انتهـايي(Terminal nodes) ناميـده مـ يشـوند و تـشکيل يـک ساختار درختي مي دهد. در هر گره نهايي ي ک معادله رگرسـيون لجستيک برازش مي شود. در مرحله آخر مـدل آمـاري تعريـف شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار ArcGIS بـه فـضاي جغرافيـايي تعميميافته و نقشه احتمال رخداد گونه مورد نظر توليد گرديـد.
معادلات رگرسـيون لجـستيک کـه در هـر گـره نهـايي بـرازش ميشود بهصورت کلي زير است (۱۶):
Y =

[۱]
در ايـن معادلـه y احتمـال رخـداد گونـه و (۱bو ۲b،و……،bn) ضرايب مدل رگرسيون و xها متغيرهاي پيش بيني کننده (عوامل محيطي) مي باشد. براي ارزيابي پيش بيني مدل نسبت به واقعيت زمين ي از ۴۰ داده م ستقل (ش امل ۲۰ داده ح ضور و ۲۰ داده غياب) استفاده شد و جدول ماتريس خطـا(confusion matrix) تشکيل گرديد و مقاديرشاخص کاپا (k) و سـظح زيـر منحنـي پــلاتهــاي (ROC (AUC of ROC Plot بــا اســتفاده از برنامه ارزيابي مدل MEP توليد شده توسط تـركش و همکـاران تعيين شد(۲۴).

نتايج
۱. تهيه نقشه هاي محيطي
۱ .۱. توليد مدل هاي واريو گرام
با در نظر گرفتن مقدار مجـذور ميـانگين مربعـات خطـا حاصـل از آناليزهاي مدل هاي واريوگرام (خطي، کروي،گوسـي ، نمـايي ) مـدل نمايي به عنوان بهترين مدل واريوگرام انتخـاب گرديـد ( جـدول ۲). مقادير اثر قطعهاي، دامنه و سقف بهترين مـدل وايـوگرام در جـدول ۲ نشان داده شده است. با توجه به مدل واريوگرامها و نتايج جـدول
۲ متغير کربن آلي خاک داراي ساختار مکاني قوي و متغيرهـاي رس و هدايت الکتريکي داري ساختار مکاني متوسط مي باشـند شـکل ۲ به عنوان نمايندهاي از مدلهاي واريـو گـرام توليـد شـده بـراي سـه فاکتور محيطي (رس،کربن آلي، هدايت الکتريکي) ميباشد.

۱ .۲. نقشه هاي محيطي توليد شده با استفاده از روش کريجينـگ و معکوس فاصله وزني
نتايج ارزيابي روش هاي ميانيـابي مختلـف براسـاس روشهـاي اعتبارسنجي متقابـل (Cross Validation) و پارامترهـاي آمـاري (MAE ،RMSE(Root Mean Squre Erorr و MBE نـشان داد که از بين روش هاي کريجينگ (معمولي، جهـاني ، سـاده ) روش کريجينگ معمولي(Ordinary Kriging) براي رس و کربن آلـي و کريجينــگ جهــاني(Universal Kriging) بــراي هــدايت الکتريکي نسبت به سـاير روش هـا داراي کمتـرين ميـزان خطـا ست، بنابراين از اين روش هـا بـراي تهيـه نقـشه عوامـل مـورد نظر(کربن آلي، رس و هدايت الکتريکي) استفاده شد (جدول۳).
به عنوان مثال شکل ۳ چگونگي پـراکنش کـربن آلـي در منطقـه مـورد مطالعـه را نـشان مـ يدهـد. ايـن نقـشه بـهوسـيله روش کريجينگ معمولي توليد شده است.

۲. برازش مدل آماري
بهترين مدل رگرسيون لجستيک درختي (LRT) براي پيش بينـي احتمال حضور گونه گون زرد با توجه به فاکتورهاي محيطي در شکل ۴ نشان داده شده است. تقسيم اوليه دادههـا در گـرههـاي اوليه توسـط فـاکتور اقليمـي ميـانگين درجـه حـرارت روزانـه صورت گرفت. به اين ترتيب که اگـر ميـانگين درجـه حـرارت روزانه از ۳/۱۴ کوچک تر باشد وارد گره ۲ و اگر بزرگ تر باشـد وارد گره ۳ مي شود و در مرحله بعـدي اگـر فـاکتور مـذکور از ۹/۱۳ کوچک تر باشد گره ۴ و در غيـر ايـن صـورت بـه گـره ۵ منتقل مي شود. بدين ترتيب در گـره هـاي حاصـل شـده مقـدار واريانس به حـداقل رسـيده و واريـانس بـين گـره هـا حـداکثر مي باشد. براي هر يک از گره هاي انتهايي يک معادله رگرسـيون لجستيک به صورت زير محاسبه گرديد.
(۶۳/۰= احتمال رخـداد)

=Y
گره ۴
[۲]
268370168453

Y = (Exp /( 8 6198 24 118− /(EC))) (احتمال رخداد =۰/۱۹)
(1+ Exp /( 8 6198 24 118− / (EC))) ۵ گره
[۳]
237890167025

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Y = (Exp ( −35 880 0 84434/+ /(Clay))) (احتمال رخداد =۰/۱۹)
((( Exp(−35 880 0 84434/ + / (Clay+1) گره ۳ [۴] در اين معادلات:
Y: احتمال حضور گونه گون زرد، OC : درصد کربن آلي خاک، EC : ميزان هدايت الکتريکي خاک، Clay : درصد رس خاک از بين ۳۱ عامل محيطي يک پارامتر اقليمي (دما) و سـه فـاکتور خاک (کربن آلي، رس و هـدايت الکتريکـي ) وارد مـدل نهـايي گرديد (شکل۴) و با تعميم معادلة رگرسيون لجستيک و ساختار درختـي آنهـا در محـيط نـرم افـزار Arc GIS نقـشه پـيش بينـي رويشگاه گونه گون زرد با اندازه پيکسل ۹۰×۹۰ متر تهيه گرديد (شکل ۵). نتايج حاصـل از ارزيـابي مـدل بـا اسـتفاده از روش ماتريس خطا (شکل۶) نشان داد که مدل پيش بيني شده با مقدار ضريب کاپاي ۷۸/۰، داراي تطابق عـالي مـي باشـد (۲۰) و ميـزا ن
۳۱
سطح زير منحني پلات هايROC برابر ۹۳/۰، نشان دهنده تطابق خيلي خوب مدل است (۲۳). هم چنين با توجه به ماتريس خطا، صحت کلي مدل ۸۹/۰ و بهترين حد آستانه براي ترسـيم نقـشه تناسب رويشگاه به صورت حضور و عدم حضور ۳۱/۰ مي باشد.

بحث و نتيجه گيري ۳۲
جدول ۲. اجزاي مربوط به تغييرنماي (واريوگرام) خصوصيات خاک انتخاب شده براي توليد نقشه
c0/ (c+c0) آستانه(0c+c) اثر قطعه اي (0c) مدل تغييرنما پارامتر
۰/۳۴ ۰/۵۳ ۰/۱۸ نمايي هدايت الکتريکي
۰/۲۴ ۰/۵۱ ۰/۱۳ نمايي کربن آلي
۰/۳۴ ۱۵۲ ۵۲ نمايي رس

شکل
۱

.
مطالعه

مورد

منطقه

موقعيت

اصفهان

استان

در


دیدگاهتان را بنویسید