سازي رابطه بين متغير وابسته دوتايي و يك يا چند متغيـر
مستقل پيشبينيكننده بهكار ميرود. در اين روش بـرايتعيين ضرايب رگرسيون به جاي كمترين مـربـعـات، از
درستنمايي ماكزيمم استفاده مي شود. رگرسيون منطقـي
397563-6166793

شكل
1

نمونهبرداري

نقاط

و

مطالعه

مورد

منطقه

نقشه

شكل

1

نمونهبرداري

نقاط

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و


دیدگاهتان را بنویسید