هدف‌از‌این‌پژوهش‌تعیین‌سطح‌انگیزه‌پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌بود،‌چنانچه‌نتایج‌این‌پژوهش‌نشان‌ داد‌ اکثریت‌ دانشجویان‌ پرستاری‌ دارای‌ نمره‌ ی‌ بالاتر‌ از‌میانگین‌ داشتند،‌ این‌ یافته‌ بیان‌ م ‌یکند‌ که‌ دانشجویان‌ پرستاری‌دارای‌سطح‌بالایی‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بودند.‌در‌مطالعه‌کاووس‌پور‌)5102(،‌نوحی‌)1931(‌ونیز‌کاماریا‌)Kamariah(‌)0102(‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌سطح‌بالا‌گزارش‌شده‌است‌)12.81.01(‌که‌هم‌راستا‌با‌نتایج‌مطالعه‌حاضر‌می‌باشد.‌در‌سایر‌مطالعات‌نیز‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌در‌سطوح‌متوسط‌)22(‌متوسط‌به‌بالا‌)32.71(‌و‌در‌برخی‌نیز‌در‌سطوح‌پایین‌گزارش‌شده‌است‌)42(.‌به‌نظر‌می‌رسد‌با‌توجه‌به‌این‌که‌عوامل‌مختلفی‌می‌توانند‌بر‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌افراد‌خصوصا‌دانشجویان‌مؤثر‌باشند،‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌رشته‌های‌تحصیلی‌و‌افراد‌مختلف‌متفاوت‌می‌باشد‌)91(.
موضوع‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌و‌پرستاران‌شاغل‌ اهمیت‌ زیادی‌ دارد‌ و‌ به‌ نظر‌ م ‌یرسد‌ یکی‌ از‌ دلایلی‌ که‌

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درصد تعداد‌ متغیر
%60
%40 69
46 جنسمونثمذکر
%27/8
%72/2 32
83 سابقه‌کار‌دانشجویی‌پرستاریبلیخیر
%53/9
%46/1 62
53 ترم‌تحصیلیترم‌7ترم‌8
%100 115 جمع‌کل
جدول 1-‌فراوانی‌متغیرهای‌جمعیت‌شناختی‌در‌میان‌دانشجویان‌پرستاری‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهید‌بهشتی‌در‌سال‌1393
درصد تعداد انگیزه‌پیشرفت‌)8/20±73/68(
%21/7
%74/2 26
‌89 دانشجویان‌دارای‌نمره‌کمتر‌از‌میانگیندانشجویان‌دارای‌نمره‌مساوی‌یا‌بیشتر‌از‌میانگین
%100 115 جمع
جدول2-‌فراوانی‌مطلق‌و‌نسبی‌دانشجویان‌پرستاری‌بر‌اساس‌نمره‌انگیزه‌پیشرفت
معدل‌کل09/1±85/17 مدت‌زمان‌کار‌دانشجویی
26/6±4/65 سابقه‌اشتغال‌به‌کار‌دانشجویی متغیر
r=0.52
P<0.01 r=0.39
P<0.01 P<0.01 انگیزه‌پیشرفت‌8)/20±73/68(
جدول 3-‌ارتباط‌بین‌میانگین‌نمره‌انگیزه‌پیشرفت‌با‌سابقه‌اشتغال‌به‌کار‌دانشجویی‌و‌معدل‌کل‌در‌دانشجویان‌پرستاری
م ‌یتواند‌توجیه‌کننده‌میزان‌بالای‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌باشد،‌این‌مسئله‌است‌که‌بیشتر‌دانشجویان‌این‌رشته‌را‌با‌هدف‌کمک‌به‌هم‌نوع‌و‌انجام‌یک‌کار‌مفید‌انتخاب‌کرد‌هاند‌و‌همچنین‌این‌انگیزه‌نقش‌بسیار‌مهمی‌در‌انجام‌امور‌خطیر‌پرستاری‌که‌با‌بهداشت‌و‌سلامت‌افراد‌و‌جامعه‌روبرو‌است،‌دارد‌و‌همچنین‌عامل‌حفظ‌دانشجویان‌پرستاری‌در‌این‌رشته‌و‌ادامه‌تحصیل‌در‌مراتب‌علمی‌بالاتر‌و‌کسب‌موفقیت‌و‌پیشرفت‌تحصیلی‌و‌کمک‌در‌جهت‌اعتلاء‌رشته‌ی‌پرستاری‌م ‌یباشد‌)62.52(.
از‌ میان‌ عوامل‌ مختلف،‌ سه‌ متغیر‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ کار‌دانشجویی‌و‌مدت‌زمان‌آن‌و‌معدل‌کل‌دانشجویان‌با‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌در‌ارتباط‌بود.‌در‌این‌مطالعه‌دانشجویان‌دارای‌معدل‌بالاتر‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بالاتری‌برخوردار‌بودند‌که‌هم‌راستا‌با‌نتایج‌سایر‌مطالعات‌م ‌یباشد‌)32.91.81.71(.‌از‌طرفی‌دانشجویانی‌که‌معدل‌بالاتری‌دارند‌طبعاً‌خود‌را‌دارای‌خودکارآمدی‌بالاتری‌برآورد‌م ‌ینمایند‌و‌این‌اطمینان‌فرد‌به‌قابلیت‌های‌خویش،‌نقش‌مهمی‌در‌پیشرفت‌او‌خواهد‌داشت‌)72(.
یافته‌های‌این‌پژوهش‌نشان‌داد‌که‌یکی‌دیگر‌از‌عوامل‌مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌پرستاری،‌اشتغال‌به‌کار‌پرستاری‌همزمان‌با‌تحصیل‌می‌باشد،‌بطوریکه‌دانشجویان‌دارای‌سابقه‌کار‌پرستاری‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بالاتری‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌دانشجویان‌برخوردار‌بودند.‌در‌برخی‌مطالعات‌انجام‌گرفته‌نیز‌سابقه‌کار‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌مشخص‌شده‌است‌به‌طوری‌که‌والی‌)8831(‌بیان‌می‌کند،‌پرستاران‌دارای‌سابقه‌کار‌بیشتر،‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بالاتری‌نیز‌برخوردار‌می‌باشند‌28)(.علاوه‌بر‌اشتغال‌به‌کار‌پرستاری،‌میزان‌ساعت‌اشتغال‌به‌کار‌دانشجویی‌نیز‌یکی‌از‌عوامل‌مؤثر‌بر‌انگیزه‌پیشرفت‌بود‌بطوریکه‌دانشجویان‌دارای‌ساعات‌کاری‌بیشتر،‌نمره‌بالاتری‌نیز‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌بدست‌آوردند.‌با‌توجه‌به‌این‌یافته‌ها‌به‌نظر‌می‌رسد‌دانشجویانی‌که‌در‌دوران‌دانشجویی‌به‌طور‌همزمان‌مشغول‌به‌کار‌بالینی‌پرستاری‌م ‌یباشند،انگیزه‌بیشتری‌جهت‌پیشرفت‌در‌کار‌و‌کسب‌تجربه‌بالینی‌و‌به‌کارگیری‌بیشتر‌دانش‌خود‌دارند.
364712897195

یافته‌های‌مطالعه‌حاضر‌تفاوتی‌را‌در‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌دختر‌و‌پسر‌نشان‌نداد‌که‌این‌یافته‌هم‌راستا‌با‌برخی‌مطالعات‌می‌باشد‌)01(‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌برخی‌مطالعات‌جنس‌افراد‌به‌عنوان‌یک‌عامل‌مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌مطرح‌شده‌است،‌چنانچه‌تمنایی‌فر‌)0931(‌بیان‌م ‌یکند‌که‌دانشجویان‌دختر‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بیشتری‌نسبت‌به‌دانشجویان‌پسر‌برخوردار‌هستند‌)92(.‌در‌برخی‌مطالعات‌نیز‌اشاره‌شده‌است‌که‌دانشجویان‌پسر‌تمایل‌بیشتری‌جهت‌ارتقاء‌جایگاه‌حرفه‌ای‌خود‌دارند‌در‌حالیکه‌دانشجویان‌ دختر‌ تمایل‌ بیشتری‌ جهت‌ ارتقاء‌ مهارتهای‌ یادگیری‌دارند‌10)(.همچنین‌یافته‌های‌این‌پژوهش‌تفاوتی‌را‌در‌میزان‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌در‌حال‌تحصیل‌در‌ترمهای‌هفتم‌و‌هشتم‌نشان‌منابع نداد‌که‌این‌یافته‌نیز‌هم‌راستا‌با‌برخی‌مطالعات‌می‌باشد‌)01(.
نتیجه گیری

در‌این‌پژوهش‌دانشجویان‌پرستاری‌دارای‌سطح‌بالایی‌از‌انگیزه‌پیشرفت‌بودند‌و‌سه‌عامل‌سابقه‌کار‌پرستاری‌و‌مدت‌زمان‌آن‌و‌نیز‌معدل‌دانشجویان‌به‌عنوان‌عوامل‌مؤثر‌شناسایی‌شد.‌با‌توجه‌به‌اهمیت‌حرفه‌پرستاری‌و‌نقش‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌آن،‌لذا‌ایجاد،‌حفظ‌و‌ارتقاء‌سطح‌انگیزه‌پیشرفت‌دانشجویان‌پرستاری‌و‌تکمیل‌سطوح‌مهارتهای‌بالینی‌از‌اهمیت‌خاصی‌برخوردار‌می‌باشد.‌بنابراین‌مسئولان‌آموزش‌پرستاری،‌بر‌اساس‌نتایج‌این‌پژوهش‌م ‌یتوانند‌راهبردهای‌ایجاد‌و‌ارتقاء‌انگیزه‌پیشرفت‌در‌دانشجویان‌پرستاری‌را‌با‌رویکرد‌متکی‌بر‌عوامل‌مؤثر‌در‌انگیزه‌پیشرفت‌اجراء‌نمایند.‌از‌طرفی‌با‌توجه‌به‌اینکه‌این‌پژوهش‌تنها‌در‌میان‌دانشجویان‌سال‌آخر‌پرستاری‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهید‌بهشتی‌انجام‌شده‌است،‌لذا‌جهت‌تعمیم‌پذیری‌بیشتر‌یافته‌ها‌اجراء‌پژوهش‌هایی‌در‌خصوص‌انگیزه‌پیشرفت‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌آن‌به‌صورت‌مقایسه‌ای‌در‌میان‌دانشجویان‌پرستاری‌پیشنهاد‌می‌گردد.
تشکر و قدردانی

این‌ مقاله‌ حاصل‌ بخشی‌ از‌ پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد‌آموزش‌پرستاری‌می‌باشد.‌لذا‌بدینوسیله‌از‌کلیه‌مسئولین‌آموزشی‌و‌دانشجویان‌سال‌آخر‌پرستاری‌دانشکده‌پرستاری‌و‌مامایی‌شهید‌بهشتی‌)ورودی‌مهر‌و‌بهمن‌9831(‌که‌کمال‌همکاری‌را‌با‌تیم‌پژوهش‌داشتند‌تشکر‌و‌قدردانی‌می‌گردد.
1- Saif A.EducationalPsychology:Psychology of Leaning and Instruction. 7thedition,Tehran, Agah Publisher,2013.
(Persian)
2-Hooman H,Asgari AA.[Developing and standardization of achievement motivation test(AMT)].Psychological Research.2001;6(2):9-32. (Persian)
3-Urdan T,Schoenfelder E.[Classroom effects on student motivation:Goal structores,social relationships and competenc beliefs].Journal of school psychology.2006:44(5):331-349.
4-Kalantari F.[Parental Disciplinary Patterns and related Hardware Compatibility Demographic and Achievement Motivation of female students,highschool].Journal of Social Psychology.2006;1(1):54-60.(Persian)
5-Moulavi P,Roustami Kh,Fadaenaeeni A,Mohammadnia H,Rasoulzadeh B.[Effective factors in reducing the motivation in students at Ardebil university of medical sciences].JMCIRI.2007;25(1):53-58. (Persian)
6-Kaufman JC,Agars MD,Lopez-Wagnerb MC.The role of personality and motivation in predicting early college academic successin non-traditional students at a Hispanic-Serving institution.Learning and Individual Differences.2008;18(4):492-496.

7-Solemani Far O, Shabani F. [The Relation of Self-Efficacy and Achievement Motivation with Academic Adjustment of First Year Undergraduate Students of Shahid Chamran University Ahvaz].Journal of Educational Psycology Studies. 2014;10(17):83-104. (Persian)
8- McClelland D,C. [Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study].Journal of Personality and Social Psychology.1985;1: 389-392.
9-Lavasani M,Keyvanzade M,Keyvanzade G.[Educationa activities,achievement motivation,emotional intelligence].J Edu Psychol Sci.2008;37(1):99-123. (Persian)
10-Kavousipour S,Noorafshan A,Pourahmad S,Dehghani-Nazhvani A.[Achievement motivation level in students of shiraz university of medical sciences and its influential factors].J adv Med Educ prof.2015;3(1):26-32.
11-Compos-Sanchez A,Lopez-Nunez JA,Carriel V,Martin-Piedra MA,Sola T,Alaminos M.[Motivational component profiles in university students learning histology:a comparative study between genders and different health science curricula].BMC Medical Education.2014;14:46.
12-Darayi J.[Correlation burley family,social base and place control with achievement motive at student year 3 medium at year academic].Q Educ.2006;3(17):44-49.
13-Raoufi M, Sadagat K, Hanae J, Khodadi KH, Nazari M, Pouzesh SH, Asgari AR. [Effective Familial–
Individual Factors on Drop-Out of the Students of Tabriz University of Medical Sciences in Academic Year(2005-
2006)]. MJTOOMS.2007;29(4):113-115. (Persian)
14- Jodat S, Farajzadeh Z, Saadatjoo S. A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand in 2013. modern care j. 2014; 10 (4) :296-304. (Persian)
15-Talebpoor A,Nori A,Molavi H.[The effect cognitive instruction on stay seat,achievement motive and student academic achievement Shahed].Psychology J.2003;6(1):9-21.(Persian)
16-Williams BW,Kessler HA,Williams MV.[Relationship among practice change, motivation and self-efficacy].
The Journal of continous in Health professions.2014;34(1):5-10.
17-Yousefi A,Ghassemi G,Firouznia S.[The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement in Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences].Iranian Journal of Medical Education.2009;9(1):79-84. (Persian)
18-Noohi S,Hosseini M,Rokhsarizadeh H,Saburi A,Alishiri Gh.H.[Progress Motivation among Baqiatallah University of Medical Sciences Students and Its Relationship With Academic Achievement].Iranian Journal Mil Med.2012;14(3):200-204. (Persian)
19-FeiziPour H, Farjah GH, Qaderneghad M.[The Study of The Relationship Between Memory And Achievement Motivation With Gender And Academic Achievement of Students of Urmia Medical Sciences University].Journal of Nursing & Midwifery Urmia Medical Sciences University.2012;10(2):246-254. (Persian)
20-Abbasianfard M,Bahrami H,Ahghar Gh[Relationship Between Self – efficacy With Achievement motivation in Pre-university girl students].Journal of Applied Psychology.2010;4,1(13):95 – 109. ( Persian)
21-Kamariah A.B,RohaniA.T,RahilM,HabibahE,WongS.L,AhmadFauzi M.A. [Relationship between university students achievement motivation،attitude and academic performance in Malaysia].Procedia Social and Behavioral sciences.2010;2:4906-4910.
22- Hajloo N , SobhiGharamaleki N , Emami F.[The study of relationship between job stress, creativity and achievement motivation with nurses organizational commitment].Quarterly Journal of Psychological Studies.2012;8(3):89-106. (Persian)
23-JannesarHoseinie L,Farmanbar R,Pourshaikhian M,KazemnejadLeili E.[Relationship between Nursing Students Motivation Level and Academic Achievement Based on Self Determination Theory].Journal of Research Development in Nursing & Midwifiry.2014 ;11(1):68-74. (Persian)
24-Rezakhani SD.[Evaluation of Intrinsic and Extrinsic Motivation Academic Achievement of Students in Islamic Azad University of Roodehen].Journal of Modern Thoughts in Education.2007;2(2):85-106. (Persian)
25-Abbas pour S, Hasanzedeh M.[ Motivations for the choice of the nursing course in faculty of nursing in Torbat Heidariyeh ]. Journal of Nursing & Midwifery Urmia Medical Sciences University.2008;6(2):71-74. (Persian)
26-Abbaszadeh A,Borhani F,Mohsenpour M. [Assessment of career choice trend among entrance 2007 to 2009 Kerman University of Medical Science nursing students by jobpersonality Holland’s theory]. Journal of qualitative Research in Health Sciences. 2011; 10 (2) :34-41. (Persian)
27-Saffari M,Sanaeinasab H,RashidiJahan H,Purtaghi Gh.H,Pakpour A.H.[Happiness,Self– efficacy and Academic Achievement among Students of Baqiyatallah University of Medical Sciences].Journal of Medical Education Development.2013;7(13):22-29. (Persian)
28- Vali L , Ravangard R.[Study of effective factors on nurses job motivation in Kerman University of Medical Sciences teaching hospitals in 1386].Journal of Hospital.2009;8(2):24-29. (Persian)
29-Tamannaeifar M.R,Gandomi Z.[Correlation Between achievement motivation and academic achievement in university students].Iranian quarterly of Education Strategies.2011;4(1):15 – 19. (Persian)
Factors Affecting Achievement Motivation In Nursing Students: A cross-sectional study
Mohamadi E (MSc)- Banaderakhshan H (MSc)- Borhani F (Ph.D)- Hoseinabadi-Farahani MJ (MSc).
Abstract
Introduction: Achievement motivation shows the tendency to work better, set productive working environment, overcome the problems, and compete better, and more effectively than previous achievements. On the other hand, achievement motivation is the cause of successful behavior and efforts in the nursing students as the presenters of future health services in Iran. Thus, this study aimed at determining achievement motivation level and its influential factors in nursing students at Shahid Beheshti University of medical sciences in 2014.
Methods: In this cross-sectional study, 115 of internship nursing students have been studied using the census. Data were collected using Hermans’ Achievement Motivation Questionnaire form. The descriptive, non-parametric tests and Spearman correlation coefficient was used using SPSS 16 software.
Results: Average score of achievement motivation was 86.37±20.8 which showed high levels of achievement motivation. Experience of nursing as a job and its duration (r=0.39) and total mean scores of previous semesters (r=0.52) were effective factors in increasing the Achievement Motivation (P<0.01).


دیدگاهتان را بنویسید