ارزشاقتصادي عبارت است از حداكثر مقداري كـه يـك فـرد تمايـلدارد از بقيه كالاها و خدمات صرفنظر كند تا مقداري از كـالا،خدمات و يا موقعيت خاصي را به دست آورد . واحدهاي ارزشكه براساس قابليت جانشيني كالاها تعريف ميشوند را ميتوان به دو صورت ميل به پرداخت افـراد (WTP) بـراي يـك تغييـرسودمند و يا ميل به پذيرش جبران خسارت (WTA) براي تغيير معكوس بيان كرد.
در حـالتي كـه بـازاري بـراي كالاهـا وجـود نداشـته باشـد،نميتوان ب ا استفاده از تكنيكهـاي بـازار آنهـا را ارزش گـذاري نمود. بنابراين روش ارزشگذاري مشروط عموماﹰ بهعنوان يكي از ابزارهــاي اســتاندارد و انعطــافپــذير بــراي انــدازهگيــري ارزشهاي غيرمصرفي (Non-use values) و ارزش هاي مصرفي
۴
شکل ۱. موقعيت مکانی درياچه ولشت (منبع: سالنامه آماری استان مازندران، ۱۳۹۰)

ه
چ
ا
ي
در

محل
ت
ش
ول

ه

چ

ا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ي


دیدگاهتان را بنویسید