انتخاب ارزش سرعت آموزش بسيار کوچک، باعث افزايش زمان اجرا ي شبکه ميگردد و انتخاب ارزشهاي ز يـ اد بـراي آننيز باعث دستيابي به نتايج ضعيفي م يشود. بنـابراين پيـ شنهاد شده است که ارزش سرعت يادگيري بين ۱/۰ تـا ۲/۰ انتخـابشود(۲۷). در اين مطالعـه بـا معرفـي مقـادير متفـاوت سـرعتيادگيري به شبکه در نهايت به ميزان ۱۹/۰ رسيد. تابع فعال کننده بين حاصل جمع وزن دهي شده واحدها در يـ ک لا يـ ه و مقـادير واحدهاي لا يـ ه بعـدي ارتبـاط برقـرار مـيکنـد . تانژانـت تـابعهايپربوليک به صورت زير ميباشد:

1762506-2002367

شهرستان ا
ي
ذه

شهرستان

ا

ي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ذه

شکل ۱. موقعيت شهرستان ايذه در کشور و استان

1210057-1879387

نمودار۱. مآمبروترماهيک شهرستان ايذه

γ( )c = tanh(c) =

((eecc−−e )eccاين تابع مقادير واقع ي را گرفته و آنهـا را بـه مقـاديري در بـازه (۱، ۱-) تبديل مـ يکنـد . پـارارمتر گـشتاور(Momentum rate) منجر به کاهش نوسانات ميشود. اين پارارمتر بـه شـبکه اجـازهميدهد تا علاوه بر تغييرات ش يب به تغييـ رات سـطح خطـا نيـ ز واکنش نشان دهـد و فرآينـد همپوشـاني داده هـاي آموزشـي وآزمايش سرعت ميدهد. با آزمون و خطاي اين م يزان، شـبکهاي با م يزان گشتاور ۷/۰ انتخاب شد. ميزان خطا ي قابل قبول بـراي اجراي شبکه ۰۰۱/۰ در نظر گرفته شد.

نتايج
عناصر اقل يمي مختلف ي بر روي وقوع و گسترش آتش سـوزي در عرصههاي طب يعي تأثير دارند . بهمنظور بررسـي همبـستگي بـين
۷۹
ns: معنيدار نبودن پارامتر، *: معنيدار بودن پارامتر
دادههاي اقل يمي و تعداد و سـطح آتـش سـوزي هـاي گذشـته ازآزمون همبستگ ي اسپ يرمن استفاده شد. نتايج آزمـون همبـستگي اسپيرمن بـين سـطح سـوخته شـده و متغي رهـاي اقل ي مـي مـوردبررسي در اين تحق يق نشان داده که فاکتورهـاي حـداکثر دمـا ومتوسط دما داراي همبستگ ي مثبت با سطوح سوخته دارند. نتايج اين تحق يق نشان داد که با افـزايش حـداکثر دمـا و بـه طبـع آنمتوسط دما ي مح يط سطح سـوخته شـده افـزايش يافتـه اسـت. هم چنين نتا يج اين آزمون بين تعـداد آتـش سـوزي و متغي رهـاي اقليمي مورد مطالعه نشان داد، که متغير حداکثر دما، متوسط دمـاو تعداد ساعات آفتابي داراي همبستگي مثبت و متوسط رطوبتنسبي و حداقل رطوبت نسبي داراي همبستگي منفـي بـا وقـوعآتشسوزي است يا به عبارتي هر چه حداقل و متوسط رطوبت۸۰

شکل ۲. الگوري تم يک پرسپترون- الگوريتم پرسپترون چندلايه(MLP)

سطح سوخته شده وقوع آتشسوزي *۰۲۰/۰و ۴۱۷/۰ *۰۰۰/۰و ۵۹۵/۰ متوسط دما
*۰۷۳/۰و ۱۲۶/۰ *۰۰۰/۰و ۶۰۷/۰ حداکثر دما
-۰/۲۶۰ و۰/۱۵۸ ns *۰۰۰/۰و ۳۹۵/۰- متوسط رطوبت نسبي
۰/۳۳۷ و۰/۴۶۳ ns *۰۲۸/۰و ۲۰۷/۰- حداقل رطوبت نسبي
-۰/۷۸۰ و۰/۳۳۴ ns *۰۲۴/۰و ۶۵۷/۰- حداکثر رطوبت نسبي
-۰/۶۰۸ و۰/۲۶۲ ns *۰۴۹/۰و ۲۲۴/۰ تعدا ساعات آفتابي
۰/۲۵۹ و۰/۱۵۹ ns -۰/۱۷۳ و۰/۲۲۶ ns ميزان بارندگي
۰/۲۲۷ و۰/۲۲۰ ns -۰/۲۰۶ و۰/۳۵۳ ns تعداد روزها ي دارا ي بارندگي
۰/۵۱۱ و۰/۴۵۱ ns ۲۶۷/۰و ۳۵۵/۰ تعداد روزهاي بدون بارندگي
4053842539582

جدول۱. ضرايب همبستگ ي اسپيرمن(r, P <0/05) بين متغيرهاي اقليمي و تعداد آتشسوزي و سطح سوخته شده آتشسوز
ي

پارامتر اقل

يم
ي

آتشسوز


دیدگاهتان را بنویسید