استروئید آنابولیک و دختران | بیماری

ماه نشان
سپتامبر 21, 2019 0 Comment

استروئید آنابولیک و دختران

به طور قابل توجه بیشتر از بقیه به رفتارای مضر واسه سلامتی مثل به کار گیری الکل، توتون یا داروهای غیرقانونی فعالیت جنسی زودرس یا پرخطر، حمل اسلحه، نزاع، شرب الکل ضمن رانندگی و به کار گیری روشای غیرمعمول واسه کاهش وزن (مثل به کار گیری تنقیه) روی می آوردن. آخرسر، مصرف کنندگان استروئید به طور قابل توجه بیشتر از بقیه دپرس بوده و مبادرت به خودکشی می کردن.   

مصرف استروئید آنابولیک در دختران نوجوون رو به افزایش گذاشته. واسه کسب بینش بیشتر در مورد این رفتار، محققان اطلاعات حاصل از نمونه نماینده ملی دانش آموزان دختر آمریکا در کلاسای ۹ تا ۱۲ رو بررسی کردن. این دختران در امتحان رفتار خطر جوونی سال ۲۰۰۳ شرکت کرده بودن.
از بین ۷۵۴۴ جواب دهنده، ۳/۵% گفته بودن که ازاین داروها استفاده کردن یا حالا استفاده می کنن. دخترائی که در تیمای ورزشی شرکت داشتن نسبت به دخترائی که در تیمای ورزشی نبودن کمتر از استروئید استفاده می کردن و دختران کلاسای نهم و دهم بیشتر از دختران کلاس دوازدهم از استروئیدها استفاده می کردن. دخترائی که از استروئیدها استفاده کرده بودن 
 
 هفته نامه پزشکی سلامت  

مصرف استروئید آنابولیک در دختران نوجوون رو به افزایش گذاشته. واسه کسب بینش بیشتر در مورد این رفتار، محققان اطلاعات حاصل از نمونه نماینده ملی دانش آموزان دختر آمریکا در کلاسای ۹ تا ۱۲ رو بررسی کردن. این دختران در امتحان رفتار خطر جوونی سال ۲۰۰۳ شرکت کرده بودن.
از بین ۷۵۴۴ جواب دهنده، ۳/۵% گفته بودن که ازاین داروها استفاده کردن یا حالا استفاده می کنن. دخترائی که در تیمای ورزشی شرکت داشتن نسبت به دخترائی که در تیمای ورزشی نبودن کمتر از استروئید استفاده می کردن و دختران کلاسای نهم و دهم بیشتر از دختران کلاس دوازدهم از استروئیدها استفاده می کردن. دخترائی که از استروئیدها استفاده کرده بودن 
 
 هفته نامه پزشکی سلامت